***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, decembrie 22, 2014

OMEN NR. 5108/12.12.2014

Ordinul Nr.5108 din 12.12.2014

pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale  nr. 4.895/2014
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 17 decembrie 2014

În baza prevederilorart. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prinOrdinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 şi 861 bis din 26 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 28, alineatele (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În anul şcolar 2015-2016, poate fi menţinut în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare cadrul didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2);b)postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, este complet/ completă şi este viabil/viabilă în anul şcolar 2015-2016, luând în considerare şi prevederileart. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;c)la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinut în activitate ca titular peste vârsta de pensionare, nu există reducere de activitate la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular.(5) Cadrele didactice care au depus cereri conform alin. (3) şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4) rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare. Validarea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin. (4) se realizează în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.(6) Directorii unităţilor de învăţământ întocmesc o situaţie centralizată cuprinzând cadrele didactice pentru care consiliile de administraţie au validat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi care rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2015-2016. Situaţia centralizată cuprinde: numele şi prenumele cadrului didactic, vârsta cadrului didactic la data de 1 septembrie 2015, gradul didactic, postul didactic/catedra pe care este menţinut în activitate peste vârsta de pensionare şi se transmite inspectoratului şcolar, însoţită de copiile deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră ale cadrelor didactice incluse în această situaţie.(7) În condiţiile în care, până la data de 28 august 2015, la nivelul unităţilor de învăţământ se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la anumite discipline, nu mai este posibilă menţinerea în activitate ca titulare peste vârsta de pensionare a unor cadre didactice, conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa aceste cadre didactice cu privire la încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării.2. La articolul 28, alineatele (8), (9) şi (10) se abrogă.3. La anexa nr. 19, la punctul I, subpunctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:3) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2015-2016, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015:a)depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;Termen: 26 ianuarie 2015b)validarea condiţiilor cumulative pentru menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare;Termen: 2 februarie 2015c)transmiterea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare.Perioada: 3-6 februarie 2015Articolul IIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopie

luni, decembrie 08, 2014

OUG Nr.74 din 03.12.2014

OUG Nr.74 din 03.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetareACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 05 decembrie 2014

EXTRAS
Articolul 19(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se majorează cu suma de 2.153.509 mii lei, din care:a)suma de 53.377 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 3;b)suma de 1.373.456 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4;c)suma de 726.676 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor potrivit anexelor nr. 5 şi 6.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate plăţii, conform prevederilor art. 26, a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a)finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;b)plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2014 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, precum şi prin art. 21 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;c)plăţii, conform prevederilor art. 26, sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;(4) Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014 şi ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special, centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.(5) Sumele alocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru plata titlurilor executorii în cuantumul stabilit pentru anul 2014, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru plata aceleiaşi naturi de cheltuială în cuantumul stabilit pentru anul 2015.