***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, octombrie 26, 2015

PROIECT ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

G U V E R N U L     R O M Â N I E I 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
Având în vedere Acordul încheiat între Guvernul României și federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului,
luând în considerare faptul că personalul din învățământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului instructiv - educativ,
având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ,
având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
întrucât învățământul constituie prioritate națională, 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează  după cum urmează:
1.      La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  ,, (3^1) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
2.      La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:
” (6^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
   (6^2) De prevederile alineatului (6^1) beneficiază atât personalul prevăzut în anexa nr. 1  la Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, personalul nedidactic din inspectoratele școlare județene/al municipiului București precum și personalul nedidactic din celelalte unități aflate în subordinea/coordonarea ministerului.”
3.      La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
” (7^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alineatele (6^1) și (6^2) se majorează cu acelaşi procent de 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
  
PRIM-MINISTRU

VICTOR – VIOREL PONTA