***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, august 02, 2012

Concursul de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate - 2 august 2012


Conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante se desfăşoară joi, 2 august 2012 (ora 10.00) în 1.161 de centre de concurs constituite la nivel naţional.
La data de 30 martie 2012, s-au publicat 6.692 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, respectiv 31.539 de posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru angajare pe perioadă determinată. Pentru ocuparea acestora s-au înscris 39.074 candidaţi (dintre care 4.157 sunt absolvenţi din promoţia 2012). Cele mai căutate discipline de concurs, funcţie de numărul de candidaţi înscrişi, sunt limba şi literatura română - elemente de pedagogie şcolară şi elemente de didactica generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar (6.394), limba şi literatura română, pedagogia preşcolară şi metodica desfăşurării activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii (3.960), limba şi literatura română (3.160), limba şi literatura engleză (2.764), educaţie fizică şi sport (2.710) şi matematică (2.100).
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic. Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din didactica specialităţii şi din metodica predării specialităţii respective. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depăşit.
Rezultatele concursului se afişează în fiecare centru în care s-a desfăşurat concursul, în data de 7 august 2012. Contestaţiile se depun în perioada 7-8 august 2012 la sediile inspectoratelor şcolare judeţene, iar afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 10 august 2012. 
Repartizarea pe posturi a candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 se va realiza, la nivelul centrelor de concurs, în data 13 august 2012, iar a candidaţilor care au obţinut cel puţin 5, în data de 16 august 2012. Inspectorul şcolar general emite decizia de repartizare pe perioadă nedeterminată începând cu 1 septembrie 2012 pentru personalul didactic validat de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu precizarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică, postului didactic/catedrei, nivelului de învăţământ, limbii de predare şi a regimului de mediu. În baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general, directorii unităţilor de învăţământ încheie contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată, începând cu 1 septembrie 2012, cu personalul didactic repartizat.
Sursa: MECTS