***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, iunie 22, 2011

CALCULATOR SALARII - LEGEA NR. 63/2011

CALCULATOR SALARIU ! - LEGEA NR. 63/2011


Puteți să verificați salariul pentru lunile mai - decembrie 2011

marți, iunie 07, 2011

BILETE DE ODIHNĂ 2011

PRECIZĂRI PRIVIND BILETELE DE ODIHNĂ 2011

Pentru vara anului 2011, Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale va contracta un număr de 66.000 bilete de odihnă pentru personalul bugetar.

Biletele vor fi în stațiuni de pe litoral și la munte și se vor acorda conform Hotărârii de Guvern nr. 83/2011:

Reguli şi criterii pe baza cărora se acordă biletele de odihnă:
Art. 1
(1) Locurile aferente biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, contractate de Casa Naţională de Pensii Publice conform legii, se repartizează caselor teritoriale de pensii proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari pentru a fi distribuite pe baza solicitărilor acestora.
(2) Biletele de odihnă în limita numărului de locuri contractate şi distribuite caselor teritoriale de pensii potrivit alin. (1) se acordă pe baza următoarelor criterii:
a) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinaţie;
b) calitatea de soţ/soţie a persoanei îndreptăţite;
c) calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptăţite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.
Art. 2
(1) Acordarea biletelor de odihnă către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) se realizează pe baza următoarelor documente:
a) cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă;
b) adeverinţă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum şi cuantumul câştigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale;
c) certificat de căsătorie, respectiv certificat de naştere, în copie, şi adeverinţă eliberată de unitatea şcolară.
(2) Primirea şi înregistrarea cererilor se fac de către casele teritoriale de pensii.
(3) Cererile sunt soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).
(4) Pentru cererile nesoluţionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Naţionale de Pensii Publice suplimentarea numărului de bilete repartizate.
(5) La nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi al caselor teritoriale de pensii se soluţionează cererile individuale, precum şi cele primite din partea organizaţiilor beneficiarilor sau a altor persoane juridice care au calitatea de angajatori.
Art. 3
(1) Cuantumul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor la costul biletului de odihnă se stabileşte după cum urmează:
a) 50% din preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) 50% din contribuţia părintelui, în cazul copiilor.
(2) Preţul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează:
a) în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) în cazul soţului/soţiei care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Contribuţia bănească individuală plătită se poate restitui, la cererea asiguratului, pentru motive ce privesc următoarele situaţii:
a) deces al unui membru de familie, internare în unităţi sanitare, atestate cu documente oficiale;
b) renunţarea la biletul de odihnă, titularul având obligaţia notificării acestei situaţii la casa teritorială sau sectorială de pensii care a eliberat biletul de odihnă cu cel puţin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune;
c) în situaţia în care, în baza motivaţiei scrise a unităţii prestatoare de servicii, nu s-a putut realiza cazarea beneficiarului, deşi acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet.


VEZI ȘI: www.pensiivs.ro

Informații suplimentare și primiri cereri la sediul sindicatului, după următorul program: Joi și vineri: 10.00 - 14.00 sau la telefon 0722468227 (domnul Ivan Vasile).

PRECIZĂRI CONCEDIUL DE ODIHNĂ

MODUL DE CALCUL AL ÎNDEMNIZAȚIEI PENTRU CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Potrivit art. 267(1) din Legea nr. 1/2011 (LEN), cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în perioada vacanţelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare; în cazuri bine justificate, conducerea unităţii de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
Potrivit art. 145 din Legea nr. 54/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada concediului de odihnă, salariaţii beneficiază de plata indemnizaţiei de concediu de odihnă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Unităţile de învăţământ şi ordonatorii principali de credite au obligaţia să acorde plata indemnizaţiei de concediu de odihnă pentru cadrele didactice o singură dată, cu cel puţin 5 zile înainte de plecare în concediul de odihnă, pentru întreaga perioadă a concediului de odihnă ce urmează a fi efectuat.

PROIECTE ACTE NORMATIVE DE APLICARE A LEN

AICI: Acte normative subsecvente Legii Educaţiei Naţionale (metodologii, norme metodologice, regulamente)

luni, iunie 06, 2011

POSTURI/CATEDRE VACANTE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2011-2012

Consiliul de Administrație al ISJ Vaslui a aprobat, în ședința din data de 06 iunie 2011, posturile/catedrele titularizabile/netitularizabile pentru: concursul de titularizare, detașare în interesul învățământului nerezolvată, detașare la cerere, suplinire.

Total posturi/catedre vacante/rezervate: 1519

Total posturi/catedre titularizabile: 222

Total posturi vacante: 1240, din care 473 complete și 767 incomplete

Total posturi/catedre rezervate: 279, din care 138 complete și 141 incomplete.

joi, iunie 02, 2011

UN PROCES DE MILIARDE

În urma procesului câștigat de Sindicatul Învățământ ”Tutova” Bârlad, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului a virat, la sfârșitul lunii mai 2011, în contul ISJ Vaslui suma de 4.883.600.000 lei reprezentând diferența pentru ajutorul financiar de 100 de euro pe anul 2009, conform Legii 315/2006.


Acțiunea a fost introdusă la data de 30 aprilie 2010, a avut 3 termene de judecată, fiind finalizată la data de 23 septembrie 2010 - pe fond, iar la recurs a avut 2 termene, fiind finalizată de 04 martie 2011.


Suma a ajuns în conturile a 59 de unități de învățământ și va fi achitată membrilor de sindicat care ne-au împuternicit să îi reprezentăm în acest proces.


Astfel, 1684 de membri de sindicat, personal didactic de predare, vor recupera, fiecare, suma de 2.900.000 lei.


ALTE ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ 2011Îndemnizație concediu odihnă 2010
- Acțiunea a fost introdusă la data de 26 noiembrie 2010 și a avut 1 termen de judecată pe fond, fiind finalizată la data de 27 ianuarie 2011 - acțiune admisă;
Decont navetă Școala Ciocani
- Acțiunea a fost introdusă la data de 04 noiembrie 2010 și a avut 1 termen de judecată pe fond, finalizată la 27 ianuarie 2011 - acțiune admisă;
Decont navetă Școala Ivești
- Acțiunea a fost introdusă la data de 03 martie 2011 și a avut 1 termen de judecată pe fond, finalizată la data de 05 mai 2011 - acțiune admisă;
Decont navetă Școala Popeni - Zorleni
- Acțiunea a fost introdusă la data de 24 februarie 2011 și a avut 1 termen de judecată pe fond, finalizată la 05 mai 2011 - acțiune admisă;
Decont naveta Școala Perieni
- Acțiunea a fost introdusă la data de 03 martie 2011 și a avut 1 termen de judecată pe fond, finalizată la data de 05 mai 2011 - acțiune admisă;
Drepturi bănești -2 salarii pensionare
Siriac Gheorghe și Olaru Gheorghe - Colegiul Tehnic ”Al.I.Cuza” Bârlad - Acțiunea a fost introdusă la data de 16 decembrie 2010 și a avut 2 termene la judecata pe fond, fiind finalizată de data de 07 aprilie 2011 - acțiune admisă;
Decont navetă Alexandru Vlahuță
- Acțiunea a fost introdusă la data de 06 aprilie 2011 și a avut 1 termen de judecată pe fond, finalizată la data de 05 mai 2011 - acțiune admisă;
Plata ajutor deces-5 salarii
-Legea 284/2011 Școala Fălciu - Acțiunea a fost introdusă la data de 18 aprilie 2011 și a avut 1 termen de judecată pe fond, finalizată la data de 12 mai 2011 -
acțiune admisă;


Drepturi bănești Legea 221/2008+L.330/2009 - Acțiunea a fost introdusă la data de 08 aprilie 2010, a avut 4 termene de judecată pe fond fiind finalizată la data de 04 noiembrie 2010, iar la recurs a avut 4 termene de judecată, fiind finalizată pe data de 17 mai 2011 - acțiune admisă.

PRECIZĂRI PRIVIND SPORUL DE STABILITATE

ADRESA FSLI ȘI RĂSPUNSUL MINISTERULUI MUNCII PRIVIND ACORDAREA SPORULUI DE STABILITATE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

REVISTA FSLI - CATEDRA - IUNIE 2011

A APĂRUT NUMĂRUL LUNII IUNIE 2011 A REVISTEI FSLI - CATEDRA. CITIȚI LA RUBRICA ȘTIRI DIN PRESĂ.