***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, noiembrie 27, 2012

OMECTS NR. 6152/2012 PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR


Ordinul MECTS nr. 6152 din 7 noiembrie 2012
Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005
în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
 în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite următorul ordin:
 Art. I. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 135 va avea următorul cuprins:
Art. 135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului intern al unității de învățământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de la care se face transferul și cu aprobarea consiliului de administrație al unității la care se face transferul."
2. Articolul 148 va avea următorul cuprins:
Art. 148. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, în următoarele situații:
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
c) la/de la învățământul de artă sau sportiv;
d) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
e) de la învățământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.