***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, februarie 16, 2011

HG NR. 83/2011 PRIVIND ACORDAREA BILETELOR DE ODIHNĂ ȘI TRATAMENT

Hotărâre de Guvern nr. 83/2011 - privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 08/02/2011
În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 122, 123 şi 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear în anul 2011, criteriile de acordare a biletelor de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor la costul biletului de odihnă, precum şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a binu caletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear.
Art. 2. - (1) Numărul total al biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2011 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileşte în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în corelaţie cu raportul preţ/bilet practicat de către operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie.
(2) Regulile şi criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2011 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile.
Art. 4. - Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).
Art. 5. - Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.
Art. 6. - Valoarea totală a costurilor biletelor de odihnă se stabileşte prin aplicarea unei cote de 10% asupra sumei totale alocate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la subcapitolul "Asistenţa acordată persoanelor în vârstă" alineatul "Ajutoare sociale în natură".
Art. 7. - Durata sejurului unui bilet de odihnă este de 6 zile.
Art. 8. - În perioada unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihnă sau de tratament balnear.
Art. 9. - Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii;
b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului;
c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.
Art. 10. - (1) Contractarea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear, altele decât cele asigurate prin unităţile de tratament balnear proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, se realizează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Distribuirea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
(3) Decontarea costurilor biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură", către unităţile de profil în baza contractelor încheiate potrivit legii.
Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 1 iunie 2001.
ANEXĂ
Reguli şi criterii pe baza cărora se acordă biletele de odihnă
Art. 1. -
(1) Locurile aferente biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, contractate de Casa Naţională de Pensii Publice conform legii, se repartizează caselor teritoriale de pensii proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari pentru a fi distribuite pe baza solicitărilor acestora.
(2) Biletele de odihnă în limita numărului de locuri contractate şi distribuite caselor teritoriale de pensii potrivit alin. (1) se acordă pe baza următoarelor criterii:
a) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinaţie;
b) calitatea de soţ/soţie a persoanei îndreptăţite;
c) calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptăţite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.
Art. 2. - (1) Acordarea biletelor de odihnă către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) se realizează pe baza următoarelor documente:
a) cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă;
b) adeverinţă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum şi cuantumul câştigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale;
c) certificat de căsătorie, respectiv certificat de naştere, în copie, şi adeverinţă eliberată de unitatea şcolară.
(2) Primirea şi înregistrarea cererilor se fac de către casele teritoriale de pensii.
(3) Cererile sunt soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).
(4) Pentru cererile nesoluţionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Naţionale de Pensii Publice suplimentarea numărului de bilete repartizate.
(5) La nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi al caselor teritoriale de pensii se soluţionează cererile individuale, precum şi cele primite din partea organizaţiilor beneficiarilor sau a altor persoane juridice care au calitatea de angajatori.
Art. 3. - (1) Cuantumul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor la costul biletului de odihnă se stabileşte după cum urmează:
a) 50% din preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) 50% din contribuţia părintelui, în cazul copiilor.
(2) Preţul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează:
a) în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) în cazul soţului/soţiei care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contribuţia bănească individuală plătită se poate restitui, la cererea asiguratului, pentru motive ce privesc următoarele situaţii:
a) deces al unui membru de familie, internare în unităţi sanitare, atestate cu documente oficiale;
b) renunţarea la biletul de odihnă, titularul având obligaţia notificării acestei situaţii la casa teritorială sau sectorială de pensii care a eliberat biletul de odihnă cu cel puţin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune;
c) în situaţia în care, în baza motivaţiei scrise a unităţii prestatoare de servicii, nu s-a putut realiza cazarea beneficiarului, deşi acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet.