***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, februarie 24, 2011

COMUNICAT FSLI - 23.02.2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A

FSLI începe acţiunile de protest
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ va organiza în zilele de 2, 3, şi 4 martie 2011 acțiuni de pichetare a sediului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Acţiunile de pichetare vor avea loc în intervalul orar 12.30 – 14.30.

Motivele protestului nostru sunt următoarele:

1. Refuzul MECTS de a recunoaşte încadrarea personalului didactic potrivit prevederilor Legii 221/2008, în condiţiile în care peste 90% din membrii noştri de sindicat au obţinut în instanţă aceast drept;
2. Încălcarea prevederilor Legii 118/2010, potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2011 ar fi trebuit să se revină la salariile din 2010;
3. Diminuarea costului standard per elev pentru anul 2011 cu 22% faţă de anul 2010, măsură care va conduce la neacoperirea fondurilor destinate salariilor aferente acestui an;
4. Tergiversarea elaborării Regulamentului de acordare în anul 2011 a sporurilor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
5. Anumite prevederi ale Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cum ar fi: nereducerea cu 2 ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi gradul didactic I, structura ciclurilor de învăţământ, componenţa consiliilor de administraţie;
6. Refuzul MECTS de a emite ordinul pentru acordarea distincţiilor şi premiilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat “Gheorghe Lazăr” pentru anul şcolar 2009-2010;
Vă reamintim faptul că federaţia noastră consultă în această perioadă membrii de sindicat în vederea declanşării unei greve generale în luna mai 2011.
Simion Hancescu, preşedinte FSLI

luni, februarie 21, 2011

INSTRUCȚIUNI MECTS NR. 2/2011 PRIVIND DECONTAREA NAVETEI

Instrucţiuni nr. 2/2011 din 17/02/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice
Publicat in MOF nr. 123 - 17/02/2011
În conformitate cu Hotărârea Guvernului
nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ,
ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezenta instrucţiune.
Art. 1. - Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:
a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care îşi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.
Art. 2. - Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.
Art. 3. - Personalului didactic din unităţile de învăţământ conexe, care nu dispune de locuinţă în localitatea unde are postul, i se decontează cheltuielile de transport. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de unitatea de învăţământ conexă la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, respectându-se prevederile art. 1.
Art. 4. - Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice ce domiciliază în alte localităţi.
Art. 5. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ, instituţiile de învăţământ superior şi autorităţile administraţiei publice locale duc la îndeplinire prezenta instrucţiune.
Art. 6. - Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, Daniel Petru Funeriu
Bucureşti, 17 februarie 2011.
Nr. 2.
COMUNICAT DE PRESĂ FSLI - 21.02.2011
În urma demersurilor făcute de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a emis instrucţiuni privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic.
Vă reamintim că federaţia noastră a trimis mai multe adrese prin care a atras atenţia M.E.C.T.S. că o dată cu intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale cheltuielile de transport nu mai sunt decontate de către autorităţile locale, întrucât a fost abrogată Legea 108/2007, care făcea referire la acest drept.
Dacă M.E.C.T.S. nu ar fi venit cu această măsură, aproximativ 75.000 de angajaţi din sistem ar fi pierdut între 20 şi 60% din veniturile lunare, iar tolerarea acestei situaţii ar fi dus la scăderea calităţii învăţământului din mediul rural, întrucât exista riscul major ca multe dintre cadrele didactice să renunţe la posturile ocupate şi să crească astfel numărul necalificaţilor.
M.E.C.T.S. ar fi putut rezolva această problemă mult mai uşor, dacă ar fi ţinut cont de propunerea federaţiei noastre adusă la proiectul LEN, prin care solicitam ca decontarea navetei să fie reglementată de această lege.
“Este o mică victorie obţinută de FSLI, într-un război dus cu autorităţile statului care nu vor să mai ofere nimic în folosul românilor. Mă bucur că MECTS s-a trezit măcar în al doisprezecelea ceas şi a reglementat problema decontării navetei. Dacă nu s-ar fi luat măsuri, situaţia ar fi fost catastrofală pentru cei care îşi pierdeau jumătate din venituri pentru plata transportului”, a declarat Simion Hancescu, preşedinte FSLI.

vineri, februarie 18, 2011

ÎN ATENȚIA SUPLINITORILOR CALIFICAȚI

ÎN ATENȚIA SUPLINITORILOR CALIFICAȚI: POSIBILITATE DE TITULARIZARE !
INSTRUCŢIUNE pentru punerea în aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Descarcă

HOTĂRÂREA COMISIEI PARITARE NR. 1/17.02.2011

HOTĂRÂRE NR. 1/17.02.2011
Comisia paritară la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, întrunită în ședință în data de 17.02.2011 analizând solicitarea sindicatelor reprezentative referitoare la decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1-În baza dispozițiilor art. 1 din OMECTS nr. 3753/09/02/2011, până la elaborarea unei noi metodologii privind decontarea cheltuielilor cu transportul cadrelor didactice, se aplică în continuare dispozițiile legale existente - art. 104 alin. 3 și respectiv alin. 3* din Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic.
Art. 2-Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de toate unitățile din învățământul preuniversitar de stat de pe raza județului Vaslui.
Convenția Județeană a Sindicatelor din Învățământ(FSLI):
Țiplea Sorin - Marinescu Mircea - Antici Laurențiu
Inspectoratul Școlar Județean Vaslui:
Cososchi Mihaela - Flueraș Gheorghe - Manea Constantin

CURSURI CCD VASLUI - FEBRUARIE 2011

Cursuri organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui care se desfăşoară în luna februarie 2011:
Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (T.I.C.) - Bârlad
Educaţia civică şi educaţia caracterului - Huşi
Limbi moderne pentru profesori de diferite specialităţi - Vaslui
Educaţia pentru calitate - Negreşti
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic - Bârlad
Educaţia pentru sănătate - Vaslui, Bârlad
Pentru înscrierea la aceste cursuri, consultaţi secţiunea Inscriere cursuri

miercuri, februarie 16, 2011

HG NR. 83/2011 PRIVIND ACORDAREA BILETELOR DE ODIHNĂ ȘI TRATAMENT

Hotărâre de Guvern nr. 83/2011 - privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 08/02/2011
În temeiul
art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 122, 123 şi 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare regulile de stabilire a numărului biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear în anul 2011, criteriile de acordare a biletelor de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor la costul biletului de odihnă, precum şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a binu caletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear.
Art. 2. - (1) Numărul total al biletelor de odihnă şi al biletelor de tratament balnear, acordate în anul 2011 prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, care poate fi finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat, se stabileşte în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în corelaţie cu raportul preţ/bilet practicat de către operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie.
(2) Regulile şi criteriile pe baza cărora se acordă biletele de odihnă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - În unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2011 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 17 serii cu durata de 18 zile.
Art. 4. - Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1).
Art. 5. - Durata tratamentului balnear este de 12-18 zile.
Art. 6. - Valoarea totală a costurilor biletelor de odihnă se stabileşte prin aplicarea unei cote de 10% asupra sumei totale alocate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la subcapitolul "Asistenţa acordată persoanelor în vârstă" alineatul "Ajutoare sociale în natură".
Art. 7. - Durata sejurului unui bilet de odihnă este de 6 zile.
Art. 8. - În perioada unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera numai un singur bilet de odihnă sau de tratament balnear.
Art. 9. - Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de:
a) pensionar al sistemului public de pensii;
b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni anterioare repartizării biletului;
c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii.
Art. 10. - (1) Contractarea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear, altele decât cele asigurate prin unităţile de tratament balnear proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, se realizează în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Distribuirea biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.
(3) Decontarea costurilor biletelor de odihnă şi a biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 287/2010, la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", alineatul "Ajutoare sociale în natură", către unităţile de profil în baza contractelor încheiate potrivit legii.
Art. 11. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat şi administrat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 1 iunie 2001.
ANEXĂ
Reguli şi criterii pe baza cărora se acordă biletele de odihnă
Art. 1. -
(1) Locurile aferente biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, contractate de Casa Naţională de Pensii Publice conform legii, se repartizează caselor teritoriale de pensii proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari pentru a fi distribuite pe baza solicitărilor acestora.
(2) Biletele de odihnă în limita numărului de locuri contractate şi distribuite caselor teritoriale de pensii potrivit alin. (1) se acordă pe baza următoarelor criterii:
a) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinaţie;
b) calitatea de soţ/soţie a persoanei îndreptăţite;
c) calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptăţite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.
Art. 2. - (1) Acordarea biletelor de odihnă către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) se realizează pe baza următoarelor documente:
a) cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă;
b) adeverinţă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum şi cuantumul câştigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale;
c) certificat de căsătorie, respectiv certificat de naştere, în copie, şi adeverinţă eliberată de unitatea şcolară.
(2) Primirea şi înregistrarea cererilor se fac de către casele teritoriale de pensii.
(3) Cererile sunt soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).
(4) Pentru cererile nesoluţionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Naţionale de Pensii Publice suplimentarea numărului de bilete repartizate.
(5) La nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi al caselor teritoriale de pensii se soluţionează cererile individuale, precum şi cele primite din partea organizaţiilor beneficiarilor sau a altor persoane juridice care au calitatea de angajatori.
Art. 3. - (1) Cuantumul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor la costul biletului de odihnă se stabileşte după cum urmează:
a) 50% din preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) 50% din contribuţia părintelui, în cazul copiilor.
(2) Preţul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează:
a) în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) în cazul soţului/soţiei care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. - Contribuţia bănească individuală plătită se poate restitui, la cererea asiguratului, pentru motive ce privesc următoarele situaţii:
a) deces al unui membru de familie, internare în unităţi sanitare, atestate cu documente oficiale;
b) renunţarea la biletul de odihnă, titularul având obligaţia notificării acestei situaţii la casa teritorială sau sectorială de pensii care a eliberat biletul de odihnă cu cel puţin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune;
c) în situaţia în care, în baza motivaţiei scrise a unităţii prestatoare de servicii, nu s-a putut realiza cazarea beneficiarului, deşi acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet.

marți, februarie 15, 2011

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2011-2012

~Mișcarea personalului didactic 2010-2011~
Sursa: ISJ Vaslui

joi, februarie 10, 2011

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE MODIFICATĂ PRIN ORDIN DE MINISTRU !

ORDINUL MECTS NR. 3753/09.02.2011 (VEZI PAGINILE 15-16):
M. Of. Partea I nr. 104/09 Februarie 2011 (e-Monitor): www.monitoruloficial.ro sau
Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104, din 9 februarie 2011.
In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 361 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011,ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. 1. — Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii educației naționale nr. 1/2011, în învățământul preuniversitar se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010—2011.
Art. 2. — Până la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă anual, prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art. 3. — Pînă la elaborarea metodologiilor pentru punerea în aplicare a Legii nr. 1/2011, în învățământul superior se aplică dispozițiile privind organizarea, desfășurarea și funcționarea sistemului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului universitar 2010—2011.
Art. 4. — Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite instrucțiuni pentru buna desfășurare a procesului instructiv-educativ.
Art. 5. — Se aprobă măsurile tranzitorii privind învățământul preuniversitar prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6. — Se aprobă măsurile tranzitorii privind învățământul superior prevăzute in anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7. — Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ și instituțiile de învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,Daniel Petru Funeriu
București, 9 februarie 2011.
Nr. 3.753.
Anexa nr. 1 - Măsuri tranzitorii privind învățământul preuniversitar
Art. 1. — Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură fondurile necesare pentru acordarea bursei școlare „Guvernul României” până la finalizarea ciclului gimnazial de către elevii cărora li s-a acordat bursa până la data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011.
Art. 2. — Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aprobate până la începutul și pe parcursul anului școlar 2010—2011 rămân valabile până la modificarea curriculumului național. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art. 3. — In sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat dobândesc personalitate juridică în condițiile prevăzute la art. 19 și art. 45 alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2011, începând cu anul școlar 2011—2012.
Art. 4. — Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor în învățământul liceal poate fi, după caz, de 4 ani sau de 5 ani și este stabilită de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
Art. 5. — Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (2)—(4) din Legea nr. 1/2011 se realizează începand cu anul școlar 2011—2012.
Art. 6. — Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul țcolar 2011—2012.
Art. 7. — Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condițiile de ocupare a funcțiilor didactice sunt cele prevazute de dispozițiile aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010—2011.
Art. 8. — Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare în învățământul preuniversitar se realizează conform dispozițiilor aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010—2011.
Art. 9. — Până la formarea corpului național de experți, ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control se poate realiza prin detașare în interesul învățământului, cu respectarea dispozițiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010—2011.
Art. 10. — (1) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic își continuă activitatea până la sfârșitul anului universitar 2011—2012.
2) Modulul 1 al departamentului pentru pregătirea personalului didactic intră în lichidare începând cu anul universitar 2011—2012.
(3) Inmatricularea la modulul 2 se face și în anul universitar 2011—2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012—2013.
Art. 11. — (1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar care îndeplinește vârsta de pensionare pe parcursul anului școlar 2010—2011 se pensionează la data încheierii anului școlar.
(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv a inspectoratului școlar.
Art. 12. — Directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar care ocupă funcții de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național trebuie să opteze, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru funcția de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar sau pentru funcția politică.
Art. 13. — Personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu doua ore săptămânal până la sfârșitul anului școlar 2010—2011.
Art. 14. — Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar.
Art. 15. — Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplică în conformitate cu instrucțiunile pentru punerea în aplicare a acestuia emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

miercuri, februarie 09, 2011

Scrisoare deschisă FSLI adresată ministrului Educaţiei, Daniel Petru FuneriuCOMUNICAT FSLI - 09 IANUARIE 2011

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT - R O M Â N I A
http://www.fsli.ro/
fsli@upcmail.ro
9.02.2011

Experimentul LEN începe astăzi, 9 februarie 2011

Ministrul Educaţiei, Daniel Petru Funeriu, a început de astăzi să coordoneze marele experiment numit Legea Educaţiei Naţionale, transformându-ne pe noi toţi - profesori, elevi, părinţi - în simplii cobai de laborator.
Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ atrage atenţia că ziua de 9 februarie 2011, în care intră în vigoare Legea Educaţiei Naţionale, este momentul în care se pune în aplicare planul de “reformare”, care în opinia noastră va duce la distrugerea iremediabilă a sistemului de educaţie. Vă dăm câteva argumente:
- reducerea a 15.000 de posturi, începând cu acest an;
- modificarea ciclurilor de învăţământ, fără asigurarea infrastructurii necesare iar cei care vor absolvi 9 clase vor fi aruncaţi pe piaţa muncii, ca muncitori necalificaţi;
- concursul de titularizare la nivelul şcolii va provoca haos în sistem;
- reducerea drastică a veniturilor cadrelor didactice navetiste prin nedecontarea cheltuielilor de transport;
- minimalizarea rolului cadrelor didactice în luarea deciziilor majore privind procesul instructiv-educativ, din cauza structurii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.
Ţinând cont de responsabilitatea pe care o avem faţă de membrii noştri, cerem ministrului Educaţiei, Daniel Petru Funeriu, să participe la discuţii cu membrii Biroului Operativ al federaţiei noastre, aşa cum i-am mai solicitat într-o adresă oficială. Totodată, F.S.L.I. îi va cere preşedintelui Traian Băsescu să participe la o întâlnire cu membrii Biroului Operativ pentru a-i prezenta neregulile din sistem. Îi vom solicita preşedintelui Traian Băsescu să medieze conflictul existent între Guvern şi salariaţii din învăţământ, ca urmare a neaplicării unitare a hotărârilor judecătoreşti privind majorarea salarială prevăzută în Legea 221/2008.
Vă reamintim că federaţia noastră a hotărât să iniţieze un proiect legislativ prin care să modifice anumite prevederi din Legea Educaţiei Naţionale, proces care este în plină desfăşurare. Totodată, i-am cerut premierului Emil Boc să emită un act normativ prin care să reglementeze aplicarea unitară a Legii 221/2008, ţinând cont că majoritatea sindicatelor au obţinut în instanţă aplicarea acestei legi. Între timp, membrii de sindicat sunt consultaţi în legătură cu formele de protest la care vor recurge.
Simion Hancescu, preşedinte Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ

marți, februarie 08, 2011

SIMPOZION INTERNAȚIONAL LA BÂRLAD

Sursa: ISJ Vaslui

vineri, februarie 04, 2011

LUNGUL DRUM AL INIȚIATIVEI LEGISLATIVE


joi, februarie 03, 2011

SOLICITARE FSLI către Guvernul României privind aplicarea Legii 221/2008RĂSPUNS MECTS - DISTINCȚII ”GHEORGHE LAZĂR”

RĂSPUNSUL MECTS ÎN LEGĂTURĂ CU DISTINCȚIILE ”GHEORGHE LAZĂR”

Interviu cu presedintele FSLI, Simion Hancescu realizat de agentia de presa NewsIn

Hăncescu (FSLI): Există riscul ca angajaţii din Educaţie să nu-şi ia
lefurile în noiembrie-decembrie
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Simion Hăncescu, spune într-un interviu pentru NewsIn că există riscul major ca angajaţii din Educaţie să nu îşi poată primi salariile în noiembrie-decembrie, în condiţiile bugetului pe 2011.
Reporter: Ce perspective pentru 2011 credeţi că are învăţământul românesc din punct de vedere al bugetului pe anul acesta?
Simion Hăncescu: Din păcate, ca în fiecare an, sistemul de învăţământ este subfinanţat. Ceea ce guvernanţii nu înţeleg este că reforma fără bani nu poate fi făcută. În acest moment, sistemul de
învăţământ are nevoie de fonduri consistente pentru infrastructură şi pentru motivarea resursei umane. Dacă analizăm Legea bugetului 2011, constatăm că Educaţia a primit aproximativ 3% din PIB, în condiţiile în care media procentului din PIB în ţările UE este de circa 5,2%. Investiţiile din educaţie începute în anii anteriori vor fi, în cele mai multe cazuri, conservate, în 2011, întrucât fondurile destinate acestora sunt insuficiente. Cheltuielile de personal au fost reduse cu 27% faţă de anul trecut, iar în aceste condiţii există riscul major ca în lunile noiembrie-decembrie angajaţii din sistem să nu îşi poată primi salariile.
Reporter: Care ar fi explicaţia faptului că, în ultimii 20 de ani, Educaţia şi Sănătatea au fost constant printre domeniile "vitregite" la alcătuirea bugetului, în ciuda promisiunilor făcute de majoritatea politicienilor ajunşi la putere?
Simion Hăncescu: În opinia greşită a celor care au guvernat România de-a lungul celor 20 de ani, Educaţia şi Sănătatea au fost domenii neproductive, iar singura ocazie în care politicienii şi-au manifestat "interesul" faţă de acestea a fost campania electorală. Motivul este simplu: cele două domenii ar putea aduce voturi la alegeri, prin numărul mare de angajaţi. Din nefericire, România nu a avut un prim-ministru care să fie conştient că, fără modernizarea celor două sectoare, această ţară nu se poate dezvolta. Un alt argument care explică dezinteresul clasei politice este acela că afacerile grupurilor de interese nu vizează şi aceste două domenii.
Reporter: Sindicatele s-au numărat printre cei mai virulenţi contestatari ai Legii Educaţiei în forma care a fost adoptată. Care este, în opinia dumneavoastră, cea mai mare carenţă a acestui act normativ şi ce consecinţe ar putea avea?
Simion Hăncescu: Legea Educaţiei Naţionale a pornit cu stângul înainte ca ea să se aplice punctual, din cauza procedurii prin care a fost promovată. O lege de o asemenea importanţă nu trebuia să fie adoptată prin angajarea răspunderii guvernamentale, ci avea nevoie de o amplă
dezbatere şi de consens. Atâta timp cât această lege este contestată de partidele din opoziţie, de sindicate, de părinţi şi elevi, ea nu poate fi durabilă şi va fi modificată cu prima ocazie a schimbării partidului de guvernământ. Consecinţa va fi o nouă bulversare a întreg sistemului de învăţământ.
Reporter: Aţi anunţat, de curând, reluarea protestelor faţă de prevederile Legii educaţiei şi nivelul finanţării sistemului, urmând să luaţi în calcul inclusiv declanşarea grevei generale. Cand vor avea loc primele acţiuni?
Simion Hăncescu: În acest moment, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a început procedura legală pentru iniţierea unui proiect legislativ prin care vrem să se modifice mai multe articole din Legea Educaţiei Naţionale. Sunt prevederi în acest act normativ pe care le considerăm nereformatoare şi care vor avea consecinţe negative atât asupra elevilor, cât şi asupra cadrelor didactice. Concret, vrem: modificarea structurii ciclurilor de învăţământ, păstrarea titularizării în sistemul de învăţământ pentru toate cadrele didactice, menţinerea reducerii normei de predare pentru profesorii de grad I, cu o vechime de 25 de ani, decontarea navetei, introducerea unui articol prin care să se reducă vârsta de pensionare cu trei ani a personalului didactic şi modificarea componenţei consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ. Am dat un ultimatum Guvernului Boc ca până la sfârşitul lunii martie să emită un act normativ prin care să facă reîncadrarea personalului didactic conform Legii 221/2008. În paralel, membrii de sindicat sunt consultaţi în privinţa declanşării grevei generale, dacă Executivul ignoră solicitarea noastră. Ţinând cont că nemulţumirile angajaţilor din educaţie sunt mai mari ca oricând, este foarte probabil ca în acest an şcolar să ne confruntăm cu o astfel de formă de protest.
Reporter: Ce efect credeţi că ar putea avea o grevă generală în învăţământ? În astfel de situaţii, miniştrii Educaţiei au replicat invocând prejudiciile aduse actului educaţional şi bunei desfăşurări
a anului şcolar...
Simion Hăncescu: Este adevărat că o grevă generală afectează în primul rând elevii. Dar să nu uităm că, atunci când dascălii protestează, o fac pentru a apăra şi interesele elevilor. Cei care ar
trebui să evite declanşarea grevei generale sunt guvernanţii, care ar trebui să renunţe la ignoranţă şi să găsească soluţii pentru a rezolva problemele angajaţilor din sistem.
Reporter: Ce îl face pe Daniel Funeriu mai "vinovat" decât pe ceilalţi miniştri ai Educaţiei de după 1990? Şi, în acelaşi context, se poate spune că a avut Educaţia vreun ministru competent, care merită să rămână în funcţie?
Simion Hăncescu: Ministrul Daniel Funeriu nu este pentru noi un partener real de negocieri şi ignoră dialogul social, văzând în sindicate nişte adversari. Ministrul Funeriu nu a făcut altceva decât să preia mesajul preşedintelui Traian Băsescu, care acuză sindicatele că nu vor reformă în educaţie, ceea ce este complet fals. Nici ministrul actual şi nici cei din trecut nu au fost o "voce" în partidele din care provin, acesta fiind şi motivul pentru care nu au avut forţa să apere interesele
Educaţiei.
Reporter: Din rândul FSLI, care numără peste 190.000 de membri, aveţi cumva o estimare a numărului de cadre didactice care ar vrea să plece pentru a munci în străinătate?
Simion Hăncescu: Spre deosebire de alte domenii de activitate, pentru cadrele didactice este mai complicat să îşi găsească un loc de muncă peste hotare, pe specializarea lor. Există colegi tineri care o fac, însă acceptând să practice munci necalificate, pentru care primesc venituri lunare mai mari decât cele pe care le primesc în România în calitate de dascăli.
Reporter: Ce soluţie vedeţi pentru ca angajaţii din învăţământ să câştige mai mulţi bani, măcar cât aveau înaintea măsurilor anti-criză? Una dintre ele, atacarea în instanţă a reducerii unor
drepturi salariale, a fost câştigătoare pentru unii, însă alţii spun că au pierdut chiar şi 50% din leafă faţă de începutul anului 2010...
Simion Hăncescu: Traiul angajaţilor din învăţământ s-ar îmbunătăţi dacă am trăi într-un stat de drept autentic, unde Guvernul aplică legile. Concret, este vorba despre aplicarea Legii 221/2008, având în vedere faptul că peste 90 la sută din personalul didactic a câştigat în instanţă majorarea salariilor. Considerăm că tăierea cu 25% a salariilor a fost o măsură nesăbuită, care a afectat grav statutul social al cadrelor didactice. Cu siguranţă, la această întrebare, şeful statului i-ar fi trimis pe profesori la un al doilea loc de muncă. Ceea ce nu înţelege domnia sa este că a face educaţie înseamnă mai mult decât o simplă meserie.

Interviu cu ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Daniel Petru Funeriu

FUNERIU: Aceasta „politizare politica” a scolii este ca drobul de sare din povestea lui Creanga.
Interviu cu ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Daniel Petru Funeriu
Marilena Gheorghita
1. Credeti ca Legea Educatiei Nationale va fi durabila, in conditiile in care a fost contestata de sindicate, partidele din Opozitie si asociatiile de parinti?
Da, sunt convins ca va fi durabila pentru ca efectele pozitive se vor vedea inainte de incheierea mandatului meu. De asemenea, nu cred ca este cazul sa cadeti in capcana generalizarilor si sa spuneti ca toti partenerii ministerului critica legea. De exemplu, daca cititi presa internationala de specialitate, veti vedea ca ceea ce facem este foarte apreciat. Mai mult, rapoartele recente ale Bancii Mondiale arata ca prin aceasta lege facem multe lucruri de prea multa vreme amanate. Sa nu uitam ca legea 84, desi a trecut prin Parlament, a suferit ulterior un mare numar de modificari. Acum discutia trebuie sa fie dusa inspre gasirea celor mai bune mijloace de a pune legea in aplicare, pentru ca avem o lege publicata in Monitorul Oficial. O vom pune in aplicare chiar din ziua intrarii ei in vigoare, cu masurile tranzitorii firesti pentru a nu perturba anul scolar, nici pentru elevi nici pentru cadrele didactice.
2. Va reusi Ministerul Educatiei sa elaboreze in opt luni toate metodologiile de aplicare a L.E.N.?
Da. Este o cerinta legala si eu stiu ca unde e lege nu e tocmeala. Tin foarte mult ca toate metodologiile sa fie elaborate impreuna cu cadrele didactice, cu asociatiile profesionale si discutate temeinic cu sindicatele. A trecut vremea cand reforma venea prin fax de la minister. Acum lucrurile trebuie sa functioneze invers: oamenii din sistem trebuie sa fie parte a solutiilor, trebuie sa folosim experienta celor de la catedra.
3. Potrivit L.E.N., in consiliul de administratie al scolii, majoritatea este formata din reprezentantii autoritatilor locale si cei ai parintilor. In aceasta situatie, cum poate Ministerul Educatiei sa evite politizarea sistemului?
Din 7 membri ai unui consiliu de administratie doar 2 reprezinta colectivitatea locala, aleasa prin vot de cetateni. Iar dupa cum stiti autoritatile locale au culori diferite de la localitate la localitate. Cum vor putea duce parintii (2 la numar) intr-un astfel de consiliu de administratie la politizarea sistemului poate imi spuneti dumneavoastra. Iar in ceea ce priveste cadrele didactice, desigur, profesorilor nu le este interzis sa aiba activitati politice si chiar sa activeze in partide politice, dar sunt convins ca nu ei au interese politice in scoala. Legea NU permite politizarea scolii. Aceasta „politizare politica” este ca drobul de sare din povestea lui Creanga. Interesant este ca fac foarte mult caz de ea tocmai cei care au vrut sa elimine prevederea potrivit careia directorilor de scoli le era interzis sa activeze in conducerea filialelor partidelor politice. Mai mult, cei care ma acuza pe nedrept de acest lucru sunt exact cei care conduc universitati dar sunt si mari lideri politici: Marga si Andronescu.
4. Sindicatele se plang de lipsa dialogului social cu autoritatile statului(Guvern, Ministerul Educatiei, inspectorate scolare). Care este cauza?
De cand sunt ministru al educatiei nu au trecut doua saptamani fara sa discut cu liderii sindicali, la telefon sau fata in fata. Noi avem structurile de dialog social care functioneaza potrivit legii. Prin „dialog” inteleg, desigur, discutii civilizate, in cadru organizat, asa cum se intampla frecvent. E mai greu sa ai dialog prin portavoce sau prin intermediul unor posturi de televiziune specializate in dezinformare. Sunt un om rational si calm iar in ceea ce ma priveste orice discutie este posibila doar pe baza argumentelor rationale.
5. Presedintele Traian Basescu a reafirmat ca sindicatele se opun reformarii sistemului de invatamant. Care este opinia d-voastra?
Nu este rostul meu sa comentez declaratiile sefului statului.
6. Credeti ca un profesor care castiga 700 de lei/luna este motivat sa faca performanta in sistemul de invatamant? Daca ati fi in locul acestui profesor, cum ati reusi sa va intretineti familia? La ce ati renunta?
Suma indicata de dumneavoastra nu este cea corecta. Desigur, nici suma reala nu este una mare, dar este bine sa fim corect informati. Guvernul a promis ca in 2011 va fi mai bine si, fara presiunea strazii, am crescut salariile fata de octombrie 2010 cu 15%. Sper ca nu va imaginati ca sunt multumit de salariile mici ale cadrelor didactice. Din pacate acestea sunt in momentul de fata posibilitatile reale ale Romaniei. Dupa cum stiti in noua LEN este prevazut un buget mult mai mare pentru educatie, iar Legea salarizarii unitare pune profesorul pe o treapta superioara in piramida salarizarii din Romania, atat la intrarea in sistem cat si de-a lungul carierei. Va asigur ca dupa primele semne de insanatosire ale economiei romanesti, soarta profesorilor se va schimba mult în bine. Le multumesc la modul cel mai sincer pentru sacrificiul facut si le promit ca lucrurile se vor imbunatati. Acum o putem spune: daca profesorii nu ar fi fost solidari in vara lui 2010 cu soarta acestei tari si ar fi dat curs mintilor infierbantate, Romania ar fi alunecat in haos. Cu consecinte greu de imaginat. Sa nu uitam totusi un lucru esential: elevii din Romania au nevoie de cadre didactice foarte bine pregatite, corect selectate si bine rasplatite. Fara cele trei caracteristici la un loc nu vom reusi sa imbunatatim starea educatiei. Aici vad si un nou rol pentru sindicate: in formarea continua a cadrelor didactice pe paliere specifice.
7. Ati afirmat ca reforma fara bani nu este posibila. Tinand cont ca, in 2011, sistemul de invatamant a primit putin peste 3% din PIB, cum credeti ca veti obtine 6% din PIB in 2012, pentru a respecta L.E.N.?
Va rog sa observati ca nu sunt un adept al folosirii termenului de reforma. Prea multi l-au folosit dar nu au facut nimic. Avem o lege care trebuie respectata si aplicata. Acum economia Romaniei se afla intr-o situatie exceptionala. Starea de normalitate o reprezinta insa cea descrisa in lege. Nu trebuie sa facem nimic special ci doar sa aplicam Legea. Conditia este insa ca economia europeana si, implicit, cea romaneasca, sa iasa din starea de criza economica. E nevoie de resurse pentru a pune in aplicare legea. .
8. Cum comentati faptul ca salariatii din invatamant au castigat in instanta procesele privind reducerea salariilor sau a indemnizatiilor de concediu cu 25%?
Nu am comentat si nu voi comenta niciodata deciziile justitiei.
9. Cate posturi vor mai fi reduse in invatamant, ca efect al aplicarii L.E.N.?
Anul acesta scolar se va incheia exact asa cum el a inceput. Sistemul educational este unul dinamic. Oamenii pleaca si intra in sistem in functie de nevoile acestuia. Trebuie sa fim inventivi si sa ne gandim la diversificarea ofertei educationale, de exemplu prin sistemul after school. Datoria noastra este sa asiguram functionalitatea sistemului la parametri de performanta cat mai inalti. Conteaza ca toti copiii din Romania sa fie instruiti de cadre specializate. De aceea, acolo unde unele posturi nu se justifica din punctul de vedere al acoperirii necesarului, ele vor fi reduse, iar acolo unde in prezent nu exista suficiente cadre specializate se va incerca o aducere a acestora.
10. Ce va reprosati de cand ati preluat conducerea Ministerului Educatiei?
De plusurile si minusurile activitatii mele se ocupa un grup de oameni pe care ii vedeti seara de seara la televizor! Fiecare poate sa judece rezultatele. Regret doar ca prin tensionari politice s-a incercat punerea cadrelor didactice in mijlocul unei batalii care nu este a lor. Ma bucur ca nu au cazut in aceasta capcana care ar fi putut sa fie fatala tarii anul trecut. Trebuie sa recunosc ca nu e usor sa auzi zilnic minciuni despre tot felul de lucruri presupuse, care nu se confirma niciodata. Nu e usor nici sa auzi minciuni despre cadrele didactice si presupusa lor indiferenta.

marți, februarie 01, 2011

ACTIVITĂŢI CCD VASLUI

Pregătire metodică, ştiinţifică şi psihopedagogică pentru profesorii debutanţi şi suplinitorii necalificaţi/în curs de calificare - graficul desfăşurării
Simpozionul Naţional "STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE PRIN ACTIVITĂŢILE EXTRAŞCOLARE" - ediţia a II-a, Clubul Elevilor "Spiru Haret" Bârlad, Colegiul Tehnic "Al.I.Cuza" Bârlad, Şcoala Nr.5 "Principesa Elena Bibescu" Bârlad, 12 februarie 2011 - regulament, fişă de înscriere