***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, octombrie 26, 2015

PROIECT ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

G U V E R N U L     R O M Â N I E I 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
Având în vedere Acordul încheiat între Guvernul României și federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului,
luând în considerare faptul că personalul din învățământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului instructiv - educativ,
având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ,
având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
întrucât învățământul constituie prioritate națională, 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează  după cum urmează:
1.      La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  ,, (3^1) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
2.      La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:
” (6^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
   (6^2) De prevederile alineatului (6^1) beneficiază atât personalul prevăzut în anexa nr. 1  la Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, personalul nedidactic din inspectoratele școlare județene/al municipiului București precum și personalul nedidactic din celelalte unități aflate în subordinea/coordonarea ministerului.”
3.      La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
” (7^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alineatele (6^1) și (6^2) se majorează cu acelaşi procent de 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
  
PRIM-MINISTRU

VICTOR – VIOREL PONTA

marți, octombrie 06, 2015

OMECS NR. 5287/23.09.2015

Precizări Definitivat 2016

vineri, octombrie 02, 2015

MESAJUL PREȘEDINTELUI FSLI

Mesajul președintelui Federației Sindicatelor Libere din Învățământ adresat salariaților din învățământ, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației

Astăzi, 5 octombrie, este o zi de sărbătoare pentru salariații din educație din toată lumea, o zi care, probabil, va trece neobservată în România, așa cum a trecut de când a fost declarată Ziua Mondială a Educației.
Măcar astăzi, politicienii ar trebui să se gândească la școală și să-și amintească imaginea educatorului, învățătorului, profesorului, cei care i-au ajutat să scrie primele litere, să rostească corect cuvintele în limba română și să facă primele socoteli, cei care le-au deschis ochii către lume.  Dar, cel mai important, le-au călăuzit primii pași în viață, ajutându-i să devină…oameni.
A fi dascăl nu este o meserie, ci o profesie, care nu poate exista fără dăruire și, mai ales, fără vocație. Sistemul educațional românesc încă se mai bucură de dascăli cu vocație, dar aceștia devin din ce în ce mai puțini. Din păcate, dascălii nu sunt apreciați la adevărata lor valoare, iar munca lor nu este răsplătită pe măsură. Nu trebuie să uităm nici personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, cei fără de care școala nu poate funcționa normal.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă și apără interesele a 62% din salariații din sistemul preuniversitar, are obligația de a acționa, prin toate mijloacele, pentru îmbunătățirea statutului social al salariaților din învățământ și a condițiilor de muncă.
Astfel, în ultima perioadă ne-am implicat în elaborarea proiectului legii salarizării din sectorul bugetar și, așa cum stau lucrurile până acum, sunt șanse mari ca salariile din învățământ să se dubleze în următorii 3-4 ani.
De asemenea, un demers important este cel prin care dorim să legiferăm statutul de autoritate publică pentru cadrele didactice, măsură care ar conduce la crearea unui climat de ordine, disciplină și respect în desfășurarea actului educațional, iar cadrele didactice vor putea să se bucure de respect  din partea elevilor și părinților.
Totodată, F.S.L.I. a început lupta împotriva birocrației care a sufocat sistemul de învățământ, dascălii fiind transformați în sclavii hârtiilor. Am avut mai multe discuții cu repezentanții M.E.C.S. pe această temă și am convenit ca numărul comisiilor din unitățile de învățământ să fie reduse de la aproximativ 40, câte există în prezent, la maximum 7-8. Avem speranța că, în perioada imediat următoare, M.E.C.S va da un ordin prin care se va legifera această diminuare semnificativă a numărului de comisii.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a fost și este preocupată în permanență și  de creșterea calității învățământului românesc. Modificarea programelor școlare și corelarea ofertei educaționale cu cerințele de pe piața muncii, depolitizarea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ sunt doar câteva căi prin care se poate înfăptui acest deziderat major.
Suntem convinși că, împreună și cu perseverență, aceste neajunsuri vor fi rezolvate și vom reuși să recăpătăm statutul și respectul avute odată.
Fără educație și oameni dedicați care să o facă, o națiune nu are valoare!
În această zi de sărbătoare urez multă sănătate și succes în tot ceea ce fac tutor celor care, zi de zi, contribuie la buna desfășurare a procesului instructiv-educativ - cadre didactice, personal didac tic auxiliar și personal nedidactic, precum și elevilor și părinților acestora.

                                                      Președinte F.S.L.I,  Simion Hancescu


ADRESA FSLI CĂTRE MECS

Adresa FSLI către Vasile Șălaru