***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, decembrie 22, 2016

SĂRBĂTORI FERICITE !


joi, decembrie 08, 2016

OMENCS NR. 5784/2016

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
ORDIN
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a II-a
în conformitate cu art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale și cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a II-a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcţia generală management şi resurse umane, Unitatea pentru tehnologia informaţiei în educaţie din Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Ştiinţifice și inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Monica Cristina Anisie, secretar de stat
Bucureşti, 22 noiembrie 2016.
Nr. 5.784.
ANEXĂ
CALENDARUL
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea
corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a II-a
11 ianuarie 2017
Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
11—16 ianuarie 2017
Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
17 ianuarie 2017
Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
17—23 ianuarie 2017
Depunerea la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
24—26 ianuarie 2017
Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie’ de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora
27 ianuarie—1 februarie 2017
Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv lâ nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
2 februarie 2017
Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar
2 februarie 2017
Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar’
3 februarie 2017
Afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
6—10 februarie 2017
Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
6—13 februarie 2017
Soluţionarea contestaţiilor
13 februarie 2017
Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
14—15 februarie 2017
Întocmirea de către inspectoratele şcolare a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei’ Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
16 februarie 2017
Emiterea ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţionalOMENCS NR. 5893/28.11.2016


PDF icon ordin ministru teme pentru acasă învățământ preuniversitar