***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, decembrie 17, 2015

ANEXA LA OMECS NR. 5557/2015

Anexa la ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5557/27.10.2015
METODOLOGIA ȘI CRITERIILE privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează procedura și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.
(2) Gradația de merit se acordă personalului didactic definit de art. 88 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.
Art. 2 (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare și a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plății gradației de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
(2) În situația în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calității de personal didactic calificat, la nivelul aceluiași județ/al municipiului București, acesta își păstrează gradația de merit. (3) Personalul didactic beneficiar al gradației de merit, detașat în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradației de merit pretransferate/transferate în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care s-au pretransferat/transferat.
(5) La solicitarea unității/instituției de învățământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradației de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimțământului scris în alt județ/municipiul București în timpul anului școlar, inspectoratul școlar îi acordă gradație de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații, cu respectarea prevederilor alin. (1).
Art. 3 Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2016. Pentru fiecare candidat, gradația de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.
Art. 4 (1) Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2016 poate participa la un nou concurs.
(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
(3) Personalul didactic titular menținut în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gradație de merit, pe perioada menținerii ca titular în învățământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit.
CAPITOLUL II Înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit
Art. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa: a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană și a municipiului București, interjudețeană, faza națională și internațională, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată; b) personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată.
(2) Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015 au îndeplinit și funcții de conducere, de îndrumare și control pot participa la concursul de acordare a gradației de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control depun calificativele primite în urma evaluării activității pe perioada în care au ocupat aceste funcții și sunt evaluate numai pentru activitatea desfășurată în funcția respectivă. Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, a avut contractul de muncă suspendat, este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2010 - 31 august 2015.
(3) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradației de merit la oricare dintre discipline, exprimându-și opțiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
CAPITOLUL III Criterii pentru acordarea gradației de merit
Art. 6 Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015. Fișa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează, ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de către inspectoratul școlar, respectiv de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru personalul didactic de predare și de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar, palatele și cluburile copiilor, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.
1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 80%: a) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări și examene naționale de sfârșit de ciclu, rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional; b) inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei, existente în unitatea de învățământ; c) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri de profil, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale la faza județeană și a municipiului Bucuresti/interjudețeană/ națională/internațională, desfășurate în coordonarea și/sau finanțarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice ; d) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive incluse în Calendarul activităților educative naționale/regionale elaborat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale; e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare, fazele județene, interjudețene și naționale și internaționale incluse în programul de activități în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației și Cercetării Științifice; f) organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național, sau regional/interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național ori regional/interjudețean incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației și Cercetării Științifice, certificate prin diplome sau adeverințe; g) rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerințe educaționale speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, certificate de directorul centrului de excelență/inspectorul școlar/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; h) activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar; i) activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară; j) crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 10%: a) elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației și Cercetării Științifice după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul școlar; b) elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învățământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, participarea cu comunicări la simpozioane naționale și/sau internaționale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN; d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, membru în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic; e) activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, și în comisiile naționale de specialitate/control.
3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%: a) proiecte europene, proiecte internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;  b) proiecte elaborate și implementate în baza prevederilor Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/20111 , materializate prin raportul de activitate și portofoliul personal.
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - ponderea 5%: a) atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, programe și proiecte educaționale, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare, a bazei didactico-materiale; b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ;
Art. 7 (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice ținând seama de ponderea criteriilor prevăzute la art. 6, cu excepția personalului de conducere, îndrumare și control, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:
1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%;
2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%;
3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;
4. criteriul privind creșterea prestigiului unității de învățământ/conexe/inspectoratului școlar - ponderea 40%. Documentele doveditoare se referă la propria activitate.
(2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidați: a) educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar; b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar; c) profesori; d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică; e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, din învățământul special; f) personal didactic auxiliar.
(3) Stabilirea punctajului și elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competența comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar. În cadrul criteriilor și ponderilor prevăzute la art. 6 și la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritară poate stabili și alte subcriterii și/sau activități (exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor Discipline Non Lingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secții bilingve francofone).
(4) Pentru personalul didactic și personalul de conducere din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, grilele specifice de evaluare, ținând seama de ponderea criteriilor prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradației de merit, altele decât cele din fișa postului, sunt stabilite în fișa de (auto)evaluare a activității pentru gradație de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar.
(6) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar hotărește ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcții de conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar), precum și pe discipline de învățământ, raportat la numărul total de gradații, conform art. 2 alin. (1).
(7) Numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline se aprobă de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Consiliul de administrație aprobă lista candidaților întocmită pe posturi și discipline,  în ordinea descrescătoare a punctajului, și hotărăște rezultatul concursului, cu condiția respectării proporției numărului de locuri pe discipline/funcții de conducere, de îndrumare și control, domenii de activitate. 
(8) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradației de merit și încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului școlar general.
CAPITOLUL IV Procedura de acordare a gradației de merit
Art. 8 (1) Inspectorul școlar general numește, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, în următoarea componență: a) președinte - un inspector școlar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare; c) membri - inspectori școlari sau metodiști selectați din corpul de metodiști ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.
(2) Pentru Palatul Național al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componență: a) președinte - un inspector din Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ; b) secretar - un inspector din Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ; c) membri - inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.
(3) Situațiile excepționale în care președintele comisiei de soluționare a contestațiilor nu poate fi inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. (4) Reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învățământ din județ/municipiul București participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la toate documentele comisiei și au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații. Neparticiparea observatorilor nu viciază procedura.
Art. 9 (1) Candidatul întocmește și depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit, la conducerea unității de învățământ/conexe/instituției de învățământ în care este titular/detașat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatul care, ulterior obținerii gradației de merit în alt județ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detașează în alt județ își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care a revenit sau s-a detașat. Candidații care își desfășoară activitatea în două sau mai multe unități de învățământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unități de învățământ.
(2) Dosarul cuprinde: a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; b) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; c) adeverință de vechime; d) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; e) raportul de activitate, pentru perioada evaluată; f) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform Anexei nr. 4. g) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul. Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS.
(3) Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative și paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare.
(4) Candidatul își prezintă raportul de autoevaluare în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unității de învățământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fișei de evaluare și documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activității candidatului, consemnată în procesul-verbal de ședință.
(5) Directorul unității de învățământ/conexe depune la registratura inspectoratului școlar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2.), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activității candidatului, certificate “conform cu originalul” și declarația pe propria răspundere, conform Anexei nr. 5.
(6) În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul verbal al ședinței, inspectorul școlar care coordonează disciplina întocmește un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit. Membrii consiliului consultativ își asumă, prin semnătură, în procesul verbal al ședinței și în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în Anexa nr. 3. Inspectorul școlar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu, în fișa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.
(7) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit primește documentația de la inspectorul școlar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmește raportul motivat și stabilește punctaje pe criterii/subcriterii și punctajul final pe care le consemnează în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit. Președintele comisiei de evaluare își asumă prin semnătură raportul motivat și punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit întocmește lista cuprinzând candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi și discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toți membrii comisiei este înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Modelul raportului motivat este prevăzut în Anexa nr. 3.
(8) În consiliul de administrație al inspectoratului școlar, președintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit.
(9) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afișează la sediul inspectoratului școlar, conform graficului prevăzut în Anexa nr. 1. În cazul Palatului Național al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs și o afișează la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice conform graficului prevăzut în Anexa nr. 1.
(10) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradației de merit se stabilește la nivelul inspectoratului școlar, de către comisia paritară și se aprobă în consiliul de administrație al inspectoratului școlar.
Art. 10 (1) Candidații participanți la concursul de acordare a gradației de merit au drept de contestație asupra punctajului acordat, la inspectoratul școlar, în conformitate cu graficul prevăzut în Anexa nr. 1. Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a inspectorului școlar general/ordin de serviciu este formată din: a) președinte - inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Național al Copiilor - director în Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/rețea școlară; pentru Palatul Național al Copiilor - un reprezentant al Direcției Generale Buget-Finanțe, Salarizare și Resurse Umane din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului școlar, inspectori școlari/metodiști ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ, alții decât cei care au evaluat inițial dosarele; pentru Palatul Național al Copiilordin Bucuresti - inspectori din cadrul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar și un consilier juridic al Direcției Generale Juridic din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, alții decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor. Situațiile excepționale în care președintele comisiei de soluționare a contestațiilor nu poate fi inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
(2) Contestațiile se soluționează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform Anexei nr. 3 și în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit și sunt asumate de către președintele comisiei de contestații. La finalul lucrărilor, comisia de contestații generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaților, asumată de toți membrii comisiei, care va fi înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor transmite răspunsul scris la contestații, argumentat din raportul motivat.
(3) Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11 Inspectorul școlar general înaintează lista candidaților validați la Direcția Generală Management și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu adresa de înaintare, conține: a) numărul total și modul de calcul al numărului de gradații acordate la nivelul județului/municipiului București/ Palatului Național al Copiilor, conform Anexei nr. 6. b) observațiile liderilor de sindicat desemnați de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradației de merit, cu statut de observatori; c) tabelul nominal și punctajul pentru candidații aprobați, conform Anexei nr. 2.
Art. 12. (1) Direcția generală management și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradației de merit și elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit.
(2) În situația constatării neîncadrării în numărul de locuri sau a nerespectării procedurii de acordare a gradației de merit, conducerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradației de merit de către inspectoratul școlar sau reevaluarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru acordarea gradației de merit din județul respectiv sau din municipiul București, de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice din inspectori generali, inspectori, consilieri, experți din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și din inspectori școlari, consilieri, experți din cadrul inspectoratelor școlare, cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învățământ/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situații nu intră sub incidența  perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2016, prevăzut în Anexa nr. 1.
CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 13 (1) Candidații înscriși la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2016, au obligația de a completa o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradației de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.
(3) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, respectiv ai comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot avea în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile sunt predate președințiilor comisiilor implicate în concurs și se păstrează la inspectoratul școlar.
Art. 14 (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională beneficiază de gradație de merit conform reglementărilor proprii.
(2) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar se evaluează și se validează la nivelul inspectoratului școlar pe raza căruia aceste unități își desfășoară activitatea, excedând numărului de gradații calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele școlare informează instituțiile de învățământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.
(3) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, care le transmite Ministerului Apărării Naționale.
Art. 15 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 9 Anexa nr. 1 la metodologie 

GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2016
    1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar și stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățămân: Perioada: 8 februarie - 19 februarie 2016
     2. Comunicarea fișelor de evaluare și a ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu: Perioada: 22 - 26 februarie 2016
3    3. Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ: Perioada: 1 - 18 martie 2016 4.
4   4. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar: Perioada: 21 - 30 martie 2016
5   5. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate: Perioada: 1 – 22 aprilie 2016
6. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit: Perioada: 25 aprilie - 13 mai 2016
7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar: Perioada: 16 - 17 mai 2016
 8. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar Termen: 18 mai 2016
 9. Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat: Perioada: 19 - 20 mai 2016
 10. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații: Perioada: 23 - 25 mai 2016
 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare: Termen: 26 - 27 mai 2016
 12. Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit: Perioada: 30 - 31 mai 2016 
13. Emiterea ordinului ministrului educației și Cercetării Științifice: Termen: 11 august 2016