***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, ianuarie 28, 2013

COMUNICAT DE PRESĂ MEN


Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, și reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar - Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret" şi Federația Sindicatelor Libere din Învățământ - au stabilit vineri, 25 ianuarie, calendarul şi agenda temelor aflate în discuție pentru săptămâna viitoare. Părțile au convenit să introducă în dezbatere mobilitatea personalului didactic, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
BIROUL DE PRESĂ MEN

vineri, ianuarie 25, 2013

ÎNTÂLNIRE ÎNTRE PREȘEDINTELE FSLI ȘI MINISTRUL EDUCAȚIEI

ASTĂZI, 25.01.2013, ARE LOC O ÎNTÂLNIRE ÎNTRE  PREȘEDINTELE F.S.L.I., DOMNUL SIMION HANCESCU ȘI MINISTRUL EDUCAȚIEI, DOMNUL REMUS PRICOPIE PENTRU A DISCUTA O SERIE DE PROBLEME IMPORTANTE:
AGENDA ÎNTÂLNIRII DE ASTĂZI, 25.01.2013: 

1. Amendarea Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013):
- Modificarea nivelurilor sistemului de învățământ preuniversitar ( clasa pregătitoare să treacă la grădiniță, clasa a IX-a - la liceu);
- Reînființarea școlilor profesionale;
-Modificarea componenței consiliului de administrație, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă, precum și reglementarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ special;
- decontarea navetei pentru personalul didactic auxiliar;
- reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învățământ, fără diminuarea salariului;
- pensionarea personalului didactic la cerere, cu 5 ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislația pensiilor;
- recunoașterea ca vechime la catedră a perioadelor de concedii fără plată pentru personalul didactic care, din proprie inițiațivă, solicită să se specializeze sau să participe la cercetare științifică în țară sau în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăși 3 ani într-un interval de 7 ani;
- modificarea art. 255 alin.(9), în sensul prevederii dreptului personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate, de a beneficia de  rezervarea catedrei/postului didactic, pe durata invalidității.
2. Modificarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2013-2014– anexă la O.M.E.C.T.S. nr. 6239/14.11.2012 (nepublicat) – având în vedere modificările aduse Legii nr. 1/2011 prin O.U.G. nr. 92/2012.
3.Aprobarea proiectului metodologiei de organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar şi a proiectului metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică. (Prin adresa F.S.L.I. nr. 1571/16.07.2012 am solicitat acest lucru doamnei ministru Ecaterina Andronescu, având în vedere faptul că aceste proiecte au fost discutate în cadrul comisiilor tehnice de lucru constituite la nivelul ministerului, la care au participat reprezentanții M.E.C.T.S. și cei ai federațiilor sindicale reprezentative, în zilele de  26 şi 27 iunie 2012, dar și prevederile art. 361 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, conform căruia metodologiile, regulamentele şi alte acte normative care decurg din aplicarea legii, trebuiau emise în  termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a legii).
4. Discutarea, după aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, a proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ.
5. Organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar (scrisoarea comună înregistrată la M.E.N. sub nr. 8027/10.01.2013).
6. Desemnarea de către M.E.N. a membrilor în comisia paritară de la nivelul ministerului și convocarea acesteia, în vederea discutării unor probleme decurgând din aplicarea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale sub nr. 59276/02.11.2012.
7. Demararea cursurilor de formare pentru educatorii/învățătorii care vor desfășura activitatea la grupa/clasa pregătitoare;
8. Eliberarea de către instituțiile de învățământ superior a atestatelor de echivalare, pentru cadrele didactice care au absolvit  colegiul cu durata de 3 ani, sau   institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, precum și emiterea de către M.E.N. a unor precizări privind salarizarea acestor categorii de personal didactic, corespunzător studiilor echivalate.
9. Soluționarea problemei salarizării  cadrelor didactice care ocupă  funcția de profesor –metodist. În opinia noastră, această funcție  este echivalentă celei de inspector școlar de specialitate, motiv pentru care această categorie trebuie remunerată pentru activitățile pe care le desfășoară în cadrul caselor corpului didactic. Trebuie să se  prevadă  expres - în Anexa privind indemnizațiile de conducere specifice/alte indemnizații- cuantumul indemnizației ce se acordă profesorilor-metodiști. 
10. Rezolvarea situației consilierilor școlari, încadrați la plata cu ora la nivelul unităților de învățământ, care desfășoară activitate de diriginte, dar nu sunt remunerați pentru aceasta (conform art. 247 lit. g) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, au calitatea de personal didactic). 

joi, ianuarie 24, 2013

CALENDAR CONCURSURI ȘCOLARE


Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare internaţionale desfășurate în România și în străinătate – 2013: Descarcă
Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare, anul şcolar 2012-2013: Descarcă 
Olimpiada națională a sportului școlar, calendar competiţional naţional, anul şcolar 2012 – 2013: Descarcă 
Prevederi metodologice la disciplinele sportive nominalizate în calendarul competiţional naţional al O.N.S.Ș. pentru anul şcolar 2012-2013: Descarcă 
Graficul olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii” în anul școlar 2012-2013: Descarcă 
Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către M.E.N. în anul şcolar 2012-2013: Descarcă 
„Campionatele naţionale şcolare”, calendarul competiţiilor sportive 2013, pentru elevii sportivi, etapele naţionale: Descarcă
Calendarul național al sesiunilor de referate și comunicări pentru elevi finanțate de către M.E.N. în anul şcolar 2012-2013: Descarcă 
Calendarul activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participarea la olimpiadele internaționale - 2013: Descarcă 
Calendarul concursurilor naţionale şcolare organizate în anul şcolar 2012-2013, fără finanțare M.E.N.: Descarcă 

METODOLOGIA MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC 2013 - 2014


miercuri, ianuarie 23, 2013

NOUTĂȚI MEN


Nota nr. 55/23.01.2013 privind stabilirea datelor de susținere a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2012-2013: Descarcă 

 • Ordin nr. 6584/20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a: Descarcă
 • Ordin nr. 6576/20.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a: Descarcă 
 • Ordin nr. 5910/28.09.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a: Descarcă 
 • Date de contact ale instituțiilor de învățământ superior în care se desfășoară programe de studii, nivel licență, specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar: Descarcă 
 • Ordin nr. 3052/17.01.2013 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile obținute de cadre didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale: Descarcă 
 • Ordin nr. 6193/13.11.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ: Descarcă 

marți, ianuarie 22, 2013

ACORD MEN - FEDERAȚII SINDICALEMinistrul Educației Naționale, Remus Pricopie, ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare și Dezvoltare Tehnologică, Mihnea Costoiu, şi preşedinții celor trei federații sindicale din învățământul preuniversitar, Marius Nistor (Federația Sindicatelor din Învățământ „Spiru Haret”), Simion Hancescu (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ) și Constantin Ciosu (Federaţia Educației Naționale) au semnat un Acord prin care au agreat o serie de măsuri şi direcții de acțiune comune: Citește comunicatul 
Sursa: MEN

luni, ianuarie 21, 2013

COMUNICAT FSLImarți, ianuarie 15, 2013

GRADAȚII DE MERIT 2013


ADRESA FSLI/15.01.2013

DE LA CCD VASLUI


Casa Corpului Didactic Vaslui editează al treilea număr al revistei "Coordonate metodico-ştiinţifice" cu tema "Motivaţia elevilor pentru învăţare, o problemă mereu actuală". Articolele vor fi trimise în format electronic pe adresaccdvs@yahoo.com până la data de 25 februarie 2013, cu următorul format: Microsoft Word 2003 (doc), formatul paginii A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2 cm, text Times New Roman 12, normal, spaţiere 1 rând, justify.

Lansarea revistei va avea loc pe data de 28 martie 2013, ora 13.00, însoţită de o masă rotundă unde pot participa cadre didactice, părinţi, elevi, directori, inspectori şcolari.
Sursa: CCD Vaslui

ADRESA FSLI CĂTRE MECTS

ANUNȚURI ISJ VASLUI
Admitere 2013
 1. Sursa: ISJ Vaslui

vineri, ianuarie 11, 2013

OMECTS NR. 6517/2012

ORDIN nr. 6517/19.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar : Descarcă 

luni, ianuarie 07, 2013

SCURT BILANȚ 2012

Vă prezentăm un scurt bilanț al activității Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad în anul 2012. Astfel, în urma acțiunilor în instanță câștigate de sindicatul nostru în anii anteriori și în cursul acestui an, pe parcursul 2012 membrii de sindicat au primit sume reprezentând drepturi salariale și drepturi bănești după cum urmează:
 • 175.000 euro (aproximativ 8 miliarde lei) reprezentând 100 de euro/2010
 • aproximativ 20 miliarde lei reprezentând prima tranșă (5%) din sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești
 • aproximativ 1 miliard lei reprezentând cheltuieli cu naveta personalului didactic
 • în total, în urma acțiunilor în instanță ale sindicatului nostru, membrilor de sindicat li s-a plătit, în anul 2012, suma de aproximativ 28 miliarde lei
În continuare, conform prevederilor legale în vigoare, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială  se va realiza astfel:
- în anul 2013 se va plăti  10% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2014 se va plăti  25% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2015 se va plăti  25% din valoarea titlului executoriu;
- în anul 2016 se va plăti 35% din valoarea titlului executoriu.
În anul 2012 am intentat peste 85 de procese dintre care cele prezentate mai jos au fost finalizate și câștigate   iar altele sunt în curs de desfășurare. 
Numărul
dosarului
Obiect
Observații
406/45/2012
Eliberare acte studii
-Obligatia de a face-
Contencios adm

Acțiunea a fost depusă la data de  24 nov. 2011, a avut 4 termene de judecată , finalizată la data de 28.06.2012
3461/89/2011
Drepturi banesti
-100 E 2009
Acțiunea a fost depusă la data de 23.12.2011, a avut 2 termene de judecată , finalizată la data de 16 februarie 2012
3307/89/2011
-disjuns in 31 de dosare


Drepturi salariale
-L.221-  oct  2010-13 mai 2011


Actiunea a fost introdusa la data de 12.12.2011  si a avut  6 termene de judecata pe fond, finalizata la  data de 10.05.2012
594/89/2012
Decont naveta Puiesti
-sept 2010-iunie 2011
Acțiunea a fost depusă la data de 27.02 2012, a avut 3 termene de judecată , finalizată la data de  24.05.2012
 Dosar 1893/89/2012
Decont naveta Al.Vlahuță
-sept 2011-dec 2011
Acțiunea a fost depusă la data de 28.05. 2012, a avut 1 termen de judecată , finalizată la data 03.07.2012
 Dosar 2039/89/2012
Decont naveta Zorleni
-sept 2011-martie 2012
Acțiunea a fost depusă la data de 06.06.2012, a avut 1 termen de judecată , finalizată la data03.07.2012
 Dosar 1896/89/2012
Decont naveta Perieni
-sept 2011-dec 2011
Acțiunea a fost depusă la data de 28.05.2012, a avut 1 termen de judecată , finalizată la data 28.06.2012
 Dosar 1897/89/2012
Decont naveta Zorleni
-sept 2011-feb 2012
Acțiunea a fost depusă la data de 28.05.2012, a avut 1 termen de judecată , finalizată la data 28.06.2012
Dosar 2404/89/2012
-disjuns in 9 dosare
L.315/2006-2009
Acțiunea a fost depusă la data de 25.06. 2012, a avut ....termen de judecată , finalizată la data ................
Dosar 1159/89/2012
Decont naveta Zorleni
-sept 2010-feb 2011
Acțiunea a fost depusă la data de 11.04.2012 a avut 1 termen de judecată , finalizată la data 07.06.2012
D. 2405/89/2012
-disjuns -
Dif salariale-
L.221/2008
Acțiunea a fost depusă la data de 25.06. 2012, a avut 4 termen de judecată , finalizată la data 08.11.2012
D. 2406/89/2012
-disjuns-
Dif salariale-
L.221/2008
Acțiunea a fost depusă la data de 25.06. 2012, a avut 3 termen de judecată , finalizată la data 25.10.2012, iar la recurs a avut 1 termen
D. 2407/89/2012
-disjuns-
Dif salariale-
L.221/2008
Acțiunea a fost depusă la data de 25.06. 2012, a avut  3 termene de judecată , finalizată la data 22.11.2012

Dosar 2961/89/2012
Decont naveta Ivești

Acțiunea a fost depusă la data de 09.08.2012 a avut 1 termen de judecată , finalizată la data 04.10.2012
Dosar 2810/89/2012
Decont naveta Băcani
Sept 2011-martie 2012
Acțiunea a fost depusă la data de 31.07.2012 și finalizată la data de
Dosar 2408/89/2012
Drepturi banesti
-100 E 2010
Acțiunea a fost depusă la data de 25.06.2012, a avut 1 termene de judecată , finalizată la data de 04.10.2012


marți, ianuarie 01, 2013

LA MULȚI ANI !

Vă dorim un An Nou mai bun, cu multe realizări, sănătate și numai bucurii !

LA MULȚI ANI !