***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

sâmbătă, iunie 15, 2013

STATUTUL SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD

STATUTUL
 SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Denumirea sindicatului este SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD (S.I.T.B.).
Art.2. S.I.T.B. este persoană juridică română înregistrată la poziția 3 din 1990 în Registrul Special privind Organizațiile Sindicale al Judecătoriei Bârlad, județul Vaslui.
Art. 3. S.I.T.B. este organizat pe teritoriul județului Vaslui și are sediul în Bârlad, str. Republicii nr. 30.
Art. 4. S.I.T.B. este organizație sindicală care reunește, pe baza liberului consimțământ, salariați și organizații sindicale din învățământ.
Art. 5. S.I.T.B. este membru fondator al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și este afiliat la aceasta.
CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
Art. 6. S.I.T.B. apără dreptul salariaților din învățământ de a-și constitui organizații sindicale, fără deosebire de naționalitate, sex, convingeri, aparteneță politică și religioasă.
Art. 7. Obiectivele S.I.T.B. sunt următoarele:
 1. Promovează și apără drepturile, interesele profesionale, economice, sociale, culturale etc. ale membrilor de sindicat prevăzute de legislația în vigoare, de convențiile interne și internaționale și de contracte colective de muncă;
 2. S.I.T.B. activează pentru creșterea calității și eficienței actului educativ, pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și a celorlalți angajați din învățământ și pentru îmbunătățirea continuă a standardului de muncă și viață al acestora;
 3. Asigură asistență juridică membrilor de sindicat;
 4. Luptă pentru menținerea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat, a drepturilor legate de muncă și protecția muncii, a asistenței și protecției sociale;
 5. Se implică în elaborarea unor acte normative privitoare la învățământ și la salariații din învățământ și în modul de aplicare a acestora;
 6. Conlucrează cu organizații sindicale județene, naționale și internaționale;
 7. Asigură protecția liderilor și membrilor de sindicat;
 8. Profesionalizează liderii și membrii de sindicat;
 9. Acționează pentru unitatea și creșterea forței de acțiune a sindicatului, pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
 10. Urmărește aplicarea corectă a a legislației referitoare la protecția muncii și asigurările sociale;
 11. Asigurarea sănătății și a refacerii capacității de muncă a membrilor de sindicat prin acordarea unor facilități pentru odihnă și tratament și desfășurarea de activități turistice, sportive, culturale etc.;
 12. Aplicarea și respectarea tratatelor și convențiilor internaționale referitoare la drepturile fundamentale ale omului.
CAPITOLUL III
PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Art. 8. S.I.T.B. este independent față de organele de stat, față de partide și grupuri politice, față de patronat și față de orice alte organizații.
Art. 9. S.I.T.B. își desfășoară activitatea în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului statut și în spiritul Convenției nr. 87/1948 a Organizației Internaționale a Muncii.
Art. 10. În organele de conducere ale S.I.T.B. nu pot fi aleși cei care contravin prevederilor legislației în vigoare și a prezentului statut.
CAPITOLUL IV
MODALITĂȚI DE ACȚIUNE
Art. 11. Pentru înfăptuirea scopurilor și obiectivelor sale, S.I.T.B. va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
 1. Negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;
 2. Interpelarea;
 3. Petiția, protestul, mitingul, demonstrația;
 4. Sesizarea organelor de justiţie în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate și la nivelul județului Vaslui, precum şi a celor prevăzute de Convenţiile Internaţionale ratificate de România;
 5. Sesizarea F.S.L.I. și C.S.D.R. și solicitarea de asistență juridică și solidaritate sindicală;
 6. Greva;
 7. Alte forme de luptă sindicală;
 8. Spijinirea grupelor sindicale în organizarea și conducerea unor activități;
 9. Delegarea de reprezentanți care să negocieze cu conducerea unității sau cu conducerile administrației locale divergențele apărute și care să asiste sau să reprezinte interesele membrilor de sindicat;
 10. Urmărește ca, la nivelul unităților de învățământ, consiliile de administrație să invite reprezentantul sindicatului la ședințe;
 11. Cooperarea cu alte organizații sindicale, cu respectarea statutului S.I.T.B.
CAPITOLUL V
DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL S.I.T.B.
Art. 12. Membru al S.I.T.B. poate deveni orice salariat din învățământ, pe baza liberului consimțământ, care recunoaște și respectă statutul S.I.T.B.
Art. 13. Aderarea la  S.I.T.B. se solicită în scris, prin cerere de aderare, de către solicitantul respectiv.
Art. 14. Aderarea la S.I.T.B. este incompatibilă cu aderarea la orice altă organizație sindicală.
Art. 15. Calitatea de membru de sindicat al S.I.T.B. se pierde astfel:
 1. La cerere, exprimată în scris;
 2. Prin excludere, de către Colegiul Zonal al Liderilor cu majoritate de ¾ din numărul voturilor exprimate, în următoarele cazuri:
§  Acțiuni care contravin statutului S.I.T.B.;
§  Alte situații care lezează interesele S.I.T.B.
 1. Neplata cotizației pe o perioadă de 3 luni consecutiv.
Art. 16. În cazul pierderii calității de membru al S.I.T.B. cei în cauză pierd orice drept asupra patrimoniului S.I.T.B., iar cotizația încasată de S.I.T.B. nu poate face obiectul unei cereri de restituire.
Art. 17. Reprimirea în S.I.T.B., se poate face astfel:
a.       În cazul celor care au fost excluși din S.I.T.B., după o perioadă de 3 luni, la cererea scrisă, cu aprobarea Colegiului Zonal al Liderilor;
b.      La cererea scrisă, în cazul celor care s-au retras sau și-au pierdut calitatea de membru prin neplata cotizației pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
c.       În ambele situații persoanele în cauză vor achita cotizația restantă.
CAPITOLUL VI
DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT
Art. 18. Drepturi:
 1. Să organizeze și să desfășoare activitate la nivelul grupei sindicale, fără încălcarea prevederilor prezentului statut și hotărârilor Colegiului Zonal al Liderilor;
 2. Să-și desemneze reprezentanții în Colegiul Zonal al Liderilor;
 3. Să ceară și să primească sprijinul S.I.T.B.;
 4. Să înainteze Colegiului Zonal al Liderilor propuneri, amendamente, măsuri, recomandări etc. și să-și susțină opiniile;
 5. Să beneficieze, în mod egal, de facilitățile obținute de S.I.T.B.;
 6. Să fie asistați la negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă;
 7. Să fie informați operativ și obiectiv asupra acțiunilor S.I.T.B.;
 8. Să beneficieze de ajutoare materiale sociale, conform Regulamentului de organizare și funcționare al S.I.T.B.;
 9. Să beneficieze de recompense, conform activității depuse în interesul S.I.T.B.;
 10. Alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare și de hotărârile Colegiului Zonal al Liderilor.
Art. 19. Îndatoriri:
 1. Să cunoască și să respecte statutul S.I.T.B.;
 2. Să achite lunar cotizația de sindicat în cuantum de 1 % din salariul lunar brut;
 3. Membrii de sindicat aflați în concediu medical, concediu pentru creșterea copilului, concediu fără plată vor plăti, pentru perioada respectivă, o cotizație de 5 lei/lună, fără a-și pierde calitatea de membru de sindicat;
 4. Să nu întreprindă acțiuni de natură să aducă prejudicii S.I.T.B.;
 5. Să participe și să susțină activ S.I.T.B. în lupta unită pentru apărarea drepturilor și libertăților membrilor de sindicat;
Art. 20. În cazul în care membrii de sindicat nu-și îndeplinesc obligațiile ce le revin potrivit prezentului statut, li se aplică următoarele sancțiuni:
 1. Atenționare verbală;
 2. Atenționare scrisă;
 3. Suspendarea, pentru o perioadă de 1 lună la 3 luni din calitatea  de membru de sindicat;
 4. Excluderea din S.I.T.B.
Art. 21. Sancțiunile enumerate se aplică de Colegiul Zonal al Liderilor cu majoritate de ¾ din numărul voturilor exprimate.
CAPITOLUL VII
ORGANELE DE CONDUCERE, MODUL DE ALEGERE ȘI DE REVOCARE
Art. 22. Organele de conducere ale S.I.T.B. sunt:
 1. Conferința;
 2. Colegiul Zonal al Liderilor;
 3. Biroul Permanent.
Art. 23. Organul superior de conducere este Conferința Zonală care se convoacă o dată la 5 ani. Convocarea Conferinței Zonale este în competența Colegiului Zonal al Liderilor, la propunerea a cel puțin ¾ din membrii săi.
Art. 24. Conferința este constituită din delegații din partea grupelor sindicale din unitățile de învățământ, potrivit normei de reprezentare stabilită de Colegiul Zonal al Liderilor și este statutară în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al delegaților.
Art. 25. Membrii Biroului Permanent și ai comisiei de cenzori sunt delegați de drept la conferință.
Art. 26. Conferința adoptă hotărâri cu majoritate simplă.
Art. 27. Data și locul organizării, ordinea de zi, durata conferinței, se stabilesc de către Colegiul Zonal al Liderilor.
Art. 28. Conferința are următoarele competențe:
 1. Analizează activitatea S.I.T.B.;
 2. Stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune ale S.I.T.B. pe termen mediu și lung;
 3. Aprobă sau modifică statutul S.I.T.B.;
 4. Alege individual și pe funcție, prin vot secret,  membrii Biroului Permanent conform Regulamentului de desfășurare;
Art. 29. Pentru funcții de conducere în Biroul Permanent al S.I.T.B. pot candida reprezentanții grupelor sindicale din unitățile de învățământ care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
 1. Sunt delegați la Conferință;
 2. Respectă legislația în vigoare și statutul S.I.T.B.;
 3. Sunt cadre didactice titulare sau salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 4. Nu sunt membri în partide sau grupări politice;
 5. Nu dețin, sau nu au deținut, în perioada de la precedenta Conferință, funcții de conducere în învățământ sau administrația publică;
 6. Au experiență managerială sindicală.
Art. 30. Mandatul celor aleși în Biroul Permanent este de 5 ani.
Art. 31. Organul de conducere între conferințe este Colegiul Zonal al Liderilor care este constituit din reprezentanții grupelor sindicale de la nivelul unităților de învățământ. În Colegiul Zonal al Liderilor sunt incluși, de drept, membrii Biroului Permanent:
 1. Colegiul Zonal al Liderilor este statutar constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă, prin vot deschis, cu excepțiile prevăzute de prezentul statut;
 2. Colegiul Zonal al Liderilor se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui;
 3. Asigură conducerea S.I.T.B. între conferințe;
 4. Duce la îndeplinire hotărârile Conferinței;
 5. Elaborează și aprobă propriul Regulament de organizare și funcționare;
 6. Orice alte atribuții stabilite de Conferință sau prin regulamentul propriu;
 7. Elaborează obiectivele S.I.T.B. pe termen surt;
 8. Hotărăște declanșarea conflictelor de muncă și modalitățile de soluționare ale acestora;
 9. Adoptă platforma de revendicări a sindicatului;
 10. Aprobă execuția bugetară pe anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor;
 11. Aprobă ajutoarele materiale sociale , recompensele și cadourile de care  pot beneficia membrii de sindicat;
 12. Aprobă sancțiunile care se aplică membrilor de sindicat în cazul încălcării statutului;
 13. Propune Conferinței modificări ale statutului;
 14. Convoacă Conferința;
 15. Hotărăște afilierea sau retragerea S.I.T.B. din organizații sindicale județene sau naționale.
Art. 32.  (1) Între ședințele Colegiului Zonal al Liderilor conducerea S.I.T.B. este asigurată de Biroul Permanent.
(2) Biroul Permanent este alcătuit din 5 membri aleși de Conferință, pe următoarele funcții:
 • Președinte;
 • Secretar General;
 • Vicepreședinte;
 • 2 membri.
  (3) În prima ședință a Biroului Permanent se vor stabili atribuțiile membrilor.
Art. 33. Biroul Permanent este statutar constituit în prezența a cel puți 3/5 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau prin majoritate absolută, prin vot deschis;
Art. 34. Biroul Permanent se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui.
Art. 35. În cazul demisiei, eliberării din funcție, suspendării unui membru al Biroului Permanent, Colegiul Zonal al Liderilor poate alege temporar un membru din rândurile sale până la convocarea Conferinței.
Art. 36. Biroul Permanent are următoarele competențe:
 1. Asigură conducerea S.I.T.B. între ședințele Colegiului Zonal al Liderilor;
 2. Informează Colegiul Zonal al Liderilor asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor;
 3. Propune spre aprobare Colegiului Zonal al Liderilor proiectul de venituri și cheltuieli;
 4. Asigură și răspunde pentru derularea execuției bugetare;
 5. Asigură rezolvarea problemelor reieșite din propunerile Colegiului Zonal al Liderilor;
 6. Hotărăște asupra problemelor de personal și salarizare;
 7. Desemnează reprezentanții S.I.T.B. în diverse organisme de interes sindical sau profesional;
 8. Desemnează reprezentanții S.I.T.B. care să negocieze cu conducerii administrației locale și județene.
Art. 37. Activitatea Biroului Permanent este coordonată de către Președinte, care are următoarele atribuții:
 1. Reprezintă S.I.T.B. în raport cu terțe persoane juridice sau fizice;
 2. Reprezintă interesele S.I.T.B. în raporturile cu federațiile și confederațiile sindicale, cu sindicatele județene, cu patronatul, instituțiile statutului, partidele politice și mass-media;
 3. Aprobă cheltuielile financiare ale S.I.T.B.;
 4. Informează Biroul Permanent asupra stadiului realizării programului de acțiune stabilit;
 5. Convoacă Biroul Permanent și Colegiul Zonal al Liderilor;
 6. Conduce delegațiile S.I.T.B. la negocieri sau în dialogul cu conducerile altor structuri sindicale sau deleagă această atribuție unui al membru al Biroului Permanent;
 7. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Colegiul Zonal al Liderilor și Biroul Permanent.
 8. Pe durata mandatului, președintele are program permanent la S.I.T.B., fiind încadrat cu contract individual de muncă pe durata acestuia.
Art. 38. Comisia de Cenzori este formată din 3 membri și este aleasă de Conferință.
Art. 39. Comisia de Cenzori verifică activitatea financiară a S.I.T.B. și informează Conferința.
CAPITOLUL VIII
PATRIMONIUL S.I.T.B.
Art. 40. Patrimoniul S.I.T.B. este compus din bunuri mobile și imobile:
 1. Cotizația lunară a membrilor de sindicat (1 % din venitul brut lunar, deductibil din baza de impozitare);
 2. Donații, sponsorizări;
 3. Mijloace de inventar;
 4. Orice alte bunuri dobândite conform legii.
CAPITOLUL IX
COMASAREA, DIZOLVAREA, DISTRIBUIREA ȘI LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art. 41. (1) Comasarea sau dizolvarea S.I.T.B. poate fi hotărâtă de Conferință, care este statutară în prezența a cel puțin ¾ din numărul delegaților, conform normei de reprezentare.
(2) Hotărârile se iau cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți.
Art. 42. Conferința hotărăște asupra patrimoniului S.I.T.B.
CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALE
Art. 43. Sindicatul Invățământ ”Tutova” Bârlad are personalitate juridică legal dobândită, siglă, sigiliu, drapel și legitimații proprii.
Art. 44. Documentele Sindicatului Învățământ ”Tutova” sunt păstrate de Biroul Permanent al acestuia.
Art. 45. Prezentul statut intră în vigoare la data adoptării în Conferință.