***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, iunie 25, 2013

CALENDAR EVALUARE NAȚIONALĂ

Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5606 /31.08.2012 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2012-2013 

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2012-2013 
14 iunie 2013 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 
17-19 iunie 2013 - Înscrierea la Evaluarea Naţională 
25 iunie 2013 - Limba şi literatura română - probă scrisă 
26 iunie 2013 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă 
27 iunie 2013 - Matematica - probă scrisă 
29 iunie 2013 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16) 
29 iunie 2013 - Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 22) 
30 iunie - 2 iulie - 2013 Rezolvarea contestaţiilor 
3 iulie 2013 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

vineri, iunie 21, 2013

ÎNCEPE VACANȚA DE VARĂ A ELEVILOR

CONFORM STRUCTURII ANULUI ȘCOLAR 2012 - 2013, VACANȚA DE VARĂ A ELEVILOR ESTE PROGRAMATĂ ÎN INTERVALUL SÂMBĂTĂ, 22 IUNIE - DUMINICĂ, 15 SEPTEMBRIE 2013.

joi, iunie 20, 2013

PREVEDERI LEGALE CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Ordinul 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ

  Art. 1.Se aprobă Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.251/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 și a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 20 iulie 1998.
Art. 3.Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de  învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Bucuresti, 7 octombrie 2011. Nr. 5.559.
Norma metodologică din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din  învățământ
Art. 1. (1) Cadrele didactice din învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durata de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanțelor școlare.
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.
(3) Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediul anual de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 de zile lucrătoare.
(4) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către senatul universitar, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză.
(5) În cazuri justificate, conducerea unității/instituției de învățământ poate întrerupe concediul legal de odihnă, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
(6) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele anului școlar următor.
(7) Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată.
Art. 2.(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durata nedeterminată ori determinată, în tot cursul anului școlar sau universitar.
(2) Cadrul didactic care a desfășurat activitate la catedră o parte din anul școlar/universitar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporțional cu numărul lunilor lucrate în anul școlar/universitar respectiv.
(3) În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului școlar sau universitar, durata concediului de odihna este proporțională cu perioada lucrată.
(4) Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului școlar/universitar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învățământ dacă din însumarea zilelor respective rezulta 30 de zile calendaristice.
(5) Personalul didactic încadrat pe fracțiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporțional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) și (3).
Art. 3.Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an școlar/universitar, își desfășoară activitatea succesiv în mai multe unități/instituții de învățământ li se acordă concediul de odihnă de către unitatea/instituția la care funcționează în momentul începerii vacanței. În aceste situații, îndemnizația de concediu va fi suportată de toate unitățile/instituțiile de învățământ la care au fost încadrate, proporțional cu perioada lucrată la fiecare dintre acestea în cursul anului școlar/universitar respectiv.
Art. 4.Specialiștii din alte sectoare de activitate, care au fost angajați prin concurs în învățământ ca personal didactic cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, beneficiază de concediul de odihnă prevăzut pentru cadrele didactice, proporțional cu perioada efectiv lucrată în învățământ în anul școlar/universitar respectiv.
Art. 5.Cadrele didactice în activitate care desfășoară și activitate în regim de plata cu ora au dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcția de bază, pentru care s-a încheiat contractul de muncă.
Art. 6.(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite cu consultarea reprezentantului/reprezentanților organizației/organizațiilor sindicale din unitatea/instituția de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative, sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.
(2) Programarea concediilor de odihnă se face în primele două luni ale anului școlar ori universitar de către consiliul de administrație sau de către senatul universității. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație sau de senatul universității, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză.
(3) La programarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice conducerea unității/instituției are în vedere, în măsura în care este posibil, și specificul activității soțului/soției.
(4) Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a directorului/rectorului unității/instituției de învățământ.
(5) Pentru fiecare cadru didactic încadrat după aprobarea programării concediilor de odihnă conform alin. (1)-(3), perioada de concediu se stabilește, în scris, odată cu semnarea contractului individual de muncă.
Art. 7.Cadrul didactic care a fost în incapacitate temporară de muncă sau în concediu fără plată întregul an școlar/universitar nu are dreptul la concediu de odihnă pentru anul școlar/universitar respectiv.
Art. 8.În cazul în care perioadele de concedii pentru incapacitate temporară de muncă și de concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari și s-au extins pe 2 ori mai mulți ani școlari/universitari consecutivi, cadrul didactic are dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat pentru anul școlar/universitar în care a reînceput activitatea, proporțional cu lunile lucrate, în măsura în care acesta nu a fost efectuat în anul în care a absentat de la serviciu pentru motivele mai sus menționate.
Art. 9.Orice convenție prin care se renunță, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă este nulă de drept.
Art. 10.(1) Pe durata concediului de odihnă cadrele didactice au dreptul la o îndemnizație calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmulțite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului de vechime și, după caz, a îndemnizației de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media veniturilor se calculează distinct pentru fiecare lună în parte.
(2) Media zilnica a veniturilor se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu de odihna.
(3) In calculul indemnizatiei concediului de odihna acordat cadrelor didactice se iau in considerare si drepturile salariale care se acorda cu caracter permanent.
(4) Pentru cadrele didactice incadrate cu fractiuni de norma indemnizatia de concediu se calculeaza avandu-se in vedere drepturile salariale corespunzatoare, cuvenite pentru fractiunea de norma sau fractiunile de norma care se iau in calcul.
(5) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.
Art. 11.(1) Efectuarea concediului de odihna este intrerupta in urmatoarele situatii:
a) cadrul didactic se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca;
b) cadrul didactic se afla in concediu de maternitate;
c) cadrul didactic este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
d) cadrul didactic este rechemat, prin dispozitie scrisa a conducerii unitatii, numai pentru interese de serviciu urgente sau neprevazute care fac necesara prezenta sa in unitate/institutie.
(2) In situatia rechemarii, unitatea/institutia are obligatia de a suporta toate cheltuielile cadrului didactic si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. Cadrul didactic beneficiaza, in acest caz, cel putin de rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihna in alta localitate, echivalenta cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemarii.
(3) Pentru cazurile de intrerupere a concediului de odihna prevazute la alin. (1), cadrele didactice au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand aceasta nu este posibil, la o data stabilita printr-o noua programare.
Art. 12.(1) In cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt conform art. 11, se procedeaza la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit cadrului didactic pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.
(2) La data reprogramata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna, cadrului didactic i se acorda indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta perioada.
Art. 13.In cazul in care, dupa ce personalul didactic a efectuat concediul de odihna, contractul individual de munca a incetat, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
Art. 14.Prezentele norme metodologice se aplica functiilor didactice de predare si instruire practica din invatamantul preuniversitar si functiilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar.

sâmbătă, iunie 15, 2013

STATUTUL SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD

STATUTUL
 SINDICATULUI ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD

CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Denumirea sindicatului este SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD (S.I.T.B.).
Art.2. S.I.T.B. este persoană juridică română înregistrată la poziția 3 din 1990 în Registrul Special privind Organizațiile Sindicale al Judecătoriei Bârlad, județul Vaslui.
Art. 3. S.I.T.B. este organizat pe teritoriul județului Vaslui și are sediul în Bârlad, str. Republicii nr. 30.
Art. 4. S.I.T.B. este organizație sindicală care reunește, pe baza liberului consimțământ, salariați și organizații sindicale din învățământ.
Art. 5. S.I.T.B. este membru fondator al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și este afiliat la aceasta.
CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
Art. 6. S.I.T.B. apără dreptul salariaților din învățământ de a-și constitui organizații sindicale, fără deosebire de naționalitate, sex, convingeri, aparteneță politică și religioasă.
Art. 7. Obiectivele S.I.T.B. sunt următoarele:
 1. Promovează și apără drepturile, interesele profesionale, economice, sociale, culturale etc. ale membrilor de sindicat prevăzute de legislația în vigoare, de convențiile interne și internaționale și de contracte colective de muncă;
 2. S.I.T.B. activează pentru creșterea calității și eficienței actului educativ, pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și a celorlalți angajați din învățământ și pentru îmbunătățirea continuă a standardului de muncă și viață al acestora;
 3. Asigură asistență juridică membrilor de sindicat;
 4. Luptă pentru menținerea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat, a drepturilor legate de muncă și protecția muncii, a asistenței și protecției sociale;
 5. Se implică în elaborarea unor acte normative privitoare la învățământ și la salariații din învățământ și în modul de aplicare a acestora;
 6. Conlucrează cu organizații sindicale județene, naționale și internaționale;
 7. Asigură protecția liderilor și membrilor de sindicat;
 8. Profesionalizează liderii și membrii de sindicat;
 9. Acționează pentru unitatea și creșterea forței de acțiune a sindicatului, pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
 10. Urmărește aplicarea corectă a a legislației referitoare la protecția muncii și asigurările sociale;
 11. Asigurarea sănătății și a refacerii capacității de muncă a membrilor de sindicat prin acordarea unor facilități pentru odihnă și tratament și desfășurarea de activități turistice, sportive, culturale etc.;
 12. Aplicarea și respectarea tratatelor și convențiilor internaționale referitoare la drepturile fundamentale ale omului.
CAPITOLUL III
PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Art. 8. S.I.T.B. este independent față de organele de stat, față de partide și grupuri politice, față de patronat și față de orice alte organizații.
Art. 9. S.I.T.B. își desfășoară activitatea în conformitate cu legile din România, cu prevederile prezentului statut și în spiritul Convenției nr. 87/1948 a Organizației Internaționale a Muncii.
Art. 10. În organele de conducere ale S.I.T.B. nu pot fi aleși cei care contravin prevederilor legislației în vigoare și a prezentului statut.
CAPITOLUL IV
MODALITĂȚI DE ACȚIUNE
Art. 11. Pentru înfăptuirea scopurilor și obiectivelor sale, S.I.T.B. va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:
 1. Negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;
 2. Interpelarea;
 3. Petiția, protestul, mitingul, demonstrația;
 4. Sesizarea organelor de justiţie în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate și la nivelul județului Vaslui, precum şi a celor prevăzute de Convenţiile Internaţionale ratificate de România;
 5. Sesizarea F.S.L.I. și C.S.D.R. și solicitarea de asistență juridică și solidaritate sindicală;
 6. Greva;
 7. Alte forme de luptă sindicală;
 8. Spijinirea grupelor sindicale în organizarea și conducerea unor activități;
 9. Delegarea de reprezentanți care să negocieze cu conducerea unității sau cu conducerile administrației locale divergențele apărute și care să asiste sau să reprezinte interesele membrilor de sindicat;
 10. Urmărește ca, la nivelul unităților de învățământ, consiliile de administrație să invite reprezentantul sindicatului la ședințe;
 11. Cooperarea cu alte organizații sindicale, cu respectarea statutului S.I.T.B.
CAPITOLUL V
DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL S.I.T.B.
Art. 12. Membru al S.I.T.B. poate deveni orice salariat din învățământ, pe baza liberului consimțământ, care recunoaște și respectă statutul S.I.T.B.
Art. 13. Aderarea la  S.I.T.B. se solicită în scris, prin cerere de aderare, de către solicitantul respectiv.
Art. 14. Aderarea la S.I.T.B. este incompatibilă cu aderarea la orice altă organizație sindicală.
Art. 15. Calitatea de membru de sindicat al S.I.T.B. se pierde astfel:
 1. La cerere, exprimată în scris;
 2. Prin excludere, de către Colegiul Zonal al Liderilor cu majoritate de ¾ din numărul voturilor exprimate, în următoarele cazuri:
§  Acțiuni care contravin statutului S.I.T.B.;
§  Alte situații care lezează interesele S.I.T.B.
 1. Neplata cotizației pe o perioadă de 3 luni consecutiv.
Art. 16. În cazul pierderii calității de membru al S.I.T.B. cei în cauză pierd orice drept asupra patrimoniului S.I.T.B., iar cotizația încasată de S.I.T.B. nu poate face obiectul unei cereri de restituire.
Art. 17. Reprimirea în S.I.T.B., se poate face astfel:
a.       În cazul celor care au fost excluși din S.I.T.B., după o perioadă de 3 luni, la cererea scrisă, cu aprobarea Colegiului Zonal al Liderilor;
b.      La cererea scrisă, în cazul celor care s-au retras sau și-au pierdut calitatea de membru prin neplata cotizației pe o perioadă de 3 luni consecutiv;
c.       În ambele situații persoanele în cauză vor achita cotizația restantă.
CAPITOLUL VI
DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT
Art. 18. Drepturi:
 1. Să organizeze și să desfășoare activitate la nivelul grupei sindicale, fără încălcarea prevederilor prezentului statut și hotărârilor Colegiului Zonal al Liderilor;
 2. Să-și desemneze reprezentanții în Colegiul Zonal al Liderilor;
 3. Să ceară și să primească sprijinul S.I.T.B.;
 4. Să înainteze Colegiului Zonal al Liderilor propuneri, amendamente, măsuri, recomandări etc. și să-și susțină opiniile;
 5. Să beneficieze, în mod egal, de facilitățile obținute de S.I.T.B.;
 6. Să fie asistați la negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă;
 7. Să fie informați operativ și obiectiv asupra acțiunilor S.I.T.B.;
 8. Să beneficieze de ajutoare materiale sociale, conform Regulamentului de organizare și funcționare al S.I.T.B.;
 9. Să beneficieze de recompense, conform activității depuse în interesul S.I.T.B.;
 10. Alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare și de hotărârile Colegiului Zonal al Liderilor.
Art. 19. Îndatoriri:
 1. Să cunoască și să respecte statutul S.I.T.B.;
 2. Să achite lunar cotizația de sindicat în cuantum de 1 % din salariul lunar brut;
 3. Membrii de sindicat aflați în concediu medical, concediu pentru creșterea copilului, concediu fără plată vor plăti, pentru perioada respectivă, o cotizație de 5 lei/lună, fără a-și pierde calitatea de membru de sindicat;
 4. Să nu întreprindă acțiuni de natură să aducă prejudicii S.I.T.B.;
 5. Să participe și să susțină activ S.I.T.B. în lupta unită pentru apărarea drepturilor și libertăților membrilor de sindicat;
Art. 20. În cazul în care membrii de sindicat nu-și îndeplinesc obligațiile ce le revin potrivit prezentului statut, li se aplică următoarele sancțiuni:
 1. Atenționare verbală;
 2. Atenționare scrisă;
 3. Suspendarea, pentru o perioadă de 1 lună la 3 luni din calitatea  de membru de sindicat;
 4. Excluderea din S.I.T.B.
Art. 21. Sancțiunile enumerate se aplică de Colegiul Zonal al Liderilor cu majoritate de ¾ din numărul voturilor exprimate.
CAPITOLUL VII
ORGANELE DE CONDUCERE, MODUL DE ALEGERE ȘI DE REVOCARE
Art. 22. Organele de conducere ale S.I.T.B. sunt:
 1. Conferința;
 2. Colegiul Zonal al Liderilor;
 3. Biroul Permanent.
Art. 23. Organul superior de conducere este Conferința Zonală care se convoacă o dată la 5 ani. Convocarea Conferinței Zonale este în competența Colegiului Zonal al Liderilor, la propunerea a cel puțin ¾ din membrii săi.
Art. 24. Conferința este constituită din delegații din partea grupelor sindicale din unitățile de învățământ, potrivit normei de reprezentare stabilită de Colegiul Zonal al Liderilor și este statutară în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al delegaților.
Art. 25. Membrii Biroului Permanent și ai comisiei de cenzori sunt delegați de drept la conferință.
Art. 26. Conferința adoptă hotărâri cu majoritate simplă.
Art. 27. Data și locul organizării, ordinea de zi, durata conferinței, se stabilesc de către Colegiul Zonal al Liderilor.
Art. 28. Conferința are următoarele competențe:
 1. Analizează activitatea S.I.T.B.;
 2. Stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune ale S.I.T.B. pe termen mediu și lung;
 3. Aprobă sau modifică statutul S.I.T.B.;
 4. Alege individual și pe funcție, prin vot secret,  membrii Biroului Permanent conform Regulamentului de desfășurare;
Art. 29. Pentru funcții de conducere în Biroul Permanent al S.I.T.B. pot candida reprezentanții grupelor sindicale din unitățile de învățământ care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
 1. Sunt delegați la Conferință;
 2. Respectă legislația în vigoare și statutul S.I.T.B.;
 3. Sunt cadre didactice titulare sau salariați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 4. Nu sunt membri în partide sau grupări politice;
 5. Nu dețin, sau nu au deținut, în perioada de la precedenta Conferință, funcții de conducere în învățământ sau administrația publică;
 6. Au experiență managerială sindicală.
Art. 30. Mandatul celor aleși în Biroul Permanent este de 5 ani.
Art. 31. Organul de conducere între conferințe este Colegiul Zonal al Liderilor care este constituit din reprezentanții grupelor sindicale de la nivelul unităților de învățământ. În Colegiul Zonal al Liderilor sunt incluși, de drept, membrii Biroului Permanent:
 1. Colegiul Zonal al Liderilor este statutar constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă, prin vot deschis, cu excepțiile prevăzute de prezentul statut;
 2. Colegiul Zonal al Liderilor se întrunește, de regulă, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui;
 3. Asigură conducerea S.I.T.B. între conferințe;
 4. Duce la îndeplinire hotărârile Conferinței;
 5. Elaborează și aprobă propriul Regulament de organizare și funcționare;
 6. Orice alte atribuții stabilite de Conferință sau prin regulamentul propriu;
 7. Elaborează obiectivele S.I.T.B. pe termen surt;
 8. Hotărăște declanșarea conflictelor de muncă și modalitățile de soluționare ale acestora;
 9. Adoptă platforma de revendicări a sindicatului;
 10. Aprobă execuția bugetară pe anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor;
 11. Aprobă ajutoarele materiale sociale , recompensele și cadourile de care  pot beneficia membrii de sindicat;
 12. Aprobă sancțiunile care se aplică membrilor de sindicat în cazul încălcării statutului;
 13. Propune Conferinței modificări ale statutului;
 14. Convoacă Conferința;
 15. Hotărăște afilierea sau retragerea S.I.T.B. din organizații sindicale județene sau naționale.
Art. 32.  (1) Între ședințele Colegiului Zonal al Liderilor conducerea S.I.T.B. este asigurată de Biroul Permanent.
(2) Biroul Permanent este alcătuit din 5 membri aleși de Conferință, pe următoarele funcții:
 • Președinte;
 • Secretar General;
 • Vicepreședinte;
 • 2 membri.
  (3) În prima ședință a Biroului Permanent se vor stabili atribuțiile membrilor.
Art. 33. Biroul Permanent este statutar constituit în prezența a cel puți 3/5 din numărul membrilor săi, iar hotărârile se iau prin majoritate absolută, prin vot deschis;
Art. 34. Biroul Permanent se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui.
Art. 35. În cazul demisiei, eliberării din funcție, suspendării unui membru al Biroului Permanent, Colegiul Zonal al Liderilor poate alege temporar un membru din rândurile sale până la convocarea Conferinței.
Art. 36. Biroul Permanent are următoarele competențe:
 1. Asigură conducerea S.I.T.B. între ședințele Colegiului Zonal al Liderilor;
 2. Informează Colegiul Zonal al Liderilor asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor;
 3. Propune spre aprobare Colegiului Zonal al Liderilor proiectul de venituri și cheltuieli;
 4. Asigură și răspunde pentru derularea execuției bugetare;
 5. Asigură rezolvarea problemelor reieșite din propunerile Colegiului Zonal al Liderilor;
 6. Hotărăște asupra problemelor de personal și salarizare;
 7. Desemnează reprezentanții S.I.T.B. în diverse organisme de interes sindical sau profesional;
 8. Desemnează reprezentanții S.I.T.B. care să negocieze cu conducerii administrației locale și județene.
Art. 37. Activitatea Biroului Permanent este coordonată de către Președinte, care are următoarele atribuții:
 1. Reprezintă S.I.T.B. în raport cu terțe persoane juridice sau fizice;
 2. Reprezintă interesele S.I.T.B. în raporturile cu federațiile și confederațiile sindicale, cu sindicatele județene, cu patronatul, instituțiile statutului, partidele politice și mass-media;
 3. Aprobă cheltuielile financiare ale S.I.T.B.;
 4. Informează Biroul Permanent asupra stadiului realizării programului de acțiune stabilit;
 5. Convoacă Biroul Permanent și Colegiul Zonal al Liderilor;
 6. Conduce delegațiile S.I.T.B. la negocieri sau în dialogul cu conducerile altor structuri sindicale sau deleagă această atribuție unui al membru al Biroului Permanent;
 7. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Colegiul Zonal al Liderilor și Biroul Permanent.
 8. Pe durata mandatului, președintele are program permanent la S.I.T.B., fiind încadrat cu contract individual de muncă pe durata acestuia.
Art. 38. Comisia de Cenzori este formată din 3 membri și este aleasă de Conferință.
Art. 39. Comisia de Cenzori verifică activitatea financiară a S.I.T.B. și informează Conferința.
CAPITOLUL VIII
PATRIMONIUL S.I.T.B.
Art. 40. Patrimoniul S.I.T.B. este compus din bunuri mobile și imobile:
 1. Cotizația lunară a membrilor de sindicat (1 % din venitul brut lunar, deductibil din baza de impozitare);
 2. Donații, sponsorizări;
 3. Mijloace de inventar;
 4. Orice alte bunuri dobândite conform legii.
CAPITOLUL IX
COMASAREA, DIZOLVAREA, DISTRIBUIREA ȘI LICHIDAREA PATRIMONIULUI
Art. 41. (1) Comasarea sau dizolvarea S.I.T.B. poate fi hotărâtă de Conferință, care este statutară în prezența a cel puțin ¾ din numărul delegaților, conform normei de reprezentare.
(2) Hotărârile se iau cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți.
Art. 42. Conferința hotărăște asupra patrimoniului S.I.T.B.
CAPITOLUL X
DISPOZIȚII FINALE
Art. 43. Sindicatul Invățământ ”Tutova” Bârlad are personalitate juridică legal dobândită, siglă, sigiliu, drapel și legitimații proprii.
Art. 44. Documentele Sindicatului Învățământ ”Tutova” sunt păstrate de Biroul Permanent al acestuia.
Art. 45. Prezentul statut intră în vigoare la data adoptării în Conferință.


luni, iunie 10, 2013

CALENDAR BACALAUREAT

Anexa 1 la ordinul MECTS nr. 5610/31.08.2012, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național - 2013
CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2013
Sesiunea iunie-iulie 2013 
10 - 12 iunie 2013: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A 
12 - 14 iunie 2013: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B 
17 – 21 iunie 2013: Evaluarea competenţelor digitale – proba D 
25 - 28 iunie 2013: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C 
1 iulie 2013: Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă 
2 iulie 2013: Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă 
3 iulie 2013: Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă 
5 iulie 2013: Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 
8 iulie 2013: Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) 
8 iulie 2013: Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
9 -11 iulie 2013: Rezolvarea contestaţiilor
12 iulie 2013: Afişarea rezultatelor finale

marți, iunie 04, 2013

PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN

PROIECT de Hotărâre a Guvernului privind modificarea și completarea Hotărârii de Guvern nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar - Descarcă 

COMISIE PARITARĂ MEN

Ziua Învăţătorului şi Ziua Mondială a Educaţiei, marcate distinct în structura anului şcolar 2013/2014
Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, şi cei doi lideri ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar, Simion Hăncescu (Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ), respectiv Marius Nistor (Federaţia Sindicatelor din Educaţie  „Spiru Haret"), au convenit în cadrul şedinţei Comisiei Paritare din MEN, ca activităţile de Ziua Învăţătorului să se desfăşoare conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.
Precizăm că, potrivit Legii nr. 289 din 29 octombrie 2007, această manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic şi cultural, se organizează anual, în data de 5 Iunie. În aceeaşi şedinţă s-a decis ca, începând cu anul şcolar 2013-2014, datele de 5 Octombrie (Ziua Mondială a Educaţiei) şi 5 Iunie (Ziua Învăţătorului) să fie introduse şi marcate distinct în structura anului şcolar 2013/2014.

luni, iunie 03, 2013

PRECIZĂRI GRADUL DIDACTIC II 2013