***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, noiembrie 30, 2012

SALARII MAI MARI CU 7,4% DE LA 1 DECEMBRIE 2012


ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 19/2012
Art. 1 (1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:
a)cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012;b)cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.(2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(3) Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, care se stabileşte în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.(4) În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

marți, noiembrie 27, 2012

OMECTS NR. 6152/2012 PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR


Ordinul MECTS nr. 6152 din 7 noiembrie 2012
Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005
în baza prevederilor art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
 în temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,
ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite următorul ordin:
 Art. I. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 29 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.925/2005, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 135 va avea următorul cuprins:
Art. 135. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale regulamentului intern al unității de învățământ la care se face transferul. Transferul se face cu avizul consultativ al consiliului de administrație al unității de la care se face transferul și cu aprobarea consiliului de administrație al unității la care se face transferul."
2. Articolul 148 va avea următorul cuprins:
Art. 148. Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea prevederilor art. 136-145, în următoarele situații:
a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului București;
b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcția de sănătate publică;
c) la/de la învățământul de artă sau sportiv;
d) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;
e) de la învățământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.
Art. II. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. III. Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, Direcția generală resurse umane și rețea școlară națională, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   

OFERTA CCD VASLUI


Cursuri din Oferta de programe a Casei Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna noiembrie 2012:

 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (Casa Corpului Didactic Vaslui)
 • Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) (filiala CCD Bârlad)
 • Mentor (filiala CCD Huşi)
 • Asigurarea internă a calităţii (Casa Corpului Didactic Vaslui)
 •                                                                                                                                             Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ organizează în cadrul Proiectului "Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar - ID 63038 ("AXE")", proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  cursuri de formare pentru personalul didactic auxiliar (bibliotecari, secretari şi contabili)80 de ore cu 23 credite transferabileÎnscrierile se fac în perioada 20.11.2012 - 20.12.2012, prin trimiterea modelului de cerere personalizat pentru una din cele trei categorii de grup ţintă, completat,  prin mail la una din adresele corlym@yahoo.com sau eugenvasiliu@yahoo.com  (click aici pentru detalii şi cererile de înscriere) Sursa: CCD Vaslui

miercuri, noiembrie 21, 2012

NOUL CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ UNIC LA NIVEL DE SECTOR DE ACTIVITATE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, ÎNREGISTRAT LA MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE SUB NR. 59276/05.11.2012, A FOST PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A V-A, NR. 5 DIN 14.11.2012

CONCURSURI SUPLINIRE


CONFERINȚA NAȚIONALĂ A FEDERAȚIEI SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT
miercuri, noiembrie 14, 2012

RAPORT ARACIP


Raport privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din România: Descarcă
Anexe la Raportul privind starea calităţii în sistemul de învăţământ preuniversitar din România: Descarcă 
Sursa: ARACIP

HG NR. 1062/30.10.2012

Hotărârea Guvernului nr. 1062/30.10.2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional: Descarcă

miercuri, noiembrie 07, 2012

PROIECT METODOLOGIE MOBILITATE


PROIECT METODOLOGIE MOBILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 2013 - 2014AICI

luni, noiembrie 05, 2012

CONCURS SUPLINIRE

 • Sursa: ISJ Vaslui
 • OMECTS NR. 6121/13.10.2012

  LISTA ȘCOLILOR, ELEVILOR, PROFESORILOR CARE AU OBŢINUT DISTINCŢII LA OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILE ŞCOLARE INTERNAŢIONALE ÎN ANUL 2012 - Descarcă 


  ORDIN nr. 6121 din 13.10.2012 privind premiile acordate de către MECTS elevilor, profesorilor și unităților școlare care au primit distincții la olimpiadele şi concursurile şcolare internaţionale – desfășurate în anul 2012 - Descarcă 
  Sursa: MECTS

  REZULTATE EVALUARE PROIECTE EDUCAȚIONALE LOCALE

  Sursa: ISJ Vaslui