***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, februarie 10, 2015

MECS - CONCURS INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizează, în perioada 11-20 martie 2015, concursul pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare judeţene şi de director al Casei Corpului Didactic.
Dosarele de înscriere pot fi depuse, în intervalul 18-23 februarie 2015, la sediile inspectoratelor şcolare pentru ale căror funcţie de conducere de candidează, iar probele vor avea loc la sediul MECS. Concursul se desfăşoară în baza metodologiei de organizare şi desfăşurare a acestui tip de concurs, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru ocuparea funcţiilor menţionate anterior poate candida orice cadru didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să fie membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional;
b) să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diplomă de licenţă;
c) să fie cadru didactic titular în învăţământ/într-o unitate de învăţământ şi să aibă gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor;
d) să aibă o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani;
e) să deţină calificativul  „foarte bine" în ultimii 5 ani şi să nu aibă sancţiuni disciplinare în anul şcolar curent;
f) recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea senatului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs;
g) să nu fi desfăşurat poliţie politică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale;
i) să nu fi împlinit vârsta standard de pensionare la data susţinerii concursului.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelul de curriculum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul MECS, cât şi la sediul fiecărui inspectorat şcolar judeţean.