***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, mai 12, 2015

PROIECTUL de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat

NORME METODOLOGICE
privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat
Capitolul I. Dispoziții generale
„Art. 1 (1) În baza prevederilor art. 37 alin. (3) din OUG 83/2014 şi ale art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea şcolară la care au postul.
(2) În vederea respectării prevederilor menţionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor, a documentelor justificative ce trebuie prezentate la decont de persoanele implicate, rolul autorităţii administraţiei publice locale precum şi al unităţii de învăţământ preuniversitar de stat.
(3) În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile folosite au următoarea semnificație:
a. localitate de domiciliu/reședință – localitatea din mediul urban sau din mediul rural, în care cadrul didactic / didactic auxiliar are domiciliul/reședința, potrivit documentelor de evidență a populației;
b. localitate – în conformitate cu dispozițiile art. 2 (2) din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările și completările ulterioare, prin localitate se înțelege: Capitala României, municipii, oraşe, sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.
c. beneficiari – cadrele didactice și personalul didactic auxiliar, îndreptățit la decontarea cheltuielilor de navetă.
d. navetă – deplasarea cadrelor didactice sau a personalului didactic auxiliar din localitatea de domiciliu / reședință într-o altă localitate unde este situată unitatea de învățământ /unitatea de învățământ special/centrul de resurse şi asistenţă educaţională, unde acestea își au locul de muncă.
e. unitate/unitate de învățământ - unitatea de învățământ preuniversitar de stat, unitatea de învățământ special/ special integrat,  unitate de învățământ pentru activități extrașcolare,  unități conexe, unde beneficiarul are locul de muncă.
Capitolul II. Asigurarea resurselor financiare în bugetele locale
Art. 2.  (1) Autorităţile administrației publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde este situată unitatea de învățământ la care au postul.
(2) Sumele destinate navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar sunt prevăzute în bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale, în a cărei rază administrativ teritorială este situată unitatea de învăţământ preuniversitar de stat, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi din veniturile proprii ale bugetelor locale.
Capitolul III. Beneficiarii decontării cheltuielilor de navetă
Art. 3.  (1) Beneficiază de decontarea cheltuielilor de navetă cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar, care nu dispun de locuinţă în localitatea unde aceștia își au postul.
 (2) Se decontează naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar doar atunci când distanţa ce trebuie parcursă zilnic depăşeşte limita teritorială a localității  în care se găseşte unitatea de învăţământ preuniversitar de stat.
Capitolul IV. Mijloace de transport pentru asigurarea deplasării cadrelor didactice şi a personalului  didactic auxiliar din localitatea de domiciliu/ de reședință în localitatea în care se află situată unitatea de învățământ/de învățământ special/centre de resurse și asistență educațională
Art. 4.  (1) Transportul cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din localitatea de domiciliu/de reşedinţă în localitatea în care se află situată unitatea de învățământ la care are locul de muncă şi de la locul de muncă la domiciliu/reşedinţă, poate fi efectuat cu:
a)             autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către unităţile de învăţământ în măsura în care nu este afectat transportul elevilor;
b)             autovehiculele/ambarcațiunile destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale;
c)             mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizaţi (transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcaţiune);
d)             autoturismul / ambarcaţiune proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu.
(2) Transportul cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar cu mijloacele de transport ce aparţin unităţii de învăţământ sau autorităţii administraţiei publice locale între localitatea de domiciliu / reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ se efectuează gratuit, conform programului și pe rutele stabilite prin hotărâre a consiliului local, precum și cu respectarea orarului/programului unității de învățământ.
Capitolul V. Procedura de fundamentare a necesarului de resurse financiare pe unitatea administrativ-teritorială
Art. 5.  (1). Consiliul de administraţie al unităţii de învățământ analizează cererile pentru asigurarea decontării navetei cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar și fundamentează necesarul de resurse, având în vedere  următoarele elemente:
a)    domiciliul/reședința solicitantului;
b)    dacă solicitantul dispune sau nu dispune de o locuinţă în localitatea unde are postul, pe baza declarației pe proprie răspundere;
c)    transportul poate fi sau nu asigurat cu autovehicule/ambarcațiuni de tipul celor enumerate la art. 4, alin. (1) lit. a) şi/sau b);
d)    distanţa, în kilometri, între localitatea de domiciliu / reședință şi localitatea în care se află situată unitatea de învățământ;
e)    mijloacele de transport în comun cu care se deplasează solicitantul între localitatea de domiciliu şi localitatea în care se află situată unitatea de învățământ;
f)     valoarea unui abonament lunar pe fiecare tip de mijloc de transport în comun;
g)    valoarea biletelor pe fiecare mijloc de transport, numai în situațiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unități de învățământ din localități diferite.
h)    numărul de persoane care solicită decontarea navetei;
i)      respectarea regulilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta, prevăzute la art. 7
(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învățământ analizează și verifică legalitatea solicitărilor, aprobă lunar cererile solicitanţilor și fundamentează necesarul de finanţare individual și pe total unitate de învățământ. Necesarul de finanțat se transmite de către directorul unităţii de învățământ sub formă de solicitare primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lunii precedente.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru municipiul Bucureşti, solicitările se adresează primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi vor avea în vedere doar naveta cadrelor didactice cu domiciliul / reşedinţa în afara municipiului Bucureşti. 
Art. 6.  (1) Compartimentul de specialitate din subordinea primarului sau a preşedintelui consiliului judeţean, după caz, centralizează, analizează şi propune lunar necesarul de finanţare pentru a asigura naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ, astfel încât să fie asigurate sumele necesare în vederea decontării navetei.
(2) Primarul sau preşedintele consiliului judeţean, după caz, înaintează un proiect de hotărâre autorităţii deliberative, însoţit de un referat de specialitate în care se fundamentează sumele necesare decontării navetei.
(3) Autoritatea deliberativă adoptă hotărâri prin care se aprobă/rectifică bugetul local şi se stabilesc alocările bugetare pe fiecare unitate de învățământ.
Capitolul VI. Reguli pentru realizarea decontului cu naveta
Art. 7.  (1) Decontarea abonamentelor/biletelor de transport emise de operatorii de transport, auto și naval pentru cadrele didactice şi pentru personalul didactic auxiliar, se asigură la valoarea acestora.
(2) Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport feroviar se face la nivelul tarifului perceput de CFR, tren clasa a ll-a. Decontarea abonamentelor emise de operatorii de transport alternativ CFR, se face la valoarea acestora, dar nu mai mult decât tariful CFR, corespunzător trenului clasa a ll-a.
 (3) Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai în situațiile în care pe ruta respectivă nu se emit abonamente, atunci când beneficiarul utilizează mai multe mijloace de transport în comun sau când acesta are norma/postul în mai multe unități de învățământ din localități diferite.
 (4) Distanţa pentru care se decontează abonamentul/biletul şi care este înscrisă pe documentul justificativ, este distanţa dintre localitatea de domiciliu/reşedinţă a cadrului didactic şi a personalului didactic auxiliar și localitatea în care se află unitatea de învăţământ.
(5) Sunt interzise încheierea de contracte între unitatea de învăţământ şi operatorul de transport şi implicit efectuarea de plăţi direct de către unitatea de învăţământ către operatorul de transport în comun.
(6) Decontarea navetei se poate face pentru autoturismul / ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu atunci când:
a) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ, nu există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun sau programul acestora diferă semnificativ de orarul/programul unității de învățământ.
b) pe ruta între localitatea de domiciliu/reşedinţă şi localitatea în care se află situată unitatea de învăţământ, există servicii de transport efectuate de operatorii de transport în comun, însă cadrul didactic, respectiv personalul didactic auxiliar optează pentru transportul cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu.
(7) Decontarea navetei pentru personalul care se deplasează cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu, în cazurile prevăzute la alin. (6) se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectivă sau pentru distanțe similare.
(8) Se interzice decontarea navetei cu autoturismul proprietate personală, pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar atunci când acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane deţinute/asigurate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către unitatea de învățământ, iar orarul mijloacelor de transport nu diferă cu mai mult de 2 ore de orarul/programul beneficiarului.
(9) Documentele justificative prezentate de beneficiar lunar la decont, pentru luna precedentă,  unității de învățământ sunt următoarele:
a) abonamentele, emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă.
b) biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval în conformitate cu reglementările legale în vigoare, utilizate în luna precedentă, acceptate numai în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (3).
c) bonurile de achiziţie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcațiunea proprietate personală sau deținut/ă legal cu orice titlu, iar suma decontată se calculează potrivit prevederilor alin. (7). Valoarea bonurilor prezentate la decont trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea sumei decontate.
(10) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au obligaţia efectuării plăţii abonamentelor/biletelor şi contravalorii transportului efectuat cu autoturismul/ ambarcațiunea  proprietate personală sau deținută legal cu orice titlu, în luna următoare celei pentru care au fost prezentate documentele justificative.
(11) Unităţile de învăţământ răspund de arhivarea şi păstrarea documentelor justificative prezentate la decont.
Capitolul VII. Dreptul de control al autorităţilor administraţiei publice locale asupra unităţilor de învățământ referitor la modul de fundamentare şi de utilizare a resurselor financiare alocate pentru asigurarea navetei
Art. 8.  (1) Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, după caz, emit dispoziţii prin care împuternicesc personal din subordine cu drept de control asupra respectării modului de decontare a navetei.
(2) Personalul împuternicit are drept de control:
a) programat, caz în care, în prealabil efectuării controlului, notifică unitatea de învățământ cu cel puţin 3 zile lucrătoare asupra: datei de începere a controlului, locul (sediul unităţii de învățământ sau al controlorului) şi perioada verificată;
b) inopinat.
(3) În cazul controlului realizat la unitatea de învățământ, controlorul se prezintă la directorul unității de învățământ sau la înlocuitorului acestuia, prezintă ordinul de serviciu şi se legitimează.
(4) Controlul se încheie prin întocmirea de către un controlor a unui proces-verbal de constatare care va cuprinde, cel puţin următoarele elemente:
a) unitatea de învățământ la care s-a realizat controlul;
b) persoanele care au asistat la realizarea controlului;
c) durata controlului;
d) perioada verificată;
e) documentele verificate;
f) constatările realizate de controlor;
g) punctul de vedere al directorului unităţii de învățământ sau al înlocuitorului acestuia cu privire la justeţea constatărilor;
h) măsurile dispuse;
i) semnătura controlorului, respectiv a directorului unităţii de învățământ sau a înlocuitorului acestuia.
(5) Procesul-verbal de constatare poate fi contestat, de către unitatea de învățământ, în termen de 30 zile de la comunicarea acestuia sau de la data luării la cunoștință. Contestația se adresează primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz.
(6) Contestaţia se soluţionează printr-o dispoziţie emisă de primar, respectiv de preşedintele consiliului judeţean, după caz, în termen de 30 de zile de la depunere, în sensul:
a) admiterii contestaţiei în tot sau în parte;
b) respingerii contestaţiei.
(7) Dispoziţia primarului sau, după caz, a președintelui consiliului județean poate fi atacată la instanța de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.  554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (5) sau (6), respectiv după rămânerea definitivă a hotărârii instanţei, măsurile dispuse şi rămase definitive se aduc la îndeplinire de către directorii unităţilor de învățământ.
Capitolul VIII. Dispoziții finale
Art. 9. (1) Decontarea navetei se realizează proporțional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar.
(2) Decontarea navetei nu se realizează pe perioada concediilor de odihnă sau a suspendării contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice / personalului didactic auxiliar.

(4) Prezentele norme metodologice se aplică și personalului didactic și didactic auxiliar angajat în unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare și unitățile conexe din învățământul preuniversitar de stat, finanțarea pentru sumele necesare decontării navetei asigurându-se, în acest caz, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice.