***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, decembrie 23, 2013

Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale

Guvernul a adoptat, în şedinţa de luni, 23 decembrie, OUG pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului. Principalele modificări pe care actul normativ mai sus menţionat le aduce sunt:

 • Menţinerea duratei de 4 ani pentru ciclul gimnazial şi pentru liceu: documentul menţine forma existentă a ciclului gimnazial şi elimină forma propusă spre implementare, prin adoptarea Legii nr. 1/2011, care prevedea trecerea clasei a IX-a în învăţământul gimnazial şi reducerea liceului la o durată de 3 ani.
 • Creşterea duratei învăţământului obligatoriu de la 10 la 11 ani: prin introducerea clasei pregătitoare şi prin menţinerea duratei de 4 ani a liceului, învăţământul obligatoriu creşte de la o durată de 10 ani la una de 11 ani. Prin urmare, învăţământul obligatoriu va fi format din clasa pregătitoare, clasele I - VIIIclasele IX - X, pentru cei care aleg traseul liceal, respectiv primii doi ani ai şcolii profesionale, pentru cei care aleg traseul învăţământului profesional şi tehnic.
 • Acordarea dreptului absolvenţilor învăţământului profesional să continue studiile liceale la forma de învăţământ cu frecvenţă: Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordă posibilitatea absolvenţilor învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, să urmeze cursurile învăţământului liceal, doar la forma cu frecvenţă redusă. Având în vedere că absolvenţii învăţământului profesional sunt în marea lor majoritate minori şi se află într-un parcurs normal al educaţiei lor (fără să fi părăsit sistemul de educaţie), manifestând interes pentru creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională, prin adoptarea OUG li se acordă posibilitatea de a-şi completa educaţia şi pregătirea profesională, inclusiv prin forma de învăţământ cu frecvenţă.
 • Precizări privind învăţământul postliceal: ordonanţa de urgenţă aduce precizări şi în ceea ce priveşte organizarea învăţământului postliceal, a modalităţilor de finalizare a studiilor acestui tip de învăţământ, dar şi corelarea pregătirii postliceale cu Cadrul Naţional al Calificărilor.
 • Precizări privind evaluarea la clasa pregătitoare: în legislaţia actuală nu este reglementată modalitatea de notare/evaluare pentru clasa pregătitoare. Prin modificările aduse se precizează foarte clar că elevii din clasa pregătitoare NU vor fi evaluaţi prin note sau calificative.
 • Se acordă tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun şi elevilor din învăţământul profesional: în prezent, se asigură tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun doar pentru elevii din învăţământul obligatoriu şi liceal, creându-se o situaţie discriminatorie pentru elevii din învăţământul profesional. Ca urmare, se impune completarea art. 84 din Legea nr. 1/2011, pentru a include printre beneficiarii tarifului redus la transportul în comun şi elevii din învăţământul profesional.
 • Se reglementează calendarul de introducere a noilor forme ale examenului de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat, începând cu generaţiile de elevi care intră în clasa a V-a, respectiv în clasa a IX-a, în anul şcolar 2015 - 2016: Legea nr. 1./2011 introduce noi forme de susţinere a examenelor de evaluare naţională, admitere la liceu şi bacalaureat, forme care pleacă de la conceptul de transdisciplinaritate. Totuşi, din punct de vedere pedagogic, nu se poate concepe o modalitate de evaluare fără ca ea să se coreleze cu modalitatea de predare. În acest sens, metoda interdisciplinară de predare a fost introdusă, pentru prima dată, în sistemul românesc de educaţie în anul şcolar 2013-2014, pentru ciclul primar, urmând ca ea să fie extinsă, în anii următori, şi la celelalte cicluri de studii. De asemenea, introducerea evaluărilor la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, începând cu anul şcolar în curs (2013-2014), evaluări concepute după modelul testelor internaţionale de tip PISA, va permite elevilor să se pregătească pentru noua formă de evaluare prevăzută de Legea nr. 1/2011.
 • Se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate: legislaţia actuală prevede posibilitatea sprijinirii financiare în vederea continuării studiilor liceale doar pentru elevii din mediul rural. Prin noile prevederi ale OUG, se extinde cadrul legal pentru subvenţionarea costurilor aferente frecventării liceului şi pentru elevii din mediul urban care provin din grupuri socio-economice dezavantajate.
 • Se fac o serie de precizări suplimentare privind modalitatea de utilizare a resurselor financiare la nivelul unităţilor de învăţământ: legislaţia actuală nu precizează foarte clar modalitatea de transfer a resurselor financiare de la o unitate de învăţământ la alta. Prin modificările aduse la Legea nr. 1/2011, se clarifică acest aspect.
 • Se extinde de la 3 la 6 ani dreptul cadrelor didactice netitulare calificate de a se titulariza în învăţământul preuniversitar, pe baza rezultatelor obţinute la concursul de titularizare: cadrele didactice netitulare calificate, care au participat în ultimii 6 ani la concursul naţional unic de titularizare, au obţinut cel puţin nota/media 7 şi au ocupat un post/catedră, au posibilitatea de a deveni titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, după parcurgerea unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
 • Se clarifică durata anului universitar pentru studenţii din anii terminali, astfel încât aceştia să beneficieze de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la 30 septembrie: pentru învăţământul universitar, OUG clarifică durata anului universitar, astfel încât studenţii aflaţi în ultimul an de studiu să poată beneficia de toate drepturile, conform cu statutul lor, până la data de 30 septembrie.
 • Se introduc modalităţi suplimentare de alocare a fondurilor către universităţi, în principal prin încurajarea cooperării universităţilor cu diferiţi actori, preponderent din mediul socio-economic: finanţarea universităţilor este completată prin încurajarea diferitelor institute de cercetare sau companii, publice sau private, să participe la proiecte cu caracter educaţional. De asemenea, se asigură cadrul legal ca specialişti din diverse domenii de activitate să ocupe funcţii didactice de predare, având statutul de cadru didactic asociat invitat.
 • Reglementarea statutului Bibliotecii Pedagogice Naţionale I.C. Petrescu", care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare: o reglementare importantă se referă la noul statut al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu" din Bucureşti, care devine secţie a Bibliotecii Centrale Universitare, asigurându-i-se, astfel, continuitatea. Din cauza faptului că imobilul ocupat, până de curând, de Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu" a fost retrocedat, instituţia se afla într-un mare pericol de a pierde fondul de carte şi locurile de muncă ale angajaţilor săi. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei OUG se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I" din Bucureşti.
 • Reglementări privind funcţionarea ARACIS: un alt punct important se referă la reglementări privind declanşarea alegerilor pentru noii membri ai ARACIS, dat fiind că în anul 2014, o dată cu finalizarea mandatelor unor membri, posturile devin vacante. 

miercuri, decembrie 18, 2013

PROIECT MODIFICARE HG NR. 72/2013

PROIECTUL privind modificarea Hotărârii Guvernului Nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar: Descarcă 

Personalul didactic auxiliar va beneficia de decontarea transportului

Conform unei informații primite de la senatorul Liviu Marian Pop, președintele Comisiei de muncă din cadrul Senatului, propunerea legislativă de modificare a articolului 105 din Legea Educației (care prevedea ca decontarea cheltuielilor pentru navetă să se efectueze numai pentru cadrele didactice) a fost adoptată în plenul Senatului, acesta fiind for decizional. Astfel, de decontarea cheltuielilor cu naveta la și de la locul de muncă va beneficia și personalul didactic auxiliar.

vineri, decembrie 13, 2013

marți, decembrie 10, 2013

OMEN NR. 5455/12.11.2013

ORDIN nr. 5455/12.11.2013 pentru apobarea Metodologiei și criterilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar: Descarcă

luni, decembrie 09, 2013

PROIECT HOTĂRÂRE DE GUVERN

PROIECTUL de Hotărâre de Guvern privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal ale unor unități de învățământ special precum și alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru unele județe și municipiul București: Descarcă (VEZI ANEXA 2)

miercuri, decembrie 04, 2013

ADRESE FSL 4 DECEMBRIE 2013

OUG NR. 103/2013

OUG nr. 103/2013 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice: Ordonanța de urgență nr. 103/2013, Guvernul României
HG 871/2013 pentru salariul de bază minim brut pe țară în 2014

luni, noiembrie 25, 2013

OMEN NR. 5451 ȘI NR. 5397 DIN 5.11.2013

Ordin nr. 5451/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015: Descarcă
Ordin nr. 5397/5.11.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011: Descarcă 

miercuri, noiembrie 20, 2013

EDUCAȚIA ROMÂNEASCĂ - REALITĂȚI ȘI SOLUȚII

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ organizează joi, 21 noiembrie 2013, ora 10.00, dezbaterea cu tema 
“Educația românească – realități și soluții”. 
Această dezbatere are loc în contextul tensiunilor din ultima vreme din educație, generate de problemele legate de finanțarea sistemului de învățământ, salariile total neatractive, politizarea funcțiilor de conducere, lacunele din Legea Educației Naționale, programele educaționale necorelate cu piața muncii.Temele abordate în cadrul dezbaterii se referă la:
1. Finanțarea educației – bugetul educației pentru anul 2014;
2. Salarizarea personalului din învățământ;
3. Legea Educației Naționale și neajunsurile acesteia, descentralizarea și consecințele acesteia pentru învățământ, depolitizarea învățământului și programele școlare.
Evenimentul va avea loc la Senatul României, sala „Constantin Stere”, unde sunt invitați prim-ministrul României, Victor Ponta, ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Mihnea Costoiu, ministrul Finanțelor Publice, Daniel Chițoiu, ministrul delegat pentru Buget, Liviu Voinea, președintele Senatului României, Crin Antonescu, președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, reprezentanții comisiilor pentru învățământ, știință, tineret și sport și comisiilor de buget, finanțe și bănci din cele două Camere ale Parlamentului Românie, reprezentanți al organizațiilor de elevi, studenți și părinți. 

vineri, noiembrie 15, 2013

OMEN NR. 5294/16.10.2013

Ordin nr. 5294/16.10.2013 de aprobare a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2013 - 2014: Descarcă 

joi, octombrie 31, 2013

COMUNICAT FSLI 30 OCTOMBRIE 2013

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - ROMANIA
USL ignoră problemele din educație și împinge dascălii spre grevă generală
Reprezentanții Uniunii Social-Liberale, aleși și de dascălii României, ignoră sutele de educatori, profesori, personal auxiliar și nedidactic, membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.), care au pichetat, timp de trei zile consecutiv,  sediul Guvernului și al USL.
Peste 400 de membri ai FSLI au pichetat, azi, 30 octombrie 2013, pentru a treia zi, sediile Executivului și USL, dar fără niciun rezultat. Această atitudine a guvernanților împinge profesorii spre protestul final, grevă generală.
“Celor care ne guvernează nu le pasă de educație, doar pe hârtie aceasta este prioritate națională. Dar acest lucru nu face decât să îi determine pe membrii noștri să oprească complet activitatea. Noi nu vrem să ajungem în această situație, pentru că au de suferit și copiii. Dar cu salariul de mizerie și condițiile în care lucrăm, nu există altă cale”, a precizat președintele FSLI, Simion Hancescu.
Peste 10.000 de dascăli vor ieși în stradă, pe 6 noiembrie, la un miting în Piața Victoriei, urmat de un marș până la Parlament, cerând respectarea legii. “Dacă și după această amplă acțiune, vom fi tratați cu aceeași ignoranță, dascălii vor fi nevoiți să închidă școlile”, a spus Președintele FSLI.

miercuri, octombrie 30, 2013

OFERTA CCD VASLUI

NOU! Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui pentru formarea continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar pentru anul şcolar 2013/2014 - click aici


marți, octombrie 29, 2013

ACȚIUNI DE PROTEST FSLI

FSLI a început protestele și cere o întâlnire urgență cu prim-ministrul României și miniștrii Educației, Finanțelor și Administrației
Peste 300 de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) au pichetat, luni, sediile Guvernului și al Uniunii Social Liberale, cerând o întâlnire cu prim-ministrul, Victor Ponta, ministrul Finanțelor Publice, Daniel Chițoiu, ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea.
Dascălii au cerut, luni, în stradă, salarii decente, o lege a educației care să le respecte drepturile, un învățământ depolitizat și nebirocratic.
O delegație a FSLI a participat, aproximativ o oră, la o întâlnire cu ministrul delegat pentru Dialog Social, Doina Pană, secretarul de stat din Ministerul Educației Naționale, Ștefania Duminică și consilierul prim-ministrului Victor Ponta, Corneliu Calotă.
“Am mai prezentat încă o dată toate solicitările noastre, ni s-a dat dreptate, dar nu ni s-au oferit soluții. Partea guvernamentală ne-a cerut, indirect, să evităm ieșirea în stradă, iar noi am solicitat ca până miercuri să fim invitați la o întâlnire cu premierul și cu miniștrii Educației, Finanțelor și Administrației Publice. Nu vrem să ni se dea dreptate la o masă de discuții, știm că avem dreptate, vrem ca cei pe care i-am ales să își respecte promisiunile și să rezolve problemele educației, pentru că de educație depinde viitorul acestei țări”, a spus, la ieșirea de la Guvern, președintele FSLI, Simion Hancescu.
Revendicările membrilor FSLI sunt:
1.Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație, conform art.8 din Legea Educației Naționale și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, din totalul cheltuielilor de personal din sectorul public. Alocarea a minimum 6% din PIB pentru educație este singura soluție pentru a micșora decalajul dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene care alocă, în medie 5,2% din procesul intern brut pentru finanțarea învățământului;
2.Modificarea Legii educației naționale, inclusiv în ceea ce privește statutul personalului didactic, astfel încât să se elimine discriminările existente în prezent și să conducă la creșterea calității actului de instrucție și educație, dar și la creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în luarea deciziilor, respectiv:
-Reintroducerea normei de predare de 16 ore pe săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I;
-Decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice să se facă de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
-Introducerea prevederilor Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziționării de cărți sau programe educaționale pe suport electronic;
-Reintroducerea sporului de doctorat;
-Posibilitatea pensionării anticipate, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
-Acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
-Introducerea posibilității dobândirii de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat;
3.Adoptarea unei legi de salarizare, prin care:
a)   salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1.  Majorarea salariilor cadrelor didactice debutante ar conduce la creșterea veniturilor nete ale acestora de la 800 de lei, în prezent, la aproximativ 1.200 de lei. În acest fel, meseria de dascăl poate deveni motivantă și tinerii performanți pot fi atrași către cariera didactică;
b)  reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din luna mai a anului 2010,  ceea ce ar implica creșterea salariilor personalului din învățământ cu aproximativ 15%;
c)   majorarea salariilor personalului nedidactic,  ale căror venituri actuale, le permit un trai sub limita de subzistență;  o măsură absolut necesară și obligatorie, care ar genera creșterea veniturilor nete ale personalului nedidactic de la aproximativ 600 lei cât sunt în prezent la aproximativ 700 de lei net, o reprezintă reintroducerea sporului de vechime în muncă;
4.Depolitizarea învățământului astfel încât, în dobândirea funcției de director al unității de învățământ, rolul determinant să revină colectivului unității și nu factorilor politici. O asemenea măsură este posibilă prin inserarea în Legea educației naționale a unei prevederi conform căreia cadrele didactice care doresc să participe la concursul pentru ocuparea unei funcții de conducere din unitățile de învățământ să depună la dosarul de concurs avizul conform, favorabil, al consiliului profesoral al unității de învățământ care organizează concursul/pentru care se organizează concursul;
5.Debirocratizarea sistemului de învățământ, în sensul eliminării volumului uriaș de hârtii și situații care sunt solicitate personalului didactic de către funcționarii din inspectoratele școlare și de cei din Ministerul Educației Naționale, documente lipsite de relevanță, care zac uitate în sertare. Personalul didactic trebuie să se ocupe de procesul instructiv – educativ, de îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor și a propriei pregătiri profesionale și nu să își dedice activitatea întocmirii de situații și evidențe lipsite de relevanță în activitatea profesională;
6.Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice capacitatea elevilor de a aplica practic cunoștințele dobândite, pentru a face față cerințelor în schimbare și competiției de pe piața forței de muncă.

joi, octombrie 24, 2013

GREVĂ DE AVERTISMENT 28 - 29 - 30 OCTOMBRIE 2013

COMUNICAT
În perioada 28 - 29 - 30 octombrie 2013 membrii Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad sunt în GREVĂ DE AVERTISMENT FĂRĂ ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII
Cursurile și celelalte activități planificate în unitățile de învățământ se vor desfășura normal.
Pe perioada desfășurării acțiunii de protest membrii de sindicat vor purta o banderolă albă pe braț.
În aceeași perioadă, membrii FSLI pichetează sediul Guvernului României și sediul central al USL.
În data de 6 noiembrie 2013, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ organizează un MITING ȘI MARȘ DE PROTEST la București.
LISTA DE REVENDICĂRI A MEMBRILOR F.S.L.I. - OCTOMBRIE 2013
1.    Alocarea, începând cu anul 2014, a minimum 6% din P.I.B. pentru educație și creșterea ponderii cheltuielilor de personal pentru învățământ, pentru micșorarea decalajului dintre România și celelalte țări membre ale Uniunii Europene care alocă, în medie 5,2% din P.I.B. educației;
2.    Modificarea Legii educației naționale.
Solicităm:
- modificarea componenței consiliului de administrație al unităților de învățământ, astfel încât ponderea personalului didactic și a personalului de conducere din unitate să constituie o majoritate simplă;
reintroducerea normei de predare de 16 ore/ săptămână pentru personalul didactic care are peste 25 de ani vechime în învăţământ și gradul didactic I;
- decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic, de la bugetul de stat, prin Ministerul Educației Naționale;
- reintroducerea ajutorului de 100 euro/an, pentru achiziționarea de cărți sau programe educaționale pe suport electronic;
- reintroducerea sporului de doctorat;
- pensionarea anticipată, cu cel puțin 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei;
- acordarea gradației de merit și pentru personalul didactic auxiliar;
- dobândirea de către cadrele didactice a celei de-a doua specializări, prin programe de conversie profesională, cu finanțare de la bugetul de stat;
3.    Adoptarea unei LEGI DE SALARIZARE, prin care:
a)  salariile profesorilor debutanți să crească cu 50 %, iar raportul dintre salariul de bază maxim al funcției didactice și cel minim să fie de 2:1, pentru ca profesia de dascăl să devină motivantă pentru tinerii performanți;
b) reîntregirea veniturilor personalului din învățământ la nivelul celor din anul 2009,ceea ce ar determina creșterea salariilor personalului din învățământ cu aproximativ 15%;
c)  majorarea salariilor personalului nedidactic, prin reintroducerea sporului de vechime în muncă;
4. Depolitizarea învățământului, prin acordarea rolului determinant colectivului școlii în alegerea directorului;
5.  Debirocratizarea sistemului de învățământ, prin reducerea semnificativă a situațiilor și evidențelor pe care le întocmesc cadrele didactice;
6.  Regândirea programelor școlare și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune accent pe latura formativă și nu pe cea informativă. 

marți, octombrie 22, 2013

joi, octombrie 17, 2013

OMEN NR. 5211/08.10.2013

ORDIN nr. 5211/08.10.2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2013-2014 - Descarcă 

marți, octombrie 15, 2013

OMEN NR. 4927/29.08.2013

Ordin nr. 4927/29.08.2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a –a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic: Descarcă

sâmbătă, octombrie 05, 2013

ZIUA MONDIALĂ A EDUCATORULUI - 5 OCTOMBRIE 2013

Mesajul Preşedintelui  Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ adresat dascălilor cu ocazia Zilei Mondiale a Educatorului
Pe data de 5 octombrie în întreaga lume dascălii sunt sărbătoriţi, recunoscându-le meritul lor în formarea valorilor, culturii şi moralei unei societăţi. Educaţia şi, implicit, educatorul stau la baza evoluţiei pozitive a unui stat  pentru că sunt, aşa cum spunea Nelson Mandela”armele cele mai puternice capabile să schimbe lumea”.
Din nefericire, în cei 23 de ani de democraţie originală românească, educaţia a fost pentru guvernanţi o povară financiară, acordându-i-se acestui domeniu clamat şi legiferat în mod ipocrit ,”prioritate naţională”, bugete iresponsabil de mici.Aşa s-a ajuns la ”performanţa” de a închide peste 20.000 de localuri ale unităţilor de învăţământ, iar statutul social al celui pe care îl sărbătorim pe data de 5 octombrie s-a degradat continuu, fiindcă ”răsplata” pentru nobila muncă prestată poate intra în categoria”ajutoarelor sociale”. Pentru mulţi politicieni cu putere de decizie din această ţară, al căror orizont al raţiunii tinde către un punct şi care se călăuzesc după principiul ”după noi potopul”, dascălii nu produc nimic.
Cei care conduc destinele acestei ţări trebuie să înţeleagă că fără salarii decente nu pot fi atraşi către învăţământ tineri cu vocaţie pentru meseria de dascăli, nu se poate stopa migrarea cadrelor didactice de valoare către alte domenii în care salariile sunt mai atractive.
A sosit timpul să construim o legea a educației realistă, coerentă şi progresistă,  să înceteze subfinanțarea învăţământului, să se regândească grila de salarizare pentru învăţământ în sensul recunoşterii importanţei muncii didactice, să  înceteze politizarea funcțiilor de conducere, iar programele școlare să fie în concordanţă cu realitatea cerințelor de pe piața muncii.
Astăzi, de Ziua Mondială a Educatorului avem şi noi dreptul să cerem să fim respectaţi la fel cum sunt respectaţi dascălii din ţările  civilizate, vrem stima pe care o merităm pentru că educăm generaţiile viitoare ale României, vrem să trăim şi noi decent. Vrem, de fapt, să se respecte promisiunile făcute în campaniile electorale şi nu cerem prea mult.
LA MULŢI ANI STIMATE DASCĂL şi nă ne ajute Dumnezeu ca speranţele noastre să devină realitate!
PREŞEDINTE,
Simion HANCESCU
De Ziua Mondială a Educatorului, dascălii de la catedră transmit foștilor dascăli, acum în Guvern și Parlament, LA MULȚI ANI!
De 5 octombrie - Ziua Mondială a Educatorului, cei 173.000 de membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.I.) transmit membrilor  Guvernului și parlamentarilor din Parlamentul României, care, cândva, au trecut pe la catedră, La Mulți Ani!
În același timp, le cer să își amintească cum este să vii zilnic în fața copiilor, să le vezi bucuria din ochi când îi înveți ceva nou și cât de mare este atunci satisfacția ta ca profesor-educator. Însă la fel de mare este și tristețea când primești un salariu din care abia îți poți acoperi cheltuielile curente sau când condițiile de muncă nu sunt cele pe care le au alții, în alte țări. Tot o mare tristețe este și când constați că programele școlare sunt supraîncărcate și birocrația nu îți dă voie să îți desfășori lecția în tihnă la clasă, sau când politicul intervine în activitatea școlii, punând, în foarte multe cazuri cu de-a sila, directorul care nu are nicio abilitate necesară să-l recomande pentru această funcție.
“Cei mai mulți dintre cei care trec pe la catedră au  acea dăruire de a-i educa pe copii. Profesia de dascăl nu este una ca oricare, vocația de a-i putea educa pe alții nu se învață, ea este sau nu, în tine. Profesorul este fabricant de oameni. Profesorul seamănă cu un tîmplar care ia un lemn murdar din noroi, îl spală şi face mobilă de lux”, așa cum spunea Petre Țuțea. Din păcate, numărul tinerilor cu vocație de a fi fabricanți de oameni și care aleg această nobilă profesie este tot mai mic, din cauza statutului social generat de salariile extrem de mici cu care guvernanții „recompensează” munca lor.  
În actualul Guvern, jumătate dintre miniștri au predat în mediul universitar sau preuniversitar, iar în Parlament sunt multe zeci de senatori și deputați care au în CV-ul lor și activitatea didactică și este de neînțeles cum majoritatea acestora au întors spatele învățământului“, a spus președintele FSLI, Simion Hancescu.
 Tuturor acestor miniștri, senatori și deputați, printre care amintim pe: Remus Pricopie, Titus Corlățean, Varujan Vosganian, Dan Nica, Eugen Nicolaescu, Daniel Barbu, Nicolae Bănicioiu, Liviu Voinea, Lucia Varga, Dan Șova, Constantin Niță, Doina Pană, Crin Antonescu, Ilie Sârbu, Ecaterina Andronescu, Cătălin Croitoru, Liviu Pop, Puiu Hașoti, Victor Ciorbea, Călin Popescu Tăriceanu, Cristiana Anghel, Marko Bela, Ioan Oltean, Angel Tâlvăr, Raluca Turcan, Theodor Paleologu, Gheorghe Ialomițianu, Alina Gorghiu, Anghel Stanciu, Claudia Boghicevici, Bogdan Ciucă, FSLI le dorește La Mulți Ani și le amintește că viitorul României depinde și de voința pe care domniile lor o au de a se implica în salvarea învățământului românesc.
UNITE FOR QUALITY EDUCATION – UNIȚI PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE
FSLI SE ALATURĂ CAMPANIEI MONDIALE INIŢIATĂ DE INTERNAŢIONALA EDUCAŢIEI
 Pe 5 octombrie 2013, Internaţionala Educaţiei – organism mondial ce reuneşte toate organizaţiile sindicale din domeniul educaţiei, lansează un an de acțiune - o inițiativă pentru educație de calitate în întreaga lume, care va culmina cu o Zi Mondială de Acțiune în octombrie 2014. Internaţionala Educaţiei și Comitetul Sindical European pentru Educaţie -ETUCE îi invită pe toți cei cărora le pasă de educația copiilor noștri să-și unească forțele şi să susţină, prin diverse acţiuni, apelul "Educație de calitate mai bună, pentru o lume mai bună".
"UNIȚI PENTRU EDUCAȚIE DE CALITATE - Educație de calitate mai bună, pentru o lume mai bună" este campania Internaţionalei Educaţiei, concepută pentru a se asigura că educația universală, de calitate şi gratuită, rămâne pe lista priorităţilor agendei politice mondiale pentru un viitor durabil.
Scopul campaniei este de a convinge agențiile inter-guvernamentale, guvernele și autoritățile publice din educație din toata lumea, să pună în aplicare cele trei elemente esențiale ale unei educații de calitate: accesul universal și gratuit la profesori de calitate, resurse și instrumente de predare moderne și asigurarea mijloacelor de susținere a sistemului de educație, garantarea sănătății și securității elevilor și profesorilor în timpul procesului de predare și învățare.
Campania va fi lansată cu ocazia unor evenimente paralele, de Susan Hopgood- Președintele Internaţionalei Educaţiei și de Ban Ki Moon - Secretarul General al ONU, la sediul ONU din New York și de Fred van Leeuwen -Secretarul General al Internaţionalei Educaţiei, Martin Rømer -Director European al Internaţionalei Educației și Irina Bokova -Director General al UNESCO, la sediul UNESCO din Paris.
Comitetul Sindical European pentru Educaţie - ETUCE va organiza o reuniune specială cu tema "Ce este necesar pentru a îmbunătăți calitatea educației în Europa?", care va avea loc la Bruxelles, în 23 octombrie 2013. Cu această ocazie, experți în educație de calitate vor împărtăși cunoștințele lor în cadrul unui forum de dezbatere ce va oferi posibilitatea de a discuta despre măsurile, strategiile și instrumentele care sunt necesare pentru a îmbunătăți calitatea educației în Europa.
La acestă reuniune la nivel înalt, la care FSLI va fi reprezentată de  președintele ei, Simion Hancescu, au confirmat participarea Androulla Vassilliou, Comisarul European pentru Educație și Cultură, Saulius Zybartas de la Președinția lituaniană (Lituania deţine presedinţia UE în acest moment) și un reprezentant al OCDE.
Mai multe informaţii referitoare la aceste acţiuni găsiţi pe site-ul campaniei, www.unite4education.org, ce găzduiește un portal web dedicat, care va fi prezentat la evenimentele de lansare ale campaniei.

joi, octombrie 03, 2013

PRECIZĂRI CCD VASLUI

Precizări privind echivalarea în credite profesionale transferabile a activităţilor de formare continuă şi METODOLOGIA privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile (click aici)
Sursa:CCD Vaslui

marți, octombrie 01, 2013

OMEN NR. 5142/26.09.2013

Ordin nr. 5142/26.09.2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional, seria a 5-a - Descarcă