***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, februarie 10, 2011

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE MODIFICATĂ PRIN ORDIN DE MINISTRU !

ORDINUL MECTS NR. 3753/09.02.2011 (VEZI PAGINILE 15-16):
M. Of. Partea I nr. 104/09 Februarie 2011 (e-Monitor): www.monitoruloficial.ro sau
Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104, din 9 februarie 2011.
In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educației naționale nr. 1/2011, în învățământul preuniversitar se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010—2011.
Art. 2. — Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art. 3. — Pînă la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, în învățământul superior se aplică dispozițiile privind organizarea, desfășurarea și funcționarea sistemului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului universitar 2010—2011.
Art. 4. — Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite instrucțiuni pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ.
Art. 5. — Se aprobă măsurile tranzitorii privind învățământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6. — Se aprobă măsurile tranzitorii privind învățământul superior prevăzute in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. — Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,Daniel Petru Funeriu
București, 9 februarie 2011.
Nr. 3.753.
Anexa nr. 1 - Măsuri tranzitorii privind învățământul preuniversitar
Art. 1. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură fondurile necesare pentru acordarea bursei școlare „Guvernul României” până la finalizarea ciclului gimnazial de către elevii cărora li s-a acordat bursa până la data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011.
Art. 2. — Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aprobate până la începutul și pe parcursul anului școlar 2010—2011 rămân valabile până la modificarea curriculumului național. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art. 3. — In sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat dobândesc personalitate juridică în condițiile prevăzute la art. 19 și art. 45 alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2011, începând cu anul școlar 2011—2012.
Art. 4. — Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor în învățământul liceal poate fi, după caz, de 4 ani sau de 5 ani și este stabilită de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Art. 5. — Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (2)—(4) din Legea nr. 1/2011 se realizează începand cu anul școlar 2011—2012.
Art. 6. — Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul țcolar 2011—2012.
Art. 7. — Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condițiile de ocupare a funcțiilor didactice sunt cele prevazute de dispozițiile aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010—2011.
Art. 8. — Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare în învățământul preuniversitar se realizează conform dispozițiilor aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010—2011.
Art. 9. — Până la formarea corpului național de experți, ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control se poate realiza prin detașare în interesul învățământului, cu respectarea dispozițiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010—2011.
Art. 10. — (1) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic își continuă activitatea până la sfârșitul anului universitar 2011—2012.
2) Modulul 1 al departamentului pentru pregătirea personalului didactic intră în lichidare începând cu anul universitar 2011—2012.
(3) Inmatricularea la modulul 2 se face și în anul universitar 2011—2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012—2013.
Art. 11. — (1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar care îndeplinește vârsta de pensionare pe parcursul anului școlar 2010—2011 se pensionează la data încheierii anului școlar.
(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv a inspectoratului școlar.
Art. 12. — Directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar care ocupă funcții de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național trebuie să opteze, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru funcția de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar sau pentru funcția politică.
Art. 13. — Personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu doua ore săptămânal până la sfârșitul anului școlar 2010—2011.
Art. 14. — Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar.
Art. 15. — Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplică în conformitate cu instrucțiunile pentru punerea în aplicare a acestuia emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.