***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, noiembrie 20, 2015

miercuri, noiembrie 18, 2015

METODOLOGIA - CADRU MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2016-2017

  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017: Descarcă 
  • Ordin pentru aprobare Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017: Descarcă 
  • Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016: 
    Descarcă 

luni, noiembrie 09, 2015

OUG NR. 54/2015 - MAJORARE SALARIALĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENTĂ privind unele măsuri în domeniul învăţământului - publicată în Monitorul Oficial al României nr. 832/6.11.2015
 Având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ,
având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ, având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind aprobarea proiectelor de investiţii publice, în anul 2015, finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate de instituţiile de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, întrucât învăţământul constituie prioritate naţională, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. —Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.”
2. După alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:
„(61) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
(62) De prevederile alin. (61) beneficiază atât personalul din minister, din instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice, din Agenţia Română de asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cât şi personalul nedidactic din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.”
3. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
„(71) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alin. (31), (61) şi (62) se majorează cu acelaşi procent de 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
Art. II. — începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru funcţia de director din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, indemnizaţia de conducere se stabileşte la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia de director general administrativ.
Art. III. — (1) Prin excepţie de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), aferente perioadei de programare 2007—2013, se aprobă de către ordonatorii principali de credite, indiferent de valoarea acestora.
(2) Prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finalizează astfel încât să fie eligibile la rambursare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2007—2013.
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente acestor obiective, proiecte sau categorii de investiţii ai căror beneficiari sunt instituţii publice sau instituţii de interes public aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Sevil Shhaideh
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 
Rovana Plumb
Ministrul fondurilor europene,
Marius Nica
Bucureşti, 4 noiembrie 2015.
Nr. 54.

joi, noiembrie 05, 2015

COMUNICAT DE PRESĂ GUVERNUL ROMÂNIEI - MAJORARE SALARII

COMUNICAT DE PRESĂ GUVERNUL ROMÂNIEI - 4 NOIEMBRIE 2015
 Salarii mai mari pentru personalul din educație începând cu decembrie 2015
Salariile personalului din sistemul public de învățământ vor fi majorate cu 15% începând cu 1 decembrie 2015, potrivit unei Ordonanțe de Urgență adoptată astăzi de Guvern.
De creșterea salariilor vor beneficia 359.810 cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, respectiv: 290.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învățământul universitar și 4.460 de persoane din unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
Potrivit actului normativ, începând cu 1 decembrie 2015 se majorează cu 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie a acestui an cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar de stat, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. De această majorare vor beneficia, de asemenea, angajații din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și personalul nedidactic din celelalte unități aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
Începând cu aceeași dată, sporurile și indemnizațiile care nu fac parte din salariul de bază al personalului din învățământ se majorează cu același procent de 15%, în măsura în care angajații își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
Măsura adoptată de Guvern are un impact financiar estimat pentru anul 2016 la 1,666 miliarde de lei.
Prin decizia de astăzi Guvernul își îndeplinește încă un angajament asumat prin Acordul încheiat cu Federațiile Sindicatelor din Învățământ în toamna anului 2014.
Angajații din învățământul preuniversitar și universitar au mai beneficiat în anul 2015 de alte două majorări salariale: cu 5% începând cu lună martie și cu încă 5% începând cu luna septembrie.
Biroul de presă