***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, martie 30, 2012

DEMERSURI FSLI

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - R O M Â N I A
Către,
Sindicatele afiliate,
În atenția liderilor de sindicat,
În urma numeroaselor memorii transmise de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, azi, 30 martie 2012, la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, am discutat cu secretarul de stat Oana Badea problema modificării Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5553/2011.
Reprezentanții M.E.C.T.S. au recunoscut faptul că prevederile art. 3 din această metodologie contravin dispozițiilor art.149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, întrucât TEXTUL DE LEGE NU PREVEDE CONDIȚIA OBȚINERII GRADULUI DIDACTIC II ȘI A GRADULUI DIDACTIC I, LA DATA SOLICITĂRII ECHIVALĂRII. Au recunoscut, totodată faptul că Legea educației naționale nu reglementează pierderea calității de cadru didactic calificat, așa cum se statuează în art. 6 alin. (2) din Metodologie. Secretarul de stat Oana Badea a promis că ministerul va emite un ordin de modificare a metodologiei mai sus menționate, conform propunerii transmise de F.S.L.I., prin adresa nr. 717/27.03.2012, înregistrată la minister sub nr.16512/28.03.2012, și va abroga art. 3 alin.(2) lite) si lit, f). art. 3 alin. (5) lit, e) si lit, f). art. 3 alin. (7) lit, f) si lit.g), art. 3 alin. (11) lit, e) si lit.f) și a art. 6 din aceasta.
Președinte, prof. Simion HANCESCU

PROFESORI MENTORI


Sursa: ISJ Vaslui

vineri, martie 23, 2012

Mișcarea personalului didactic 2012-2013

OMECTS NR. 3284 ȘI 3285/17.02.2012

OMECTS nr.3285/17.02.2012 privind acreditarea programelor de formare continuă - Descarcă
OMECTS nr.3284/17.02.2012 privind acreditarea programelor de formare continuă - Descarcă

joi, martie 22, 2012

Rezultate evaluare portofolii mentori 2012


Sursa: ISJ Vaslui

marți, martie 20, 2012

CONCURSURI ȘCOLARE FĂRĂ FINANȚARE MECTS

CALENDARUL CONCURSURILOR NAŢIONALE ŞCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012, FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.T.S. - Descarcă
CALENDARUL NAȚIONAL AL SESIUNILOR DE REFERATE ȘI COMUNICĂRI PENTRU ELEVI ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012, FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.T.S. - Descarcă
CALENDARUL CONCURSURILOR INTERJUDEȚENE/REGIONALE ŞCOLARE ORGANIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012, FĂRĂ FINANȚARE M.E.C.T.S. - Descarcă

joi, martie 15, 2012

METODOLOGIE & FIȘE GRADAȚIE DE MERIT

Ordin MECTS nr. 5486/2011 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar format .pdfGRAFICUL desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2012
1.Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară la nivelul inspectoratului şcolar - 1-15 martie 2012
2.Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea cadrului didactic respectiv, la registratura inspectoratului şcolar - 15 martie -11 aprilie 2012
3.Analiza dosarelor de către inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate - 12-20 aprilie 2012
4.Verificarea dosarelor de către comisia de coordonare a concursului în vederea acordării gradaţiei de merit - 25 aprilie-4 mai 2012
5.Verificarea dosarelor de către reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ şi refacerea punctajelor, în situaţia în care observaţiile sunt juste, împreună cu inspectorul de specialitate - 25 aprilie-5 mai 2012:
6.Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării - 8-11 mai 2012
7.Afişarea listei la avizierul inspectoratului şcolar - 14 mai 2012
8.Depunerea contestaţiilor asupra punctajului acordat - 16 - 18 mai 2012:
9.Rezolvarea contestaţiilor de către comisie - 21 - 24 mai 2012
10.Validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare - 26 mai 2012

Adresa MECTS 22439 din 14.03.2012 privind activitatea de mobilitate și a concursului - 2012

Adresa MECTS 22439 din 14.03.2012 privind activitatea de mobilitate și a concursului de titularizare 2012 - AICI

miercuri, martie 14, 2012

luni, martie 12, 2012

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN V A S L U I
ANUNŢ
Ședinţa publică pentru transfer în vederea soluţionării restrângerilor de activitate va avea loc în data de 15 martie 2012 în sala de şedinţe a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, după următorul program :
Joi, 15 MARTIE 2012
Ora 09.00 –învăţători
Ora 10.30–educatoare
Ora 11.00 –istorie,religie,învăţământ special
Ora 11.10 –limba franceză
Ora 11.15 –matematică
Ora 11.20 –educaţie plastică,posturi palate şi cluburi,educaţie fizică
Ora 11.20 –discipline tehnice
INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, prof. Mihaela Veronica Cososchi
INSPECTOR ŞCOLAR CU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, prof. Gheorghe Flueraş


Sursa:ISJ Vaslui

ORDINE/METODOLOGII MECTS

Unități de învățământ în care se vor pilota instrumentele de evaluare pentru Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a - Descarcă
ORDIN nr. 3439/5.03.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a - Descarcă
METODOLOGIA de organizare a Evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a - Anexa la OMECTS nr. 3439/5.03.2012 - Descarcă
ORDIN nr. 3438/5.03.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a - Descarcă
METODOLOGIA de organizare şi de administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a _Anexa la OMECTS nr. 3438/5.03.2012 - Descarcă
ORDIN nr. 3437/5.03.2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - Descarcă
METODOLOGIA de organizare a Evaluării competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a - Anexa la OMECTS nr. 3437/5.03.2012 - Descarcă
ORDIN nr. 3342/28.02.2012 privind aprobarea unor programe pentru acordarea definitivării în învățământ - Descarcă

joi, martie 08, 2012

SE PLĂTEȘTE 100 EURO

CA SEMN AL PRIMĂVERII, SINDICATUL ÎNVĂȚĂMÂNT ”TUTOVA” BÂRLAD OFERĂ DOAMNELOR, DOMNIȘOARELOR DAR ȘI DOMNILOR UN MĂRȚIȘOR ÎN VALOARE DE 100 EURO.

Vă informăm că, în urma procesului câștigat de noi, ISJ Vaslui a început să vireze în contul unităților de învățământ suma reprezentând diferențele la 100 euro/2009 pentru membrii de sindicat care au fost parte în al doilea proces pe această speță, conform tabelelor existente în fiecare unitate de învățământ. De semenea, vor primi în perioada următoare 100 euro/2010 1691 membri de sindicat.

PRIMĂRIA PERIENI PLĂTEȘTE RESTANȚELE LA NAVETĂ

Ca urmare a adresei noastre prin care solicitam Primăriei Perieni punerea în aplicare a Sentinței Civile nr. 2474/2011 (plata cheltuielilor de transport a cadrelor didactice pentru perioada ianuarie, martie, aprilie, mai și iunie 2011), Primăria Perieni ne comunică că a plătit în această lună sumele pentru lunile ianuarie și martie 2011 (32.140.000 lei vechi), urmând ca sumele pentru lunile aprilie-mai-iunie 2011 să fie achitate pe data de 6 aprilie 2012 (vezi imaginea).

8 MARTIE 2012

COLEGELOR NOASTRE

ȘI TUTUROR DOAMNELOR ȘI DOMNIȘOARELOR

LE DORIM

O PRIMĂVARĂ FRUMOASĂ !

OMECTS NR. 3450/05.03.2012

ORDIN nr. 3450/5.03.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS nr. 3295/21.02.2012 privind aprobarea Calendarului desfășurării concursului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional - Descarcă
Calendarul desfăşurării concursului de selecţiei a cadrelor didactice pentru constituirea corpul naţional de experţi în management educațional - Anexa la OMECTS nr. 3450/05.03.2012 - Descarcă

miercuri, martie 07, 2012

PLATA DREPTURILOR SALARIALE CÂȘTIGATE ÎN INSTANȚĂ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2011, titlurile executorii ce au ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar se vor plãti esalonat, în anii 2012-2016. În anul 2012, se va plãti 5% din valoarea titlului executoriu, în 2013 se va plãti 10%, în 2014 si 2015, câte 25%, iar în 2016, diferenta de 35% din valoarea titlului executoriu. Pentru anul 2012, Legea bugetului de stat prevede cã plata acestor sume se va face trimestrial: 1,25% în martie, 1,25% în iunie, 1,25% în septembrie si 1,25% în decembrie.

Membrii Sindicatului Învățământ ”Tutova” Bârlad primesc în luna martie 2012 prima tranșă din drepturile salariale câștigate în instanță pe Legea 221/2008 pentru perioada 31 octombrie 2008 - 13 mai 2011, la care se adaugă și diferența de 25% din salariul de concediu pe lunile iulie și august 2010.

Sumele diferă în funcție de salariul fiecăruia din perioada respectivă și numărul de luni în care a fost parte în proces. Suma totală câștigată de sindicatul nostru (care va fi plătită în cele 5 tranșe, până în anul 2016) pentru un membru de sindicat poate ajunge și la peste 360 milioane lei vechi.

Acțiunea Coaliției Naționale pentru Statul de Drept - 21 Martie 2012

Acțiunea Coaliției Naționale pentru Statul de Drept - 21 Martie 2012

marți, martie 06, 2012

COMUNICAT DE PRESĂ MECTS

Ministerul Educaţiei revigorează dialogul cu partenerii sociali
06.03.2012
Parte a demersului de cultivare a dialogului cu partenerii sociali şi societatea civilă, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) invită toate structurile reprezentative ale părinţilor să fie parteneri de dialog în procesul de fundamentare şi aplicare a strategiilor naţionale în domeniul educaţiei. În acest context, MECTS îşi propune să colaboreze cu toţi ceilalţi parteneri sociali implicaţi în învăţământ: asociaţiile reprezentative ale profesorilor, structurile asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, sindicatele reprezentative din învăţământ, asociaţiile reprezentative ale elevilor, asociaţiile reprezentative ale studenţilor, respectiv organizaţiile neguvernamentale care susţin programe educative/federaţii ale furnizorilor de servicii sociale.

În acest sens, ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, domnul Cătălin Baba, a avut deja o întâlnire cu liderii federaţiilor sindicale din învăţământ, în cadrul căreia s-au pus bazele unei viitoare colaborări instituţionale.

Reamintim faptul că în baza prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a încheiat protocoale de colaborare cu 28 de asociaţii reprezentative ale profesorilor şi 45 de organizaţii neguvernamentale din educaţie şi cercetare. Acestui tip de dialog instituţionalizat sunt invitate să i se alăture si alte organizaţii şi asociaţii reprezentative interesate de punerea în practică a prevederilor Legii nr.1/2011. BIROUL DE PRESĂ AL MECTS

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE - ANUL 2012

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE REGIONALE ȘI INTERJUDEȚENE - ANUL 2012 - Descarcă

Sursa: MECTS

vineri, martie 02, 2012

Oferta educațională - Junior Achievement Romania


Sursa: ISJ Vaslui

joi, martie 01, 2012

1 MARTIEPROGRAME ȘCOLARE CLASA PREGĂTITOARE

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a publicat miercuri, 29 februarie, pe pagina web proprie, www.edu.ro, pachetul curricular destinat clasei pregătitoare. Acesta conţine programele şcolare pentru clasa pregătitoare, precum şi planul-cadru aferent primelor clase ale învăţământului primar.


Documentele sunt supuse dezbaterii publice, astfel încât toţi cei interesaţi pot contribui cu propuneri constructive, trimise la adresa de e-mail clasapregatitoare@medu.edu.ro sau, în scris, pe adresa MECTS (str. General Berthelot nr. 28-30, Bucureşti, sector 1, cod 010168). Opiniile vor fi primite începând de joi, 1 martie 2012, timp de două săptămâni.


Programele şcolare pentru clasa pregătitoare - proiecte supuse dezbatere publică (data publicării: 29.02.2012) - Descarcă

Planul-cadru pentru clasa pregătitoare şi clasele I şi a II-a din învăţământul primar (proiect) - Descarcă