***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

miercuri, octombrie 13, 2010

PRECIZĂRI PRIVIND DECONTAREA NAVETEI ȘI ACORDĂRII PRIMEI DE INSTALARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2010-2011

Pentru că au existat unele discuții în legătură cu decontarea navetei în cadrul ședinței cu directorii din data de 12 octombrie 2010, revenim cu precizările din postarea noastră din 15.09.2010, pentru a sublinia că există prevederi legale în vigoare care trebuie respectate:

În atenția membrilor de sindicat, liderilor și a directorilor de unități de învățământ:
I. În anul școlar 2010-2011, cheltuielile cu naveta trebuie decontate în continuare, conform Legii 128/197, art. 4 (3) și Legii 118/2010, art. 2 (1) b):
”3)Personalului didactic din unitățile de învățământ de stat, care nu dispune de locuință și căruia nu i se poate oferi o locuință corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reședință la locul de muncă și de la locul de muncă în localitatea de reședință, în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reședință și sediul unității de învățământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcurși, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de catre autoritățile administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ la care își desfășoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitarilor adresate autorităților administrației publice locale, astfel:
a)decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârșitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzina Premium la 100 km parcurși, prin depunerea la sfârșitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învățământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
b)solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurși, pentru cei care-și asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unității de învățământ.”
Art. 2. Legea 118/2010:
”(1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură salariala de care beneficiază personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare al acestora:
b) drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare;”.
Subliniem necesitatea parcurgerii etapelor legale:
Conducerile unităţilor de învăţământ (consiliul de administraţie/director) au obligaţia de a întocmi lunar sau zilnic o serie de documente sau de a face demersuri absolut necesare obţinerii decontării cheltuielilor de transport pentru personalul didactic:
-Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.Se adoptă lunar, cu estimarea sumelor necesare decontului pentru luna următoare şi se comunică în scris, cu număr de înregistrare, consiliului local.
-Pontajul zilnic (prezenţa personalului didactic la locul de muncă).Se anexează documentelor de solicitare a decontului.
-Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului pentru cei care efectuează naveta cu mijloacele de transport în comun.Se face însoţită de o adresă de înaintare (pentru care se solicită număr de înregistrare de la primărie), conţinând lista personalului didactic îndreptăţit, pontajul zilnic şi biletele/abonamentele (cu indicarea seriei/numărului acestora), suma pe care o are de primit fiecare persoană. Se vor păstra copii ale tuturor documentelor depuse, inclusiv copii ale biletelor/abonamentelor.
-Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul.Se aplică în cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ. În această situaţie urmează a se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi (conducerea unităţii de învăţământ va cerifica printr-o adeverinţă/document faptul că transportul s-a efectuat cu autoturismul, conform foii de parcurs, bonului/bonurilor de benzină şi a altor documente solicitate, eventual, de primărie).
-Depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul pentru decontarea contravaloarii abonamentului lunar pe un mijloc de transport în comun.Se aplică în cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală. În această situaţie urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun.Pentru această situaţie, conducerea unităţii de învăţământ solicită periodic firmei/firmelor de transport comunicarea preţului unui abonament pe ruta respectivă. Documentul eliberat de firma de transport se comunică primăriei, odată cu depunerea celorlalte documente enumerate mai sus.
-Personalul didactic îndreptăţit, anterior îndeplinirii procedurii de mai sus, va depune lunar o cerere către unitatea de învăţământ, în vederea acordării decontului, anexând biletele/abonamentele, pentru a putea dovedi, ulterior, efectuarea transportului. În cuprinsul cererii vor fi indicate seria/numărul biletelor/abonamentelor. Se va solicita număr de înregistrare de la registratura/secretariatul unităţii. Se vor păstra copii ale documentelor depuse, inclusiv copii ale biletelor/abonamentelor. În cazul în care unitatea de învăţământ refuză să îndeplinească procedura mai sus amintită, cererea va fi adresată direct primăriei.
II. Prima de instalare se acordă în continuare, conform Legii 128/1997, art. 51 (6):
”(6)Personalul didactic de predare beneficiază de o primă de instalare, o singură dată, la angajarea în învățământ prin concurs în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabilește potrivit legii.”
Pentru obținerea primei de instalare cei îndreptățiți trebuie să depună la secretariatul unității de învățământ următoarele documente:
-cerere adresată directorului;
-copii după actele de studii;
-dovada obținerii postului prin concurs;
-declarație pe propria răspundere prin care să arate că nu a mai beneficiat de prima de instalare.
Nu există vreun alt act normativ care să modifice sau să abroge pe cele prezentate mai sus !
S.I.T. Bârlad a câștigat, prin sentința civilă nr. 1084 pronunțată de Tribunalul Vaslui în ședința publică din 23.09.2010, procesul cu Consiliul local Perieni privind plata cheltuielilor de transport. Urmează, începând de săptămâna aceasta, alte procese pe această speță cu celelalte consilii locale care au restanțe la decontarea navetei.
Faceți, în continuare, demersurile legale prezentate și păstrați dovezile că ați făcut aceste demersuri pentru a putea deschide acțiuni în justiție împotriva celor care nu respectă legea.