***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, februarie 27, 2013

COMUNICAT DE PRESĂ FSLI


FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - ROMÂNIA


FSLI susține rămânerea clasei a IX-a la liceu


Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține propunerea ministrului Educației Naționale, Remus Pricopie, de a rămâne clasa a IX-a la liceu, așa cum este în prezent. Conform prevederilor Legii Educației Naționale, clasa a IX-a ar urma să treacă la gimnaziu. 
Reamintim faptul că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a respins această modificare a structurii ciclurilor de învățământ chiar înainte de adoptarea Legii Educației Naționale (LEN). 
"Trecerea clasei a IX-a la gimnaziu ar fi bulversat sistemul de învățământ. Nu avem infrastructura necesară. Au fost foarte multe probleme atunci când s-a introdus clasa pregătitoare. Ce s-ar fi întâmplat cu încă o clasă introdusă în învățământul obligatoriu?", se întreabă președintele FSLI, Simion Hancescu.
Un alt motiv pentru care mutarea clasei a IX-a la gimnaziu nu este o soluție bună îl reprezintă faptul că elevii care ar urma să termine clasa a IX-a sunt aruncați pe piața muncii, fără niciun certificat de competențe.
O altă propunere a ministrului Educației de modificare a LEN, susținută de FSLI, se referă la reintroducerea funcțiilor de educator și învățător, care fuseseră eliminate.
 "Este foarte bine că au fost reintroduse aceste funcții de educator și învățător. Este normal ca educatorii și învățătorii aflați în activitate, cu vechime, să nu fie obligați să își completeze studiile, astfel încât să dobândească o diplomă de licență. Este normal să poată ieși la pensie cu studiile pe care le-au dobandit și cu experința pe care o au", a adăugat președintele FSLI.
București, 27.02.2013


REGLEMENTĂRI MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


Ordin nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6239/2012: Descarcă

  • Ordin nr. 3128/01.02.2013 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013: Descarcă
  • Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2013, anexa la OMEN nr. 3128/2013: Descarcă
  • Ordin nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012: Descarcă
  • Ordin nr. 6239/14.11.2012 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014: Descarcă
  • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, anexa la OMECTS nr. 6239/2012: Descarcă

vineri, februarie 22, 2013

PROIECT HG PRIVIND STIMULAREA PERFORMANȚEI

PROIECT - Hotărâre de Guvern privind stimularea performanței înalte din învățământul preuniversitar: Descarcă 

PROIECT HG COST STANDARD/ELEV

PROIECT - Hotărâre de Guvern privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar/an: Descarcă

ADRESE FSLImiercuri, februarie 20, 2013

OMEN NR. 3179/2013

Ordin nr. 3179/13.02.2013 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în managementul educațional, sesiunea 2013: Descarcă 

ANUNȚ CURS MANAGEMENT CCD VASLUI

Casa Corpului Didactic Vaslui și Asociația EGO-MUNDI Călărași organizează cursul "PRO MANAGEMENT EDUCAȚIONAL" (autofinanțare), 190 de ore, 60 credite profesionale transferabile - cost 850 lei/cursant. Înscrierile se fac la CCD Vaslui și filiale, se acceptă plata cu factură sau 2 rate pe durata desfășurării cursului. 


luni, februarie 18, 2013

OMEN NR. 3129/2013


pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

vineri, februarie 15, 2013

joi, februarie 14, 2013

PROIECT PLAN - CADRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Proiectul de Plan-cadru pentru învățământul primar – document supus dezbaterii publice până la data de 19 februarie 2013: Descarcă 

miercuri, februarie 13, 2013

OMEN 3155/06.02.2013


ORDIN nr. 3.155 din 02.06.2013 pentru modificarea și completarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.211/2012

(PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL NR. 90 / 12.02.2013)
În baza prevederilor art. 264 și 284 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretulu i și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilir ea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, ministrul educației naționale emite prezentul ordin.
Art. I - Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.211/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 17 din 9 ianuarie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Numărul de gradații care se acordă se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului școlar se scade numărul de gradații aflate în plată, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcții publice.”
2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Personalul didactic titular menținut în activitate, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, respectiv personalul didactic care a avut calitatea de titular care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2013, și căruia i s-a recunoscut calitatea de titular, în condițiile prevăzute la art. 284 alin. (6) și (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aflat în plata gradației de merit la data pensionării poate beneficia de gradație de merit, pe perioada menținerii ca titular în învățământul preuniversitar, până la încheierea perioadei de acordare a gradației de merit, fără a lua în calcul perioada în care acesta nu a mai avut calitate de titular, cu încadrarea în numărul stabilit de gradații.”
3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 7. - (1) Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcțiile didactice și se stabilește în comisia paritară de la nivelul inspectoratului școlar, ținând seama de ponderea criteriilor 1-4 prevăzute la art. 6, cu excepția personalului de conducere din unitățile de învățământ, pentru care ponderea criteriilor este următoarea: 1. criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - ponderea 20%; 2. criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială - ponderea 30%; 3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%; 4. criteriul privind creșterea prestigiului unității de învățământ/conexe - ponderea 40%. În baza punctajelor, stabilite în mod unitar, se elaborează câte o grilă specifică fiecărei categorii de candidați: a) educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar; b) învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar; c) profesori; d) maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică; e) cadre didactice din învățământul vocațional, din cluburile sportive școlare, palatele și cluburile copiilor și elevilor, din învățământul special; f) personal didactic de conducere din unitățile de învățământ.”
4. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 10. - (1) Deplina responsabilitate privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradației de merit și încadrarea în numărul de locuri revine inspectorului școlar general. (2) Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale verifică încadrarea în numărul de locuri și propune, dacă este cazul, sancțiuni pentru cei care nu au respectat numărul de locuri și prevederile prezentei metodologii.”
Art. II - Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației naționale, Remus Pricopie
București, 6 februarie 2013. Nr. 3.155.

marți, februarie 12, 2013

COMUNICAT FSLI 11.02.2013

joi, februarie 07, 2013

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2013 - 2014

Candidații titularizabili din 2012 pot ocupa posturi pe perioadă nedeteminată în unitatea de învăţământ în care predau
Ministerul Educaţiei Naţionale precizează că toţi candidaţii care au obţinut nota 7 sau peste 7 la concursul de ocupare a posturilor din învăţământul preuniversitar, din august 2012, şi care au ocupat, în baza acestor note, un post pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013, se vor putea titulariza. Cu alte cuvinte, aceştia vor putea încheia un contract pe perioadă nedeterminată cu unitatea de învăţământ în care sunt repartizaţi la acest moment, dacă postul e viabil şi candidaţii obţin avizul Consiliului de Administraţie.
Ministerul Educaţiei Naţionale asigură, astfel, crearea de condiţii egale în ceea ce priveşte ocuparea de posturi pentru candidaţii titularizabili din 2012 şi cei din anii precedenţi (2009-2011).

miercuri, februarie 06, 2013

COMUNICAT DE PRESĂ MEN


Ministerul Educației Naționale nu va modifica modalitatea de admitere în clasa a IX-a
Ministerul Educației Naționale nu va modifica modalitatea de admitere în clasa a IX-a, pentru anul școlar în curs, 2012-2013.
Metodologia privind Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 5.606/31.08.2012, care vizează accesul în învățământul liceal, rămâne valabilă în forma în care a fost adoptată. Ministerul Educației Naționale nu a operat și nici nu va opera vreo modificare pentru anul școlar în curs. Elevii se vor pregăti pentru susținerea examenelor naționale așa cum deja s-a prevăzut prin actele oficiale emise de instituția noastră.
În deciziile sale, Ministerul Educației Naționale se bazează pe principiul stabilității, dar și pe dialogul continuu și constructiv cu toți actorii implicați în sistemul de educație  - elevi, studenți, cadre didactice, sindicate și părinți. Drept urmare, orice modificare fundamentală pe care reprezentanții Ministerului Educației Naționale o analizează va fi, înainte de toate, supusă dezbaterii publice.
BIROUL DE PRESĂ MEN

luni, februarie 04, 2013

IMPORTANT: OMEN MODIFICARE METODOLOGIE MIȘCARE DE PERSONAL

O R D I N pentru modificarea şi completarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014,aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 –AICI:  MO 64 bis 30 01 2013

vineri, februarie 01, 2013

ACORD CLASA PREGĂTITOARE

OFERTA CURS FORMATOR

S.C. Procenter Consulting SRL organizează curs de formare pentru ocupaţia de FORMATOR (Codul COR al ocupaţiei: 241 205) acreditat de Consiliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale (40 ore, 350 lei) - detalii şi formular de înscriere (înscriere la CCD Vaslui şi filialele CCD sau la adresa de e-mail: procenter_consulting_srl@yahoo.fr )