***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, decembrie 22, 2014

OMEN NR. 5108/12.12.2014

Ordinul Nr.5108 din 12.12.2014

pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale  nr. 4.895/2014
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 919 din 17 decembrie 2014

În baza prevederilorart. 284 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016, aprobată prinOrdinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.895/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 şi 861 bis din 26 noiembrie 2014, se modifică după cum urmează:1. La articolul 28, alineatele (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) În anul şcolar 2015-2016, poate fi menţinut în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare cadrul didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:a)se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2);b)postul didactic/catedra pe care este titular, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, este complet/ completă şi este viabil/viabilă în anul şcolar 2015-2016, luând în considerare şi prevederileart. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;c)la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menţinut în activitate ca titular peste vârsta de pensionare, nu există reducere de activitate la disciplina/disciplinele pe care cadrul didactic respectiv este titular.(5) Cadrele didactice care au depus cereri conform alin. (3) şi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (4) rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare. Validarea îndeplinirii cumulative a condiţiilor prevăzute la alin. (4) se realizează în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ.(6) Directorii unităţilor de învăţământ întocmesc o situaţie centralizată cuprinzând cadrele didactice pentru care consiliile de administraţie au validat îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la alin. (4) şi care rămân în activitate ca titulare în funcţia didactică peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2015-2016. Situaţia centralizată cuprinde: numele şi prenumele cadrului didactic, vârsta cadrului didactic la data de 1 septembrie 2015, gradul didactic, postul didactic/catedra pe care este menţinut în activitate peste vârsta de pensionare şi se transmite inspectoratului şcolar, însoţită de copiile deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post/catedră ale cadrelor didactice incluse în această situaţie.(7) În condiţiile în care, până la data de 28 august 2015, la nivelul unităţilor de învăţământ se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la anumite discipline, nu mai este posibilă menţinerea în activitate ca titulare peste vârsta de pensionare a unor cadre didactice, conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa aceste cadre didactice cu privire la încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării.2. La articolul 28, alineatele (8), (9) şi (10) se abrogă.3. La anexa nr. 19, la punctul I, subpunctul 3) se modifică şi va avea următorul cuprins:3) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2015-2016, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2015:a)depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ;Termen: 26 ianuarie 2015b)validarea condiţiilor cumulative pentru menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare;Termen: 2 februarie 2015c)transmiterea documentelor prevăzute la art. 28 alin. (6) din Metodologie la inspectoratele şcolare.Perioada: 3-6 februarie 2015Articolul IIDirecţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei naţionale,Remus Pricopie

luni, decembrie 08, 2014

OUG Nr.74 din 03.12.2014

OUG Nr.74 din 03.12.2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetareACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 05 decembrie 2014

EXTRAS
Articolul 19(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se majorează cu suma de 2.153.509 mii lei, din care:a)suma de 53.377 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 3;b)suma de 1.373.456 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 4;c)suma de 726.676 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor potrivit anexelor nr. 5 şi 6.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate plăţii, conform prevederilor art. 26, a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:a)finanţării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;b)plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2014 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, precum şi prin art. 21 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare;c)plăţii, conform prevederilor art. 26, sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;(4) Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014 şi ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum şi contribuţiile aferente acestora pentru personalul din unităţile de învăţământ special, centrele de resurse şi asistenţă educaţională şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.(5) Sumele alocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pentru plata titlurilor executorii în cuantumul stabilit pentru anul 2014, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru plata aceleiaşi naturi de cheltuială în cuantumul stabilit pentru anul 2015.

sâmbătă, noiembrie 29, 2014

PROIECT OUG RECTIFICARE BUGETARĂ

Ministerul Finanțelor Publice a postat pe site, la rubrica Transparență decizională, proiectul de Ordonanță de urgență care creează cadrul legal pentru a treia rectificare a bugetului pentru 2014în vederea plății anticipate a tranșei aferente anului 2015 a drepturilor salariale câștigate în instanță de personalul din sectorul bugetar, precum și achitarea integrală a arieratelor unităților administrativ-teritoriale, pe fondul înregistrării unui excedent bugetar de 0,29% din Produsul Intern Brut.

Din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate pentru:
· Ministerul Educaţiei Naţionale: +140,6 milioane lei pentru plata hotărărilor judecătoreşti având ca obiect drepturi salariale, din care 111,0 milioane lei aferente personalului din unităţile de învaţământ universitar.
Sursa: Comunicat  Ministerul Finațelor Publice – www.mfinante.ro

vineri, noiembrie 28, 2014

miercuri, noiembrie 12, 2014

ACORD GUVERN - SINDICATE 2014

vineri, octombrie 24, 2014

METODOLOGIE & CALENDAR DEFINITIVAT

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ publicat in: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 772 din 23 octombrie 2014: Descarcă

  • ORDIN Nr. 4801 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2014 - 2015,publicat in: MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr.769 din 23 octombrie 2014: Descarcă

vineri, octombrie 17, 2014

OFERTA DE PROGRAME CCD VASLUI 2014-2015

 Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2014/2015 - click aici


vineri, octombrie 10, 2014

COMUNICAT DE PRESĂ MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), anunţă lansarea în consultare publică a ghidului „Dezvoltarea carierei didactice”.
„Am alocat peste 50 milioane de euro pentru a sprijini profesorii României, prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Cadrele didactice care vor urma cursuri de formare profesională vor primi un stimulent în valoare de minimum 150 de euro, urmând să vedem, în funcţie de alocarea financiară, dacă putem acorda o sumă puţin mai mare, de 160 de euro, pentru cumpărarea de materiale didactice. Am găsit soluţia să folosim fondurile europene pentru a-i ajuta pe dascălii noştri” , a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.
Obiectivul operaţional vizat este dezvoltarea oportunităților de carieră și sprijin pentru profesori în vederea asigurării unui înalt nivel de calificare a cadrelor didactice. Va fi finanţat un proiect sistemic, cu implementare la nivel național, care va susţine formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi a resurselor umane din educaţie, respectiv va sprijini debutul în carieră şi dezvoltarea carierei didactice.
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, beneficiar eligibil unic va fi Ministerul Educației Naționale, iar depunerea unei cereri de finanțare se poate realiza împreună cu parteneri sociali din educaţie şi din zona formării profesionale.
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt vizate cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar. Printre activităţile eligibile se numără dezvoltarea, acreditarea/ autorizarea şi furnizarea de programe de formare şi de perfecţionare pentru persoanele din grupurile ţintă, inclusiv formarea la distanţă, dezvoltarea sistemelor de stimulente şi de sprijin financiar pentru debutul şi dezvoltarea carierei didactice etc.
NOTĂ:
Schiţa ghidului „Dezvoltarea carierei didactice” este publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene.
Ministerul Fondurilor Europene aşteaptă propuneri şi sugestii pe marginea acestui document până la data de 15 octombrie a.c., ora 12.00, la următoarea adresă de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

duminică, octombrie 05, 2014


marți, septembrie 30, 2014

OUG NR. 58/29.09.2014

A fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711/29.09.2014, Ordonanța de urgență a guvernului nr. 58 din 22 septembrie 2014, privind stabilirea unor măsuri financiare și modificarea unor acte normative, care prevede, printre altele:
Art. V. –(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul școlar/universitar 2014-2015 se poate acorda o subvenție sub formă de sumă forfetară personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat și universitar de stat, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată pentru dezvoltare profesională.
(2) Fondurile necesare acordării subvenției prevăzute de prezentul articol în cuantum de echivalentul în lei a 50.000.000 euro se cuprind în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 ”Învățământ”, titlul 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, după semnarea contractului de finanțare cu autoritatea de management.

COMUNICAT DE PRESĂ MEN - 29.09.2014

Contrar informaţiilor vehiculate în spaţiul public, rectificarea bugetară este pozitivă pentru educaţie, sumele alocate acestui domeniu prioritar pentru guvernul Ponta înregistrând o creştere de peste 350 de milioane de lei. Numai prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată săptămâna trecută, educaţia primeşte 50 de milioane de euro (aprox. 220 de milioane de lei), bani care vor fi alocaţi profesorilor ca sume forfetare, pentru dezvoltare profesională.
Concret, deşi are loc o reaşezare a diferitelor capitole ale bugetului de stat, ca urmare, în principal, a reducerii CAS, în realitate, educaţia primeşte bani în plus la această rectificare în cadrul bugetului general consolidat. Este vorba despre 134,4 miloane de lei, bani alocaţi, spre exemplu, prin intermediul bugetelor autorităților publice locale (sume defalcate din TVA) pentru plata salariilor în învăţământul preuniversitar sau pentru plata titlurilor executorii. De asemenea, tot prin proiectul de rectificare bugetară s-au majorat cu 28,4 miloane lei sumele pentru învăţământul superior de stat, pentru plata titlurilor executorii.
Pentru o înţelegere corectă a modului de alocare a resurselor financiare, este important să fie analizat nu doar bugetul de stat, ci şi bugetul general consolidat. Practic, la această rectificare, educaţia primeşte mai mulţi bani, continuându-se trendul crescător din ultimii doi ani. Astfel, bugetul educaţiei a avut în 2013, comparativ cu anul 2012, cea mai mare rată de creștere din cadrul UE (6,4%), iar pentru 2014, educaţia a primit, la începutul anului, 13% din bugetul naţional, cu 2 miliarde mai mult decât în 2013.
 (Ordonanța de urgență este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711/29.09.2014)

PRECIZĂRI MEN

Precizări M.E.N. nr. 56605/22.09.2014 privind organizarea activităţii în anul şcolar 2014-2015: Descarcă
Precizări M.E.N. nr. 56604/22.09.2014 privind încadrarea personalului didactic care predă curriculumul de specialitate din cadrul ariei curriculare „Tehnologii” pentru anul școlar 2014-2015: Descarcă
Precizări M.E.N. nr. 56603/22.09.2014 referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar şi ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul şcolar 2014-2015: Descarcă 

OMEN NR. 4553/10.09.2014

Ordin nr. 4553/10.09.2014 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015: Descarcă

miercuri, septembrie 24, 2014

OMEN NR. 4619/22.09.2014

Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar: DescarcăPublicat în Monitorul Oficial al României, nr. 696/23.09.2014.

ADRESA FSLI CĂTRE MINISTERULMUNCII

luni, septembrie 08, 2014

PROIECTE METODOLOGII CA ȘI ROFUIP

PROIECT - METODOLOGIA CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR: Descarcă 
PROIECT - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR: Descarcă 

miercuri, septembrie 03, 2014

OMEN NR. 4314/11.08.2014

Lista candidaților admiși în etapa de selecție online
Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional: Descarcă
ORDIN nr. 4314/11.0802014 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 7-a: Descarcă 
Anunț înscrieri
OMEN nr. 4314/11.08.2014
Metodologia de selecție
Instrucțiuni privind utilizarea aplicației online
Coperta dosar
Model cerere de înscriere
Declarație pe propria răspundere

vineri, august 29, 2014

ADRESA MEN NR. 447 DIN 28 AUGUST 2014

 Adresa MEN nr. 447/SG/28.08.2014 - referitoare la pensionarea cadrelor didactice

vineri, august 22, 2014

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Ședințe publice 27-29 august 2014
Detașare în interesul învățământului
Detașare la cerere

Restrângeri de activitate și completări de normă

Suplinire 2014

joi, iulie 17, 2014

HOTĂRÂRE DE GUVERN 16 IULIE 2014

HOTĂRÂRE DE GUVERN privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014 - 2015: Descarcă