***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, ianuarie 25, 2013

ÎNTÂLNIRE ÎNTRE PREȘEDINTELE FSLI ȘI MINISTRUL EDUCAȚIEI

ASTĂZI, 25.01.2013, ARE LOC O ÎNTÂLNIRE ÎNTRE  PREȘEDINTELE F.S.L.I., DOMNUL SIMION HANCESCU ȘI MINISTRUL EDUCAȚIEI, DOMNUL REMUS PRICOPIE PENTRU A DISCUTA O SERIE DE PROBLEME IMPORTANTE:
AGENDA ÎNTÂLNIRII DE ASTĂZI, 25.01.2013: 

1. Amendarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013):
- Modificarea nivelurilor sistemului de învățământ preuniversitar ( clasa pregătitoare să treacă la grădiniță, clasa a IX-a - la liceu);
- Reînființarea școlilor profesionale;
-Modificarea componenței consiliului de administrație, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă, precum și reglementarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ special;
- decontarea navetei pentru personalul didactic auxiliar;
- reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învățământ, fără diminuarea salariului;
- pensionarea personalului didactic la cerere, cu 5 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația pensiilor;
- recunoașterea ca vechime la catedră a perioadelor de concedii fără plată pentru personalul didactic care, din proprie inițiațivă, solicită să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani;
- modificarea art. 255 alin.(9), în sensul prevederii dreptului personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate, de a beneficia de  rezervarea catedrei/postului didactic, pe durata invalidității.
2. Modificarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014– anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 6239/14.11.2012 (nepublicat) – având în vedere modificările aduse Legii nr. 1/2011 prin O.U.G. nr. 92/2012.
3.Aprobarea proiectului metodologiei de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar şi a proiectului metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică. (Prin adresa F.S.L.I. nr. 1571/16.07.2012 am solicitat acest lucru doamnei ministru Ecaterina Andronescu, având în vedere faptul că aceste proiecte au fost discutate în cadrul comisiilor tehnice de lucru constituite la nivelul ministerului, la care au participat reprezentanții M.E.C.T.S. și cei ai federațiilor sindicale reprezentative, în zilele de  26 şi 27 iunie 2012, dar și prevederile art. 361 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, conform căruia metodologiile, regulamentele şi alte acte normative care decurg din aplicarea legii, trebuiau emise în  termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a legii).
4. Discutarea, după aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ.
5. Organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013).
6. Desemnarea de către M.E.N. a membrilor în comisia paritară de la nivelul ministerului și convocarea acesteia, în vederea discutării unor probleme decurgând din aplicarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sub nr. 59276/02.11.2012.
7. Demararea cursurilor de formare pentru educatorii/învățătorii care vor desfășura activitatea la grupa/clasa pregătitoare;
8. Eliberarea de către instituțiile de învățământ superior a atestatelor de echivalare, pentru cadrele didactice care au absolvit  colegiul cu durata de 3 ani, sau   institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, precum și emiterea de către M.E.N. a unor precizări privind salarizarea acestor categorii de personal didactic, corespunzător studiilor echivalate.
9. Soluționarea problemei salarizării  cadrelor didactice care ocupă  funcția de profesor –metodist. În opinia noastră, această funcție  este echivalentă celei de inspector școlar de specialitate, motiv pentru care această categorie trebuie remunerată pentru activitățile pe care le desfășoară în cadrul caselor corpului didactic. Trebuie să se  prevadă  expres - în Anexa privind indemnizațiile de conducere specifice/alte indemnizații- cuantumul indemnizației ce se acordă profesorilor-metodiști. 
10. Rezolvarea situației consilierilor școlari, încadrați la plata cu ora la nivelul unităților de învățământ, care desfășoară activitate de diriginte, dar nu sunt remunerați pentru aceasta (conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, au calitatea de personal didactic).