***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, iunie 26, 2015

OMECS NR. 4265 DIN 23 IUNIE 2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 456/24.VI.2015
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2015
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) și ale art. 361 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin. 
Art. I. — Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.430/2014 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național — 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 și 651 bis din 4 septembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), având următorul cuprins:
„(4) În sesiunile anului 2015, evaluarea inițială a lucrărilor scrise susținute de candidații la examenul de bacalaureat dintr-un județ se realizează în alt județ/municipiul București, stabilit de Comisia Națională de Bacalaureat. 
(5) În sesiunile anului 2015, evaluarea inițială a lucrărilor scrise susținute de candidații la examenul de bacalaureat din București se realizează în județele stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat.” 
2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), având următorul cuprins:
 „(6) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) și (5), transportul lucrărilor dintr-un județ/municipiul București în județul desemnat de Comisia Națională de Bacalaureat pentru evaluarea inițială a acestora și invers, precum și consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obținute de candidați la examenul național de bacalaureat, în sesiunile anului 2015, se fac în conformitate cu procedura elaborată de Comisia Națională de Bacalaureat.”
3. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. II. — Direcția generală învățământ preuniversitar, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Direcția pentru învățământ în limbile minorităților, Direcția generală logistică, Unitatea de Strategii și Politici Publice duc la îndeplinire prezentul ordin. 
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației și cercetării științifice, Sorin Mihai Cîmpeanu
București, 23 iunie 2015. Nr. 4.265.