***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, decembrie 17, 2015

ANEXA LA OMECS NR. 5557/2015

Anexa la ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 5557/27.10.2015
METODOLOGIA ȘI CRITERIILE privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 1 (1) Prezenta metodologie reglementează procedura și criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016.
(2) Gradația de merit se acordă personalului didactic definit de art. 88 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Prin unități de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică.
Art. 2 (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare și a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare și control existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2016, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a plății gradației de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate la momentul revenirii pe post.
(2) În situația în care personalului didactic i se modifică locul de muncă, cu păstrarea calității de personal didactic calificat, la nivelul aceluiași județ/al municipiului București, acesta își păstrează gradația de merit. (3) Personalul didactic beneficiar al gradației de merit, detașat în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, în condițiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradației de merit pretransferate/transferate în alt județ/municipiul București își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit aprobate pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care s-au pretransferat/transferat.
(5) La solicitarea unității/instituției de învățământ preuniversitar în care cadrul didactic beneficiar al gradației de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimțământului scris în alt județ/municipiul București în timpul anului școlar, inspectoratul școlar îi acordă gradație de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații, cu respectarea prevederilor alin. (1).
Art. 3 Gradația de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2016. Pentru fiecare candidat, gradația de merit se calculează conform art. 264 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, raportat la norma didactică de bază conform actului de numire/transfer/repartizare.
Art. 4 (1) Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2016 poate participa la un nou concurs.
(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiază de gradație de merit de la încetarea, în vederea pensionării, a contractului individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
(3) Personalul didactic titular menținut în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2016, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gradație de merit, pe perioada menținerii ca titular în învățământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit.
CAPITOLUL II Înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit
Art. 5 (1) La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa: a) personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la concursuri școlare, faza județeană și a municipiului București, interjudețeană, faza națională și internațională, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată; b) personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 4 ani, cu performanțe în activitate, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, și calificativul "Foarte bine" în fiecare an școlar din perioada evaluată.
(2) Cadrele didactice care în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015 au îndeplinit și funcții de conducere, de îndrumare și control pot participa la concursul de acordare a gradației de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Cadrele didactice care optează pentru evaluare ca personal didactic de conducere, de îndrumare și control depun calificativele primite în urma evaluării activității pe perioada în care au ocupat aceste funcții și sunt evaluate numai pentru activitatea desfășurată în funcția respectivă. Personalul didactic prevăzut la alin. (1) care, în perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015, a avut contractul de muncă suspendat, este evaluat doar pentru perioada în care și-a desfășurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2010 - 31 august 2015.
(3) Cadrele didactice încadrate pe două sau mai multe specializări pe perioada evaluării pot participa la concursul de acordare a gradației de merit la oricare dintre discipline, exprimându-și opțiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfășurat activitate metodică și științifică pe două sau mai multe specializări sunt evaluate pentru întreaga activitate.
CAPITOLUL III Criterii pentru acordarea gradației de merit
Art. 6 Inspectoratul școlar evaluează activitatea candidaților înscriși pentru acordarea gradației de merit, inclusă în raportul de autoevaluare, susținută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2010 - 31 august 2015. Fișa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează, ținându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, de către inspectoratul școlar, respectiv de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice pentru personalul didactic de predare și de conducere din învățământul sportiv integrat și suplimentar, palatele și cluburile copiilor, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar.
1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 80%: a) rezultate deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor în atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări și examene naționale de sfârșit de ciclu, rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele de specialitate din învățământul vocațional; b) inițierea și aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice disciplinei, existente în unitatea de învățământ; c) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare și/sau concursuri de profil, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale la faza județeană și a municipiului Bucuresti/interjudețeană/ națională/internațională, desfășurate în coordonarea și/sau finanțarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice ; d) performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și sportive incluse în Calendarul activităților educative naționale/regionale elaborat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, materializate prin obținerea premiilor I, II, III și a premiilor speciale; e) pregătirea loturilor olimpice de elevi, participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare, fazele județene, interjudețene și naționale și internaționale incluse în programul de activități în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației și Cercetării Științifice; f) organizarea de concursuri și festivaluri la nivel internațional, național, sau regional/interjudețean; organizarea de spectacole, expoziții, concerte la nivel internațional, național ori regional/interjudețean incluse în programul de activități și în calendarul inspectoratelor școlare/Ministerului Educației și Cercetării Științifice, certificate prin diplome sau adeverințe; g) rezultatele obținute în centrele de excelență, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu cerințe educaționale speciale, certificate de centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, certificate de directorul centrului de excelență/inspectorul școlar/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; h) activitate de coordonator de programe educative școlare și extrașcolare sau îndrumarea colectivelor redacționale ale revistelor școlare avizate de inspectoratul școlar; i) activitate dovedită în cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară; j) crearea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 10%: a) elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale școlare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației și Cercetării Științifice după caz; cărți în domeniul educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe școlare pentru discipline opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, avizate de inspectoratul școlar; b) elaborarea de cărți și lucrări științifice publicate în domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, înregistrate cu ISBN/ISSN; c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului din învățământ, activitate în cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/județean/național/internațional, participarea cu comunicări la simpozioane naționale și/sau internaționale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contribuția la cercetări științifice în specialitate sau în domeniul problematicii învățământului și educației, atestată prin publicații înregistrate cu ISBN/ISSN; d) activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, membru în comisia națională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic; e) activitatea desfășurată, în urma solicitării Ministerului Educației și Cercetării Științifice, în cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normative, și în comisiile naționale de specialitate/control.
3. Criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 5%: a) proiecte europene, proiecte internaționale care au ca obiective performanța școlară, progresul școlar, dezvoltarea competențelor și abilităților preșcolarilor și elevilor, educația civică, educația complementară, formarea personalității preșcolarilor și elevilor, dezvoltarea capacității de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesională a cadrelor didactice;  b) proiecte elaborate și implementate în baza prevederilor Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.486/20111 , materializate prin raportul de activitate și portofoliul personal.
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - ponderea 5%: a) atragerea de finanțări extrabugetare pentru unitatea de învățământ, programe și proiecte educaționale, centre de documentare și informare, laboratoare etc., având ca efect creșterea calității instituției și a procesului de predare-învățare-evaluare, a bazei didactico-materiale; b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanțare extrabugetară, având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ;
Art. 7 (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice ținând seama de ponderea criteriilor prevăzute la art. 6, cu excepția personalului de conducere, îndrumare și control, pentru care ponderea criteriilor este următoarea:
1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%;
2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%;
3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;
4. criteriul privind creșterea prestigiului unității de învățământ/conexe/inspectoratului școlar - ponderea 40%. Documentele doveditoare se referă la propria activitate.
(2) În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidați: a) educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar; b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar; c) profesori; d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică; e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, din învățământul special; f) personal didactic auxiliar.
(3) Stabilirea punctajului și elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competența comisiei paritare de la nivelul inspectoratului școlar. În cadrul criteriilor și ponderilor prevăzute la art. 6 și la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritară poate stabili și alte subcriterii și/sau activități (exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor Discipline Non Lingvistice sau profesor documentarist în liceele cu secții bilingve francofone).
(4) Pentru personalul didactic și personalul de conducere din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor, grilele specifice de evaluare, ținând seama de ponderea criteriilor prevăzute la art. 6, se stabilesc potrivit precizărilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
(5) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradației de merit, altele decât cele din fișa postului, sunt stabilite în fișa de (auto)evaluare a activității pentru gradație de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar.
(6) Comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar hotărește ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/funcții de conducere, îndrumare și control/didactic auxiliar), precum și pe discipline de învățământ, raportat la numărul total de gradații, conform art. 2 alin. (1).
(7) Numărul de locuri repartizate pe posturi și discipline se aprobă de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Consiliul de administrație aprobă lista candidaților întocmită pe posturi și discipline,  în ordinea descrescătoare a punctajului, și hotărăște rezultatul concursului, cu condiția respectării proporției numărului de locuri pe discipline/funcții de conducere, de îndrumare și control, domenii de activitate. 
(8) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradației de merit și încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului școlar general.
CAPITOLUL IV Procedura de acordare a gradației de merit
Art. 8 (1) Inspectorul școlar general numește, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, în următoarea componență: a) președinte - un inspector școlar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare; c) membri - inspectori școlari sau metodiști selectați din corpul de metodiști ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.
(2) Pentru Palatul Național al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, numită prin ordin de serviciu, are următoarea componență: a) președinte - un inspector din Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ; b) secretar - un inspector din Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice ; c) membri - inspectori școlari din cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unități de învățământ.
(3) Situațiile excepționale în care președintele comisiei de soluționare a contestațiilor nu poate fi inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. (4) Reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învățământ din județ/municipiul București participă în calitate de observatori la toate lucrările, au drept de acces la toate documentele comisiei și au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observații. Neparticiparea observatorilor nu viciază procedura.
Art. 9 (1) Candidatul întocmește și depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit, la conducerea unității de învățământ/conexe/instituției de învățământ în care este titular/detașat/angajat la data depunerii dosarului. Candidatul care, ulterior obținerii gradației de merit în alt județ decât cel în care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detașează în alt județ își păstrează gradația de merit, cu încadrarea în numărul maxim de gradații de merit pentru anul respectiv la nivelul județului/municipiului București în care a revenit sau s-a detașat. Candidații care își desfășoară activitatea în două sau mai multe unități de învățământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unități de învățământ.
(2) Dosarul cuprinde: a) OPISUL dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; b) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați; c) adeverință de vechime; d) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; e) raportul de activitate, pentru perioada evaluată; f) declarația pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparțin candidatului și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform Anexei nr. 4. g) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ la care candidatul depune dosarul. Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagină și consemnate în OPIS.
(3) Candidatul are obligația să respecte ordinea criteriilor și subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare la îndosarierea documentelor justificative și paginația din opisul întocmit în numerotarea paginilor. Documentele justificative depuse la dosar care nu respectă condiția mai sus menționată, nu vor fi luate în considerare în vederea evaluării și punctării. Un document justificativ poate fi evaluat și punctat numai o dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fișa de (auto)evaluare.
(4) Candidatul își prezintă raportul de autoevaluare în plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unității de învățământ/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului în care raportul reflectă realizările candidatului potrivit fișei de evaluare și documentelor doveditoare, formulează o apreciere sintetică asupra activității candidatului, consemnată în procesul-verbal de ședință.
(5) Directorul unității de învățământ/conexe depune la registratura inspectoratului școlar dosarul candidatului, incluzând, pe lângă documentele enumerate la alin. (2.), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activității candidatului, certificate “conform cu originalul” și declarația pe propria răspundere, conform Anexei nr. 5.
(6) În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei, consemnată în procesul verbal al ședinței, inspectorul școlar care coordonează disciplina întocmește un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit. Membrii consiliului consultativ își asumă, prin semnătură, în procesul verbal al ședinței și în raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat este prevăzut în Anexa nr. 3. Inspectorul școlar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu, în fișa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.
(7) Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit primește documentația de la inspectorul școlar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmește raportul motivat și stabilește punctaje pe criterii/subcriterii și punctajul final pe care le consemnează în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit. Președintele comisiei de evaluare își asumă prin semnătură raportul motivat și punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit întocmește lista cuprinzând candidații în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi și discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toți membrii comisiei este înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Modelul raportului motivat este prevăzut în Anexa nr. 3.
(8) În consiliul de administrație al inspectoratului școlar, președintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit.
(9) Consiliul de administrație al inspectoratului școlar aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afișează la sediul inspectoratului școlar, conform graficului prevăzut în Anexa nr. 1. În cazul Palatului Național al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice aprobă lista cu rezultatele candidaților participanți la concurs și o afișează la sediul Ministerului Educației și Cercetării Științifice conform graficului prevăzut în Anexa nr. 1.
(10) Pentru personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradației de merit se stabilește la nivelul inspectoratului școlar, de către comisia paritară și se aprobă în consiliul de administrație al inspectoratului școlar.
Art. 10 (1) Candidații participanți la concursul de acordare a gradației de merit au drept de contestație asupra punctajului acordat, la inspectoratul școlar, în conformitate cu graficul prevăzut în Anexa nr. 1. Comisia de soluționare a contestațiilor, numită prin decizie a inspectorului școlar general/ordin de serviciu este formată din: a) președinte - inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Național al Copiilor - director în Direcția Generală Învățământ Preuniversitar din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice; b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/rețea școlară; pentru Palatul Național al Copiilor - un reprezentant al Direcției Generale Buget-Finanțe, Salarizare și Resurse Umane din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice; c) membri - consilierul juridic al inspectoratului școlar, inspectori școlari/metodiști ai inspectoratului școlar, reprezentanți ai personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ, alții decât cei care au evaluat inițial dosarele; pentru Palatul Național al Copiilordin Bucuresti - inspectori din cadrul Direcției Generale Învățământ Preuniversitar și un consilier juridic al Direcției Generale Juridic din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, alții decât cei care au făcut parte din comisia de evaluare a dosarelor. Situațiile excepționale în care președintele comisiei de soluționare a contestațiilor nu poate fi inspectorul școlar general/directorul casei corpului didactic se soluționează cu informarea și avizul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
(2) Contestațiile se soluționează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora. Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform Anexei nr. 3 și în fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit și sunt asumate de către președintele comisiei de contestații. La finalul lucrărilor, comisia de contestații generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaților, asumată de toți membrii comisiei, care va fi înregistrată și prezentată în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor transmite răspunsul scris la contestații, argumentat din raportul motivat.
(3) Hotărârea comisiei de contestații este definitivă și poate fi contestată numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 11 Inspectorul școlar general înaintează lista candidaților validați la Direcția Generală Management și Rețea Școlară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, cu adresa de înaintare, conține: a) numărul total și modul de calcul al numărului de gradații acordate la nivelul județului/municipiului București/ Palatului Național al Copiilor, conform Anexei nr. 6. b) observațiile liderilor de sindicat desemnați de federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradației de merit, cu statut de observatori; c) tabelul nominal și punctajul pentru candidații aprobați, conform Anexei nr. 2.
Art. 12. (1) Direcția generală management și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice verifică încadrarea în numărul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradației de merit și elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat care beneficiază de gradație de merit.
(2) În situația constatării neîncadrării în numărul de locuri sau a nerespectării procedurii de acordare a gradației de merit, conducerea Ministerului Educației și Cercetării Științifice poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradației de merit de către inspectoratul școlar sau reevaluarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru acordarea gradației de merit din județul respectiv sau din municipiul București, de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice din inspectori generali, inspectori, consilieri, experți din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice și din inspectori școlari, consilieri, experți din cadrul inspectoratelor școlare, cu participarea reprezentanților organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate în învățământ/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situații nu intră sub incidența  perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2016, prevăzut în Anexa nr. 1.
CAPITOLUL V Dispoziții tranzitorii și finale
Art. 13 (1) Candidații înscriși la concursul de acordare a gradației de merit, sesiunea 2016, au obligația de a completa o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Cadrele didactice și personalul didactic auxiliar care participă la concursul pentru acordarea gradației de merit nu pot face parte din nicio comisie implicată în concurs.
(3) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit, respectiv ai comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot avea în rândul candidaților rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semnează, în acest sens, câte o declarație pe proprie răspundere. Declarațiile sunt predate președințiilor comisiilor implicate în concurs și se păstrează la inspectoratul școlar.
Art. 14 (1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, informații, ordine publică și securitate națională beneficiază de gradație de merit conform reglementărilor proprii.
(2) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar se evaluează și se validează la nivelul inspectoratului școlar pe raza căruia aceste unități își desfășoară activitatea, excedând numărului de gradații calculat conform art. 2 alin. (1). Inspectoratele școlare informează instituțiile de învățământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.
(3) Propunerile pentru acordarea gradației de merit personalului didactic civil din unități militare de învățământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice, care le transmite Ministerului Apărării Naționale.
Art. 15 Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta metodologie. 9 Anexa nr. 1 la metodologie 

GRAFICUL desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit - sesiunea 2016
    1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar și stabilirea ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățămân: Perioada: 8 februarie - 19 februarie 2016
     2. Comunicarea fișelor de evaluare și a ponderii gradațiilor de merit pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar, în teritoriu: Perioada: 22 - 26 februarie 2016
3    3. Întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ: Perioada: 1 - 18 martie 2016 4.
4   4. Depunerea dosarelor care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului școlar: Perioada: 21 - 30 martie 2016
5   5. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate: Perioada: 1 – 22 aprilie 2016
6. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit: Perioada: 25 aprilie - 13 mai 2016
7. Aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar: Perioada: 16 - 17 mai 2016
 8. Afișarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării la avizierul inspectoratului școlar Termen: 18 mai 2016
 9. Depunerea contestațiilor asupra punctajului acordat: Perioada: 19 - 20 mai 2016
 10. Soluționarea contestațiilor de către comisia de contestații: Perioada: 23 - 25 mai 2016
 11. Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestora la inspectoratele școlare: Termen: 26 - 27 mai 2016
 12. Înaintarea la Ministerul Educației și Cercetării Științifice a listelor cu personalul didactic din unitățile de învățământ, validat în vederea acordării gradației de merit: Perioada: 30 - 31 mai 2016 
13. Emiterea ordinului ministrului educației și Cercetării Științifice: Termen: 11 august 2016

vineri, noiembrie 20, 2015

miercuri, noiembrie 18, 2015

METODOLOGIA - CADRU MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2016-2017

  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017: Descarcă 
  • Ordin pentru aprobare Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017: Descarcă 
  • Centralizator privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare in invatamant 2016: 
    Descarcă 

luni, noiembrie 09, 2015

OUG NR. 54/2015 - MAJORARE SALARIALĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENTĂ privind unele măsuri în domeniul învăţământului - publicată în Monitorul Oficial al României nr. 832/6.11.2015
 Având în vedere faptul că personalul din învăţământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului instructiv-educativ,
având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ, având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind aprobarea proiectelor de investiţii publice, în anul 2015, finanţate din fonduri externe nerambursabile derulate de instituţiile de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, întrucât învăţământul constituie prioritate naţională, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. —Articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
„(31) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.”
2. După alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) şi (62), cu următorul cuprins:
„(61) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
(62) De prevederile alin. (61) beneficiază atât personalul din minister, din instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice, din Agenţia Română de asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cât şi personalul nedidactic din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.”
3. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
„(71) începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alin. (31), (61) şi (62) se majorează cu acelaşi procent de 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
Art. II. — începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru funcţia de director din cadrul instituţiilor de învăţământ superior, indemnizaţia de conducere se stabileşte la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia de director general administrativ.
Art. III. — (1) Prin excepţie de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), aferente perioadei de programare 2007—2013, se aprobă de către ordonatorii principali de credite, indiferent de valoarea acestora.
(2) Prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiţii care se finalizează astfel încât să fie eligibile la rambursare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2007—2013.
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pot asigura prin bugetele proprii finanţarea cheltuielilor aferente acestor obiective, proiecte sau categorii de investiţii ai căror beneficiari sunt instituţii publice sau instituţii de interes public aflate în coordonare sau subordonare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Sevil Shhaideh
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, 
Rovana Plumb
Ministrul fondurilor europene,
Marius Nica
Bucureşti, 4 noiembrie 2015.
Nr. 54.

joi, noiembrie 05, 2015

COMUNICAT DE PRESĂ GUVERNUL ROMÂNIEI - MAJORARE SALARII

COMUNICAT DE PRESĂ GUVERNUL ROMÂNIEI - 4 NOIEMBRIE 2015
 Salarii mai mari pentru personalul din educație începând cu decembrie 2015
Salariile personalului din sistemul public de învățământ vor fi majorate cu 15% începând cu 1 decembrie 2015, potrivit unei Ordonanțe de Urgență adoptată astăzi de Guvern.
De creșterea salariilor vor beneficia 359.810 cadre didactice, personal didactic auxiliar și personal nedidactic, respectiv: 290.000 de persoane din învățământul preuniversitar de stat, 7.850 de persoane din unitățile finanțate integral de la bugetul de stat, 57.500 de persoane din învățământul universitar și 4.460 de persoane din unitățile finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
Potrivit actului normativ, începând cu 1 decembrie 2015 se majorează cu 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie a acestui an cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar de stat, instituțiile de învățământ superior de stat și din bibliotecile centrale universitare. De această majorare vor beneficia, de asemenea, angajații din Ministerul Educației și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și personalul nedidactic din celelalte unități aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice.
Începând cu aceeași dată, sporurile și indemnizațiile care nu fac parte din salariul de bază al personalului din învățământ se majorează cu același procent de 15%, în măsura în care angajații își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
Măsura adoptată de Guvern are un impact financiar estimat pentru anul 2016 la 1,666 miliarde de lei.
Prin decizia de astăzi Guvernul își îndeplinește încă un angajament asumat prin Acordul încheiat cu Federațiile Sindicatelor din Învățământ în toamna anului 2014.
Angajații din învățământul preuniversitar și universitar au mai beneficiat în anul 2015 de alte două majorări salariale: cu 5% începând cu lună martie și cu încă 5% începând cu luna septembrie.
Biroul de presă


luni, octombrie 26, 2015

PROIECT ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

G U V E R N U L     R O M Â N I E I 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 
pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 
Având în vedere Acordul încheiat între Guvernul României și federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ asupra unor măsuri care urmează a fi adoptate în domeniul învățământului,
luând în considerare faptul că personalul din învățământ prin activitatea depusă contribuie la asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului instructiv - educativ,
având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menţinerea discriminărilor existente asupra unor categorii de salariaţi şi pentru eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal din sistemul naţional de învăţământ,
având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, strict necesare pentru aplicarea legislaţiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
întrucât învățământul constituie prioritate națională, 
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează  după cum urmează:
1.      La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  ,, (3^1) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
2.      La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:
” (6^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.
   (6^2) De prevederile alineatului (6^1) beneficiază atât personalul prevăzut în anexa nr. 1  la Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, personalul nedidactic din inspectoratele școlare județene/al municipiului București precum și personalul nedidactic din celelalte unități aflate în subordinea/coordonarea ministerului.”
3.      La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
” (7^1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul de la alineatele (6^1) și (6^2) se majorează cu acelaşi procent de 15%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”
  
PRIM-MINISTRU

VICTOR – VIOREL PONTA

marți, octombrie 06, 2015

OMECS NR. 5287/23.09.2015

Precizări Definitivat 2016

vineri, octombrie 02, 2015

MESAJUL PREȘEDINTELUI FSLI

Mesajul președintelui Federației Sindicatelor Libere din Învățământ adresat salariaților din învățământ, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației

Astăzi, 5 octombrie, este o zi de sărbătoare pentru salariații din educație din toată lumea, o zi care, probabil, va trece neobservată în România, așa cum a trecut de când a fost declarată Ziua Mondială a Educației.
Măcar astăzi, politicienii ar trebui să se gândească la școală și să-și amintească imaginea educatorului, învățătorului, profesorului, cei care i-au ajutat să scrie primele litere, să rostească corect cuvintele în limba română și să facă primele socoteli, cei care le-au deschis ochii către lume.  Dar, cel mai important, le-au călăuzit primii pași în viață, ajutându-i să devină…oameni.
A fi dascăl nu este o meserie, ci o profesie, care nu poate exista fără dăruire și, mai ales, fără vocație. Sistemul educațional românesc încă se mai bucură de dascăli cu vocație, dar aceștia devin din ce în ce mai puțini. Din păcate, dascălii nu sunt apreciați la adevărata lor valoare, iar munca lor nu este răsplătită pe măsură. Nu trebuie să uităm nici personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic, cei fără de care școala nu poate funcționa normal.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, care reprezintă și apără interesele a 62% din salariații din sistemul preuniversitar, are obligația de a acționa, prin toate mijloacele, pentru îmbunătățirea statutului social al salariaților din învățământ și a condițiilor de muncă.
Astfel, în ultima perioadă ne-am implicat în elaborarea proiectului legii salarizării din sectorul bugetar și, așa cum stau lucrurile până acum, sunt șanse mari ca salariile din învățământ să se dubleze în următorii 3-4 ani.
De asemenea, un demers important este cel prin care dorim să legiferăm statutul de autoritate publică pentru cadrele didactice, măsură care ar conduce la crearea unui climat de ordine, disciplină și respect în desfășurarea actului educațional, iar cadrele didactice vor putea să se bucure de respect  din partea elevilor și părinților.
Totodată, F.S.L.I. a început lupta împotriva birocrației care a sufocat sistemul de învățământ, dascălii fiind transformați în sclavii hârtiilor. Am avut mai multe discuții cu repezentanții M.E.C.S. pe această temă și am convenit ca numărul comisiilor din unitățile de învățământ să fie reduse de la aproximativ 40, câte există în prezent, la maximum 7-8. Avem speranța că, în perioada imediat următoare, M.E.C.S va da un ordin prin care se va legifera această diminuare semnificativă a numărului de comisii.
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a fost și este preocupată în permanență și  de creșterea calității învățământului românesc. Modificarea programelor școlare și corelarea ofertei educaționale cu cerințele de pe piața muncii, depolitizarea funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ sunt doar câteva căi prin care se poate înfăptui acest deziderat major.
Suntem convinși că, împreună și cu perseverență, aceste neajunsuri vor fi rezolvate și vom reuși să recăpătăm statutul și respectul avute odată.
Fără educație și oameni dedicați care să o facă, o națiune nu are valoare!
În această zi de sărbătoare urez multă sănătate și succes în tot ceea ce fac tutor celor care, zi de zi, contribuie la buna desfășurare a procesului instructiv-educativ - cadre didactice, personal didac tic auxiliar și personal nedidactic, precum și elevilor și părinților acestora.

                                                      Președinte F.S.L.I,  Simion Hancescu


ADRESA FSLI CĂTRE MECS

Adresa FSLI către Vasile Șălaru

joi, septembrie 24, 2015

OMECS EXAMENE NAȚIONALE 2016

OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017: Descarcă

OMECS nr. 5081/31.08.2015 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016
OMECS nr. 5080/31.08.2015 privind organizarea si desfăsurarea examenului de bacalaureat national – 2016

vineri, septembrie 18, 2015

COMUNICAT FSLI ÎNTÂLNIRE MINIȘTRI 17 SEPTEMBRIE 2015


Guvernul promite că anunță, în trei săptămâni, majorările salariale din educație

Liderii Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) au decis, joi, după întâlnirea cu patru miniștri ai Guvernului – Sorin Cîmpeanu, Rovana Plumb, Eugen Teodorovici și Liviu Pop – să acorde Guvernului un răgaz, până în data de 10 octombrie, când se va ști exact situația execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului 2015, pentru ca Executivul să ia o deizie în ceea ce privește procentul  de majorare salarială în acest an.
”Am solicitat reprezentanților din sectorul educațional să ne păsuiască până pe data de 10 octombrie pentru a avea toate datele din punct de vedere fiscal-bugetar ale încheierii exercițiului pe nouă luni de zile. După ce vom avea tabloul datelor bugetare, vom putea vorbi de majorări clare ale salariilor”, a precizat ministrul Muncii, Rovana Plumb, la finalul întâlnirii.
 Reprezentanții celor trei federații sindicale prezente, joi, la întâlnire, au fost de acord să aștepte  încă trei săptămâni pentru a afla care va fi procentul de creștere a salariilor, în luna noiembrie sau în luna decembrie.
 ”Am solictat Guvernului o creștere de 15 procente de la 1 noiembrie. Cei prezenți, liderii noștri de sindicat, au girat reprezentanții Executivului să își facă toate calculele, să se încheie execuția bugetară. Asta se va întâmpla în jurul datei de 10 octombrie, când vom ști exact cum stau lucrurile. Speranța noastră este că se va găsi soluția, astfel încât să se poată acorda această majorare de 15 procente începând cu 1 noiembrie. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, ne vom întâlni din nou aici și vom decide. Cred că domnii miniștri au înțeles foarte bine mesajul de astăzi și am convingerea că se va găsi o soluție astfel încât să nu fie nevoie să ieșim în stradă”, a subliniat președintele F.S.L.I., Simion Hancescu.
La rândul rău, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a adăugat faptul că, în ceea ce privește Legea salarizării unice a bugetarilor, Guvernul speră să aibă o formă finală, săptămâna viitoare, pentru a ști exact care este impactul aplicării ei pe întreg sectorul bugetar. ”Acesta este primul pas – impactul asupra bugetului a aplicării Legii salarizării bugetarilor. De asemenea, am spus foarte clar că este nevoie să știm care este execuția primelor nouă luni ale acestui an, ca să putem afla, până la finalul anului, dacă se poate și cu cât aplica o majorare pentru educație”, a afirmat ministrul Eugen Teodorovici.
București – 17 septembrie 2015
Simion Hancescu – Președinte FSLI

Geanina Sandu    -  Departamentul Comuncare 

sâmbătă, septembrie 12, 2015

MESAJUL PREȘEDINTELUI FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT

Mesajul
Președintelui  Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ
adresat salariaţilor din învăţământ la începutul  anului şcolar 2015-2016

Este un nou început de an  şcolar, eveniment care reprezintă pentru elevi şi dascăli un moment unic, amintirea acestuia dăinuind peste timp, mai ales pentru “bobocii” de la clasa pregătitoare și pentru dascălii debutanți.
În această zi de sărbătoare pentru Școala românească, trebuie să amintim celor care conduc această țară, afectați de amnezie față de școală în restul timpului, vorbele lui Petre Țuțea “Profesorul este un fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murdar din noroi, îl spală și face mobilă de lux”. Ai tăria, stimate politician, să-l privești, măcar astăzi, în ochii blajini, dar plini de lacrimi, văzute sau nevăzute, pe cel care te-a “fabricat”? Dar cât oare vor mai avea putere slujitorii școlii să manifeste dăruire și pasiune în nobila muncă pe care o desfăşoară, fără să fie răsplătiți cum se cuvine pentru munca lor? 
Chiar dacă în ultima perioadă s-au făcut câțiva pași, anemici ce-i drept, pentru intrarea în normalitate a învățământului, există încă nemulțumiri justificate în rândul salariaților din învățământ. Legea educației este încă nemodificată. Salariile sunt, în continuare, umilitoare și după ce actuala Putere a reîntregit ceea ce a tăiat drastic fosta guvernare. Subfinanțarea învăţământului nu a încetat. Funcțiile de conducere sunt tot politizate și ocupate provizoriu, pentru că nu s-a organizat concurs de peste 7 ani. Programele școlare  sunt, în continuare, nereformate. Birocrația a sufocat  sistemul de învățământ, dascălii fiind tranformați în scribe. Și  exemplele pot continua.
Considerăm că rezolvarea acestor probleme nu mai poate fi amânată, având în vedere că victimele acestor neajunsuri sunt copiii acestei țări.  Școala trebuie să devină un sistem stabil, echilibrat şi performant, pentru că ea este calea prin care România se poate integra în rândul ţărilor civilizate, iar pentru aceasta, sistemul nostru de învăţământ trebuie să se transforme, atât la nivel structural, curricular, cât şi managerial.
Elevilor noştri trebuie să le oferim şanse de integrare pe piaţa forţei de muncă, dar pentru ca acest lucru să se materializeze, trebuie regândite urgent programele școlare..
De asemenea, nu trebuie uitat că fără salarii decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vocaţie pentru meseria de dascăli, nu se poate stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii în care salariile sunt mai atractive, acest lucru punându-se pune în practică prin noua lege de salarizare care urmează a fi adoptată.
În același timp, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va face toate demersurile necesare, astfel încât în perioada următoare să se confere, prin lege, statutul de “autoritate publică” pentru cadrele didactice, măsură prin care spațiul școlar ar deveni cu adevărat un mediu de ordine și disciplină, condiție absolut obligatorie pentru un învățământ de calitate.
Însă, pentru ca aceste neajunsuri majore să se înlăture, trebuie să facem front comun, fiecare trebuie să înțeleagă că numai prin unitate îi putem convinge pe cei care guvernează să transpună și în practică ceea ce se clamează de atâta timp și anume că “învățământul este prioritate națională”. 
Acum, la început de an şcolar, îţi urez stimate dascăl multă sănătate şi să te bucuri alături de copiii pe care-i formezi, pentru a deveni trebuincioși societății.

PREŞEDINTE,

Simion HANCESCU