***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, mai 14, 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018

METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018:
PDF icon Ordin Metodologie gradatie de merit 2018.pdf

ANEXA nr. 1 la metodologie
GRAFICUL
desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2018
1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul
inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii
de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ
Termen: 14 mai 2018
2. Comunicarea fişelor de evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului
minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul
şcolar, în teritoriu
 Perioada: 15 - 18 mai 2018
 3. Depunerea, de către candidaţi, a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de
învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică și realizarea aprecierii sintetice asupra
rezultatelor candidatului, în consiliul profesoral
 Perioada: 21 mai – 12 iunie 2018
 4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea
candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar
 Perioada: 12 - 15 iunie 2018
 5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu
consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în
specialitate
 Perioada: 18 - 29 iunie2018
 6. Verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a
dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit
 Perioada: 2 – 13 iulie 2018
 7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către
consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
 Perioada: 16 – 17 iulie 2018
 8. Afişarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul
inspectoratului şcolar
 Termen: 18 iulie 2018
 9. Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat şi stabilirea numărului
gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite
Zilele: 19 – 23 iulie 2018
 10. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii
 Perioada: 24 – 26 iulie 2018
 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare
 Termen: 27 iulie 2018
 12. Înaintarea la Ministerul Educaţiei Naţionale a listelor cu personalul didactic din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat în vederea acordării
gradaţiei de merit
Termen: 30 iulie 2018
 13. Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale
 Termen: 30 august 2018
NOTĂ: Personalul didactic de la Palatul Naţional al Copiilor depune dosarele pentru concursul de
acordare a gradaţiei de merit la registratura Ministerului Educaţiei Naţionale, respectând graficul.