***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, martie 15, 2012

METODOLOGIE & FIȘE GRADAȚIE DE MERIT

Ordin MECTS nr. 5486/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar format .pdfGRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2012
1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolar - 1-15 martie 2012
2.Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar - 15 martie -11 aprilie 2012
3.Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate - 12-20 aprilie 2012
4.Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit - 25 aprilie-4 mai 2012
5.Verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate - 25 aprilie-5 mai 2012:
6.Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării - 8-11 mai 2012
7.Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar - 14 mai 2012
8.Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat - 16 - 18 mai 2012:
9.Rezolvarea contestaţiilor de către comisie - 21 - 24 mai 2012
10.Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare - 26 mai 2012