***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, aprilie 26, 2013

OMEN NR. 3371 ȘI 3418/2013


Ordin nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a: Descarcă
Ordin nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar: Descarcă

joi, aprilie 25, 2013

miercuri, aprilie 24, 2013

OMEN NR. 3588/22.04.2013


  • Ordin nr. 3588/22.04.2013 privind completarea stocurilor de manuale școlare pentru învățământul obligatoriu pentru anul școlar 2013-2014, prin achiziționarea manualelor școlare retipărite: Descarcă
    Catalogul manualelor școlare valabile în învățământul preuniversitar, an școlar 2013-2014: Descarcă

luni, aprilie 22, 2013

sâmbătă, aprilie 20, 2013

PROGRAM DE FORMARE ”DE LA DEBUT LA SUCCES”


Concurs selecție cadre didactice-program de formare a mentorilor în cadrul proiectului "DE LA DEBUT LA SUCCES”-program național de mentorat de inserție profesională 
  1. Sursa: ISJ Vaslui

joi, aprilie 18, 2013

OUG NR. 29 DIN 16 APRILIE 2013


OUG Nr.29 din 16.04.2013

privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 17 aprilie 2013
Luând în considerare că, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, salariile în sistemul bugetar se plătesc o dată pe lună, în perioada 5-15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă,
ţinând cont de faptul că, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 79/2013 pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 2 şi 3 mai 2013 s-au stabilit ca zile libere, iar pentru aceste zile instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în zilele de 13 aprilie şi 20 aprilie sau vor prelungi corespunzător programul,
având în vedere şi faptul că, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ziua de 1 mai, prima şi a doua zi de Paşti, respectiv zilele de 5 şi 6 mai 2013 sunt stabilite ca zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează, iar potrivit art. 166 alin. (4) din acest act normativ, întârzierea nejustificată a plăţii salariului poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului,
întrucât unele instituţii şi autorităţi publice au data de plată a salariilor aferente lunii aprilie eşalonată în perioada 5- 10 mai 2013, se impune adoptarea unor măsuri care să permită plata salariilor în ultima zi lucrătoare anterioară acestei perioade, respectiv data de 30 aprilie,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
Prin derogare de la prevederile art. 53 alin. (1) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013, în sistemul bugetar salariile aferente lunii aprilie, a căror plată este eşalonată potrivit legii în perioada 5-10 inclusiv a lunii mai, se plătesc în data de 30 aprilie.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,

miercuri, aprilie 17, 2013

ANUNȚ CONCURS SUPLINIREANUNŢ DEPUNERE DOSARE CONCURS SUPLINIRE 
Candidaţii care doresc să se înscrie la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante din Lista   posturi/catedre rezervate 16 aprilie 2013 vor depune dosare în perioada 17-18  aprilie 2013 la unităţile şcolare care au posturi vacante.
Program depunere dosare:
Miercuri 17 aprilie 2013: 8.00-16.00
Joi 18 aprilie 2013: 8.00-16.00
Programarea probelor de concurs va fi afişată în centrele de concurs.
Sursa: ISJ Vaslui

REZULTATE LA OLIMPIADE NAȚIONALE

COMUNICAT MEN RECUPERARE 2 ȘI 3 MAI


Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor şcolare din zilele libere de 2 şi 3 mai
Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit modalitatea de recuperare a cursurilor care nu se efectuează în unităţile de învăţământ preuniversitar, în perioada 1-6 mai, ca urmare a cumulării prevederilor H.G. nr. 79/6.03.2013 pentru stabilirea zilelor de 2 şi 3 mai 2013 ca zile libere, şi a prevederilor art. 3 din OMECTS nr. 5635/31.08.2012 privind structura anului şcolar 2012-2013.
Într-o notă transmisă marți, 16 aprilie, MEN a solicitat inspectoratele şcolare județene/al municipiului Bucureşti să informeze toate unităţile de învăţământ preuniversitar din subordine că orele de curs neefectuate în data de 2 mai vor fi recuperate în data de 20 aprilie.Orele de curs neefectuate în data de 3 mai vor fi recuperate în oricare din zilele de sâmbătă, începând cu data de 27 aprilie, dar nu mai târziu de 25 mai 2013.
Decizia de stabilire a zilei de recuperare a orelor de curs din data de 3 mai 2013 revine consiliilor de administraţie ale inspectoratelor şcolare județene/al municipiului Bucureşti, decizie pe care o vor comunica, în timp util, tuturor unităţilor şcolare din subordine.

Sursa: MEN

luni, aprilie 15, 2013

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Sursa: ISJ Vaslui
EXTRAS DIN CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC

6) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2013 şi se menţine în activitate ca titular în anul şcolar 2013-2014, în funcţia didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, precum şi a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, 
căruia i se recunoaște calitatea de titular, în anul şcolar 2013-2014:

a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ: 15-17 aprilie 
b) afişarea la avizierele şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei unităţilor de învăţământ şi a 
posturilor didactice/catedrelor la care sunt încadraţi suplinitori fără studii corespunzătoare postului, respectiv a listei unităţilor de învăţământ şi a posturilor didactice/catedrelor la care au rămas restrângeri de activitate 
nesoluţionate: 
17 aprilie
c) discutarea şi analizarea de către consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ, a cererilor depuse, în funcţie de datele comunicate de inspectoratele şcolare, de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de 
şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ 
şi supunerea aprobării cererilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ: 
18-19 aprilie 
d) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind menţinerea în activitate ca titular, a personalului didactic care 
îndeplineşte condiţiile legale de pensionare, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, 
raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv recunoașterea calităţii de titular, în 
anul şcolar 2013-2014, a personalului didactic care a avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta 
de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013: 
22 aprilie
e) validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând 
cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi care solicită menţinerea în activitate ca titular, în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, în anul şcolar 2013-2014, respectiv cadrele didactice care au avut calitatea de titular şi care nu a depăşit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, care solicită recunoașterea calităţii de titular, în anul şcolar 2013-2014: 
24 aprilie

f) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare: 24-25 aprilie 
g) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar: 26 aprilie
7) Modificarea duratei contractelor individuale de muncă ale cadrelor didactice netitulare din perioadă determinată în perioadă nedeterminată în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

a) depunerea şi înregistrarea cererilor la secretariatele unităţilor de învăţământ: 15-17 aprilie
b) comunicarea, de către consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, inspectoratului şcolar şi cadrelor didactice, a acordului/refuzului privind titularizarea în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 
22 aprilie


c) verificarea situaţiilor transmise de unităţile de învăţământ, de către comisia de mobilitate a 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar, constituită la nivelul inspectoratului şcolar:22-25 aprilie
d) validarea de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a listelor finale cuprinzând 
cadrele didactice netitulare propuse pentru a deveni titulare începând cu 1 septembrie 2013, conform art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 26 aprilie

e) depunerea şi înregistrarea contestaţiilor la sediile inspectoratelor şcolare: 26-29 aprilie 
h) soluţionarea contestaţiilor de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar: 30 aprilie

CERCURI PEDAGOGICE SEMESTRUL AL II - LEA

Cercurile pedagogice pe Semestrul al II-lea pentru cadrele didactice NU au datele modificate: 
24 aprilie - HUŞI, 25 aprilie - BÂRLAD, 26 aprilie - VASLUI, 

cu excepţia învăţământului preprimar (educatoare) unde au fost devansate cu o săptămână: 
17 aprilie - HUŞI, 18 aprilie - BÂRLAD, 19 aprilie - VASLUI.
Sursa: CCD Vaslui

vineri, aprilie 12, 2013

CRITERII BILETE DE TRATAMENT 2013

Criteriile in baza carora se acorda bilete de tratament balnear pentru anul 2013, in sistemul public de pensii
     Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2013, prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice  >>>
SURSA: CNPAS

miercuri, aprilie 10, 2013

ȘEDINȚĂ PUBLICĂ PRETRANSFERAnunt şedinţa publică  pretransfer
Şedinţa publică pentru soluţionarea cererilor de pretransfer  va avea loc vineri 12 aprilie 2013 incepând cu ora 900 în sala de şedinţe a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Vaslui după următorul program:
Disciplina/disciplinele
Ora
Educatoare
900
Învăţători
1000
Limba română
1100
Limbi moderne
1130
Matematica,Informatică,TIC
1200
Fizica, chimie
1230
Biologie
1245
Religie ortodoxa
1300
Istorie,cultura civică,filozofie,socio-umane,psihologie,
1310
Învăţământ special,profesor in cabinet de consiliere psihopedagogica,profesor logoped
1330
Arte(Educatie muzicala,educatie plastica)
1400
Discipline Tehnice
1405
Educaţie fizică
1435
 Sursa: ISJ Vaslui

luni, aprilie 01, 2013

ETAPA DE PRETRANSFER5) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate: 29 martie 2013
b) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită 
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ 
pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de 
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi 
consilierul juridic al inspectoratului şcolar: 1-4 aprilie 2013
c) analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele 
didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer: 5 aprilie 2013
d) depunerea acordurilor emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită 
pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar: 5-10 aprilie 2013
e) desfăşurarea probelor practice/orale: 11 aprilie 2013
f) soluţionarea cererilor de pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ în şedinţă publică: 12 aprilie 2013
g) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de 
pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ: 12 şi 15 aprilie 2013
h) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar: 16 aprilie 2013
i) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare: 19 aprilie 2013