***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, aprilie 15, 2013

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Sursa: ISJ Vaslui
EXTRAS DIN CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC

6) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, 
căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014:

a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ: 15-17 aprilie 
b) afişarea la avizierele şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei unităţilor de învăţământ şi a 
posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate 
nesoluţionate: 
17 aprilie
c) discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, a cererilor depuse, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de 
şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ 
şi supunerea aprobării cererilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ: 
18-19 aprilie 
d) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind menţinerea în activitate ca titular, a personalului didactic care 
îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, 
raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv recunoașterea calităţii de titular, în 
anul şcolar 2013-2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta 
de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013: 
22 aprilie
e) validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând 
cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care solicită menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv cadrele didactice care au avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, care solicită recunoașterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013-2014: 
24 aprilie

f) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare: 24-25 aprilie 
g) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar: 26 aprilie
7) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ: 15-17 aprilie
b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 
22 aprilie


c) verificarea situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar:22-25 aprilie
d) validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând 
cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 26 aprilie

e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare: 26-29 aprilie 
h) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar: 30 aprilie