In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. IX.6 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Art. 1. - (1) Au dreptul de a beneficia de acte de studii recunoscute de catre stat, care atesta finalizarea studiilor, absolventii inmatriculati anterior inceperii anului universitar 2011-2012, care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevazute la art. 143 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la institutii de invatamant superior acreditate si care au fost inmatriculati, dupa caz:
a) la programe de studii organizate la forme de invatamant si/sau in locatii geografice neautorizate;
b) la programe de studii organizate in limba de predare neautorizata;
c) peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata;
d) la programe de studii aflate in curs de autorizare, la data inmatricularii;
e) la programe autorizate/acreditate, cu nerespectarea conditiilor de inmatriculare sau mobilitate.
(2) De dreptul prevazut la alin. (1) beneficiaza si absolventii inmatriculati la programe de studii autorizate/acreditate organizate la forma de invatamant la distanta si care au parcurs, cu aprobare, 2 ani de studii intr-un singur an.
(3) O diploma eliberata, in conditiile legii, de catre o institutie de invatamant superior acreditata atesta finalizarea studiilor, este recunoscuta de stat si reprezinta un inscris oficial.
(4) Diplomele eliberate conform alin. (3) sunt valabile pana la anularea acestora, in conditiile legii, de catre emitent sau de catre instantele judecatoresti.
(5) In termen de 30 de zile de la solicitarea institutiei de invatamant superior acreditate, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice aproba numarul de formulare tipizate necesare pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1).
(6) Procedura de aprobare a formularelor tipizate care atesta finalizarea studiilor pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 2. - (1) Au dreptul de a beneficia de recunoasterea actelor de studii, la cerere, in vederea accesului, dupa caz, la munca ori la continuarea studiilor, oriunde in strainatate, absolventii care au promovat examene de finalizare a studiilor dintre cele prevazute la art. 143 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, la programe de studii autorizate/acreditate si ale caror acte de studii contin neconcordante cu unele dintre elementele Nomenclatorului domeniilor si al programelor de studii universitare, domeniile si programele de studii universitare acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu, locatiile geografice de desfasurare, numarul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de invatamant sau limba de predare, precum si numarul maxim de studenti care pot fi scolarizati, ce se aproba, anual, prin hotarare a Guvernului.
(2) Neconcordantele prevazute la alin. (1) reprezinta vicii de forma a formularelor tipizate ale actelor de studii sau de completare a acestora in raport cu nomenclatorul prevazut la art. 138 alin. (5) din Legea 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Indreptarea neconcordantelor este sustinuta in mod indubitabil de catre institutia de invatamant superior acreditata prin documentele de scolarizare si finalizare studii aferente, asumate de catre senatul universitar si rector.
(4) Procedura de recunoastere si de aprobare a formularelor tipizate ale actelor de studii pentru beneficiarii prevazuti la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.

Art. 3. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, in calitate de autoritate de stat in domeniul educatiei si invatamantului, poate recunoaste, prin ordin al ministrului, studiile si pentru alti beneficiari care au fost vatamati in drepturile lor, daca se face dovada ca s-au aflat intr-o eroare comuna si invincibila.
(2) Consiliul de etica si management universitar, denumit in continuare CEMU, din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice este imputernicit sa constate cazurile in care absolventi cu diploma ai institutiilor de invatamant superior acreditat au fost vatamati in drepturile lor prin nerecunoasterea diplomelor, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(3) CEMU este imputernicit sa constate contraventia prevazuta la art. 4 alin. (3) la solicitarea oricarui absolvent cu diploma eliberata de catre o institutie de invatamant superior acreditata, in cazurile in care validitatea acesteia nu este recunoscuta in procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor
(4) In urma sesizarii prevazute la alin. (3), CEMU solicita rectorului si senatului institutiei de invatamant superior acreditate, emitenta a diplomei, sa procedeze la verificarea scolarizarii si eliberarii actului de studii.
(5) Pe baza constatarilor realizate conform alin. (4) inaintate de catre rectorul institutiei de invatamant superior acreditate si a propriilor verificari, CEMU adopta o hotarare prin care stabileste, dupa caz, contraventia prevazuta la art. 4 alin. (3).

Art. 4. - (1) Constituie abatere administrativa si se sanctioneaza cu amenda, al carei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de scolarizare incasate, pentru numarul de studenti inmatriculati peste capacitatea maxima de scolarizare aprobata pentru respectivul program de studii, institutiile de invatamant superior care inmatriculeaza studenti peste aceasta capacitate maxima de scolarizare.
(2) Constituie abatere administrativa si se sanctioneaza cu amenda, al carei cuantum este egal cu de 10 ori valoarea taxelor de scolarizare incasate, institutiile de invatamant superior care au scolarizat la un program de studii organizat ca neautorizat.
(3) Constituie contraventie nerecunoasterea validitatii diplomelor eliberate de catre institutiile de invatamant superior acreditate, de catre orice persoana fizica sau juridica in procesul de angajare sau pentru continuarea studiilor, si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei.
(4) Sumele rezultate din amenzile prevazute la alin. (1)-(3) se varsa la bugetul de stat.
(5) Sanctiunile prevazute la alin. (1) si (2) se aplica pentru fapte savarsite incepand cu anul universitar 2015-2016.
(6) Se imputerniceste Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice sa constate abaterile administrative prevazute la alin. (1) si (2).
(7) Aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1)-(3) se face de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(8) Modelul de proces-verbal privind constatarile si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1)-(3) se stabileste si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice.
(9) Impotriva procesului-verbal de aplicare a sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(3) se poate face plangere, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
(10) Prevederile alin. (3) intra in vigoare in termen de 30 de zile de data publicarii prezentei ordonante in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(11) Dreptul persoanelor de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

Art. 5. - (1) Scolarizarea si inmatricularea studentilor cu incalcarea dispozitiilor legale in vigoare referitoare la organizarea si desfasurarea programelor de studii universitare sau privind depasirea capacitatii de scolarizare aprobate se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) programul de studii respectiv intra in lichidare, in cazul in care incalcarea dispozitiilor legale se refera la un singur an universitar si la un singur program de studii;
b) universitatea intra in lichidare si se efectueaza demersurile legale pentru desfiintare, in cazul in care se constata incalcarea dispozitiilor legale la doua sau mai multe programe de studii universitare ori incalcarea prevederilor legale se constata pe parcursul a cel putin 2 ani universitari consecutivi
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica pentru fapte savarsite incepand cu anul universitar 2015-2016.

Art. 6. - (1) Anual, in termen de 6 luni de la inceperea fiecarui an universitar, institutiile de invatamant superior transmit Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice tabele nominale cu toti studentii inmatriculati la fiecare program de studii, pentru fiecare domeniu, forma de invatamant, limba de predare, locatie geografica.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, pe baza tabelelor inaintate conform alin. (1), verifica ca fiecare student sa fie inmatriculat legal.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei si cercetarii stiintifice,
Sorin Mihai Cimpeanu
Ministrul finantelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice,
Rovana Plumb

Bucuresti, 26 august 2015.
Nr. 42.