***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, iulie 29, 2010

MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor netitularizabile rămase vacante/rezervate, la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, de către cadrele didactice titulare prin detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată şi detaşare la cerere şi de către cadre didactice calificate prin suplinire:
a) revalidarea fişelor de înscriere de către candidaţi (prin semnătură) pentru candidaţii care s-au înscris la concurs în perioada 14-25 iunie 2010;
b) depunerea şi înregistrarea dosarelor pentru detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, pentru detaşare la cerere prin concurs specific şi pentru suplinire de către candidaţii care nu s-au înscris în perioada 14-25 iunie 2010, precum şi de către candidaţii care solicită suplinire în baza rezultatelor obţinute la concursul din iulie 2009 şi/sau iunie-iulie 2008;
Perioada: 3-4 august 2010
c) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului (pentru candidaţii care nu au susţinut aceste probe sau care au fost respinşi la aceste probe în zilele de 9 şi 12 iulie 2010);
Termen: 5 august 2010
d) organizarea la nivel judeţean/a municipiului Bucureşti a concursului pentru suplinire;
Termen: 6 august 2010
e) afişarea rezultatelor;
Termen: 7 august 2010
f) depunerea contestaţiilor, analizarea şi rezolvarea acestora;
Perioada: 7-9 august 2010
g) afişarea rezultatelor definitive.
Termen: 10 august 2010
Calendar_anexa la OM nr. 5886.pdf [ Descarcă ]

DOCUMENT DE LUCRU GRADAȚIE DE MERIT 2013 - 2014

DOCUMENT DE LUCRU
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr.

NORME METODOLOGICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Prezentele Norme metodologice reglementează modul de realizare a raportului de activitate / portofoliului personal de către personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea participării la concursul de acordare a gradaţiei de merit organizat începând cu anul şcolar 2013 -2014.
(2) Raportul de activitate / portofoliului personal se realizează în baza proiectului propus şi implementat de cadrul didactic pentru ultimii patru ani școlari.
Art. 2.
(1) Proiectul se va depune la conducerea unității/ unităților de învățământ în care se implementează proiectul, pînă la data de 1 octombrie a anului școlar curent.
(2) Consiliul de administrație al unității/unităților de învățământ va evalua eligibilitatea candidaților și a proiectelor în conformitate cu condițiile de eligibilitate prezentate în capitolele II și III din prezentele Norme metodologice.
(3) Consiliul de administraţie propune consiliului profesoral, spre avizare, lista proiectelor eligibile, în vederea implementării acestora.
(3) Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse în vederea obținerii gradației de merit revine conducerii /conducerilor unității/unităților de învățământ și șefului de catedră/responsabilului de comisie metodică
Art. 3.
(1) În sensul prezentelor Norme metodologice, prin colectiv de elevi se înţelege o clasă de elevi, mai multe clase de elevi sau un grup alcătuit din minimum 15 elevi, constituit la nivelul unităţii de învăţământ/unității conexe.
(2) Colectivul de elevi poate reprezenta grupul țintă al proiectului sau resursa umană utilizată în proiect
Art. 4.
(1) Proiectul propus de cadrul didactic poate fi reactualizat la începutul fiecărui an școlar, în funcție de situația încadrării cadrului didactic în unitatea de învățământ repectivă sau în altă unitate de învățământ.
Art. 5
(1). Evaluarea proiectelor se face de către o comisie numită de inspectorul şcolar general.
(2) Evaluarea proiectului se face pe baza fișei de evaluare prezentată în anexa 1 și reprezintă cel mult 80% din punctajul maxim de 100 de puncte care se acordă în vederea obținerii gradației de merit.
(3) 20 de puncte pot fi acordate, conform fişei de evaluare prezentată în anexa 2, pentru performanţe deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă aceste activități nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării.
Art. 6.
Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, prin aplicarea fişei de evaluare prezentate în anexa 2, detaliază criteriile şi stabileşte punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice: educatoare / institutori / profesori pentru învăţământul preşcolar; învăţători /institutori /profesori pentru învăţământul primar; profesori; maiştri-instructori; cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special; personal didactic auxiliar; personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ, din unităţile conexe, cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezentele Norme metodologice.
Art. 7.
Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj.
Art. 8.
Pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Casa Corpului Didactic precum și personalul didactic auxiliar se aplică prevederile OMECI 6054 din 04.12.2009.
Capitolul II
Condiții de eligibilitate pentru candidații la concursul de acordare a gradației de merit
Art. 9.
(1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate depune proiect:
a) personalul didactic de predare care a obținut cel puțin definitivarea în învățământ, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum şi suplinitorii calificaţi, cu calificativul "Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului
b) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari, cu calificativul "Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului;
c) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor cu calificativul "Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului;
Art. 10.
Pentru participarea la evaluarea raportului de activitate în vederea acordării gradației de merit candidații care au depus proiecte trebuie să obțină calificativul "Foarte bine" în fiecare din cei 4 ani școlari din perioada evaluată.
Capitolul III
Criterii de eligibilitate pentru proiectele depuse la concursul de acordare a gradației de merit
Art. 11.
Obiectivul general al proiectul este relevant pentru realizarea obiectivelor din Planul de dezvoltare instituțională al școlii
Art. 12
(1) Tema proiectului vizează, în exclusivitate, îmbunătăţirea activității la clasă, în specialitatea/specialitățile predată/predate.
(2) Sunt eligibile proiectele care contribuie la:
· îmbunătățirea activității proprii prin utilizarea metodelor interactive de învățare-predare și TIC, prin programe de cercetare științifică realizate în țară sau prin cooperare internațională, prin inovare educațională, creație științifică, tehnică și artistică,
· dezvoltarea competențelor cheie și profesionale ale colectivului de elevi,
· obținerea performanței școlare,
· prevenirea eșecului școlar;
· dezvoltarea școlii ca centru de resurse pentru comunitate
Art. 13.
Proiectul respectă structura următoare:
· Tema/titlul proiectului, date privind aplicantul
· Diagnoză relevantă pentru obiectivele proiectului, la depunerea proiectului/ analiza SWOT
· Obiectivul general (in acord cu PDI), obiectivele specifice (în acord cu art. 11)
· Descrierea colectivului de elevi (grupul țintă din proiect).
· Relevanța proiectului în acord cu nevoile colectivului de elevi din proiect
· Descrierea activităților propuse în proiect şi a rezultatelor anticipate (se vor avea în vedere obiectivul la care răspunde activitatea, resursele necesare, orizontul de timp)
· Precizarea indicatorilor de realizare imediată (output)
[1], a indicatorilor de rezultat (result)[2] şi a indicatorilor de impact[3]
· Utilizarea TIC
· Procedura de autoevaluare a proiectului (periodicitate, instrumente, feed-back de la elevi, părinți, colegi etc.)
· Alte informatii relevante despre proiect (legătura/ complementaritatea cu alte proiecte – Scoala incluzivă, „A doua sansă” etc, modul în care contribuie la dezvoltarea competențelor transversale, cursuri de formare absolvite în vederea perfectionării proprii pentru realizarea proiectului)
Capitolul IV
Monitorizarea
Art. 14.
Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice.
Art. 15.
Monitorizarea se realizează o dată pe an şi urmăreşte progresul proiectului prin examinarea conformităţii implementării cu obiectivele, indicatorii şi calendarul activităţilor.
Art. 16.
Raportul de monitorizare conţine aprecieri privind stadiul implementării proiectului şi recomandări de măsuri corective.
Capitolul V
Raportul de activitate în vederea participării la concursul de acordare a gradației de merit
Art 17.
Raportul de activitate are structura următoare:
· Tema / titlul proiectului. Date privind aplicantul /profilul aplicantului
· Justificarea alegerii temei de proiect şi prezentarea relevanţei obiectivul general şi a obiectivelor specifice ale proiectului față de obiectivele PDI și față de nevoile colectivului de elevi. · Criteriile de selecție, respectiv, motivația alegerii colectivului de elevi.
Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului (proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului ţintă, sau noi modalităţi de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează că nevoile grupului/grupurilor ţintă identificate nu sunt abordate în mod corespunzător sau deloc în cadrul activităţilor curente etc.)
· Activitățile realizate și rezultatele obținute prin analiza comparativă a valorilor inițiale și finale ale indicatorilor de realizare.
· Modul în care feed-backul obținut prin autoevaluarea şi monitorizarea proiectului a fost utilizat la îmbunătățirea/amelioararea acestuia, respectiv elementele din proiect reactualizate la inceputul fiecărui an școlar, in funcție de situația incadrării
· Performanţe deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă activitățile respective nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării.
Art. 18.
Raportul de activitate este certificat de consiliul profesoral al unității de învățământ în care este implementat proiectul.
Art. 19.
Raportul este însoțit de portofoliul personal cuprinzând:
· Proiectul supus evaluării în vederea obținerii gradației de merit cu reactualizările anuale, dacă este cazul.
· Acte doveditoare privind rezultatele proiectului și complementaritatea cu alte proiecte derulate de școală/ISJ.
· Documente doveditoare privind realizarea indicatorilor prevăzuți în proiect.
· Rapoartele de monitorizare realizate de conducerea/conducerile unităţii/unităţilor de învăţământ şi de şeful de catedră sau responsabilul/responsabilii comisiei/comisiilor metodice
· Documente doveditoare privind realizarea activităţilor/performanţelor deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă activitățile respective nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării, prevăzute la art. 16.
· Recomandarea consiliului profesoral, calificativele anuale
Art. 20.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice.
[1] măsoară produsele şi serviciile realizate în cadrul proiectului. Vor fi corelaţi cu activităţile şi obiectivele specific ale proiectului
[2] reprezintă modalitatea de măsurare a efectelor, beneficiilor şi avantajelor imediate şi directe ale proiectului pentru grupul ţintă şi sunt în relaţie cu obiectivul proiectului.
[3] reprezintă consecinţele indirecte şi pe termen lung ale proiectului.

vineri, iulie 16, 2010

COMUNICAT DE PRESĂ MECTS

Situaţia candidaţilor retraşi sau eliminaţi la concursul de titularizare din 14 iulie 2010
15.07.2010
Rata de participare la proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, organizat ieri, 14 iulie, a fost de 80,58%. În cifre absolute, s-au prezentat 39.649 candidaţi din cei 49.203 înscrişi. Din cei 39.649 candidaţi prezenţi, 4.408 s-au retras din examen, după o oră, conform prevederilor metodologice, invocând motive personale sau medicale. 99 de candidaţi au fost eliminaţi din sălile de concurs, cei mai mulţi - 75 - din cauza unor tentative de fraudă. Conform procedurilor, 9.554 persoane (19,42%) au fost declarate absente.Rate ridicate de prezenţă s-au înregistrat în judeţele Giurgiu (92,01%), Harghita (90,48%), Ilfov (89,90%), Sibiu (88,65%) şi Iaşi (88,53%), la polul opus situându-se judeţele Bihor (72,53%), Vâlcea (74%), Vrancea (74,42%), Argeş (74,75%) şi municipiul Bucureşti (74,48%).
Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, în data de 18 iulie.
Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor are loc în intervalul 18 - 19 iulie, iar afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 21 iulie.
Prima etapă de repartizare - repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs/unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice/catedrele vacante titularizabile se realizează în perioada 22-23 iulie 2010.
BIROUL DE PRESĂ

miercuri, iulie 14, 2010

BÂLBÂIELI LA MECTS

La MECTS se pare că cei care redactează comunicatele de presă nu cunosc ordinele propriului ministru, reușind astfel să dezinformeze pe cei interesați. Astfel, pe data de 13 iulie 2010, Biroul de presă al MECTS informează eronat, printr-un comunicat de presă, asupra datelor când vor fi afișate rezultatele la concursul de titularizare ignorând OMECTS nr.4434/08.07.2010:
”...Rezultatele concursului se afişează la sediul unităţii/instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, în data de 16 iulie. Înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestaţiilor (în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor) are loc în intervalul 16 - 18 iulie, iar afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 20 iulie...”
BIROUL DE PRESĂ
Dar, conform ordinului nr. 4434/08.07.2010 pentru modificarea Calendarului mișcării personalului didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011, aprobat prin OMECTS nr. 5886/2009, datele sunt puțin altele - VEZI AICI: OMECTS nr. 4434 Calendar.PDF

luni, iulie 12, 2010

PROIECT FORMARE PROFESIONALĂ

Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” – POSDRU/57/1.3./S/32629
Metodologie de organizare și desfășurare

vineri, iulie 09, 2010

ORDINE MECTS MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

Ordin nr. 4433/08.07.2010 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5885/2009
OMECTS nr. 4434 Calendar.PDF [
Descarcă ]
Ordin nr. 4434/08.07.2010 pentru modificarea Calendarului mișcării personalului didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011, aprobat prin OMECTS nr. 5886/2009
OMECTS nr.4433 Metodologie.PDF [
Descarcă
]

INFORMARE FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro
fsli@upcmail.ro

INFORMARE

În data de 8.07.2010, la sediul M.E.C.T.S. a avut loc şedinţa Comisiei de Dialog Social, care a avut pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiectul de ordin de ministru cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasa a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică – domeniile de pregătire generală;
2. Diverse.
La primul punct aflat pe ordinea de zi, federaţia noastră a avut două observaţii şi anume:
- insuficienţa numărului de ore de practică;
- necesitatea corelării numărului de ore de practică cu planul-cadru.
La punctul „Diverse”, reprezentanţii ministerului au propus introducerea a două subiecte şi anume:
- modificarea fişei de evaluare pentru directorii palatelor şi cluburilor copiilor;
- proiect de ordin de ministru pentru modificarea calendarului examenului de titularizare.
F.S.L.I. a propus amânarea discutării fişei de evaluare, argumentând că nu este o urgenţă modificarea acesteia şi că fişele de evaluare pentru alţi directori/ inspectori nu au fost modificate, propunere neacceptată. În aceste condiţii, reprezentanţii FSLI s-au abţinut.
În ceea ce priveşte modificarea calendarului de titularizare, s-a propus decalarea termenelor de evaluare şi afişare a rezultatelor examenului, acest lucru datorându-se faptului că s-a propus evaluarea lucrărilor candidaţilor în centre de evaluare, pe discipline. Întrucât nu se modificau datele de susţinere a examenelor şi candidaţii nu erau afectaţi, reprezentanţii noştri au votat pentru.
DEPARTAMENT COMUNICARE
Bucureşti, 8.07.2010COMUNICAT FSLI

FEDERAŢIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNT
BUCUREŞTI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 70608
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro fsli@upcmail.ro

Personalul din învăţământ este încă o dată nedreptăţit!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ dezaprobă decizia factorilor guvernamentali de a reduce cu 25% indemnizaţiile de concediu ale personalului din învăţământ, considerând că este un alt abuz al Puterii, prin nerespectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv a Codului Muncii, art.145 alin. 1 şi 2.
Afirmăm, de asemenea, că prevederile Legii nr. 118/2010 nu pot fi aplicate retroactiv, în condiţiile în care indemnizaţiile de concediu ale personalului din învăţământ trebuie calculate şi plătite înainte de plecarea în concediu.
F.S.L.I. va susţine, prin organizaţiile afiliate, toate acţiunile în justiţie declanşate de către membrii săi de sindicat, pentru neaplicarea corectă a legilor în vigoare.
DEPARTAMENT COMUNICARE
Bucureşti, 7.07.2010

TITULARIZARE 2010

Dosare validate Centru LMK
Dosare validate Centru LER
Dosare respinse Centru LMK
Dosare respinse Centru LER
Anunț contestații dosare nevalidate
Absolvenți 2010 participanți la concursul din 14 iulie
Anunt contestații detașare 2010
Punctaje detașare la cerere prin concurs specific-Centru LMK
Punctaje detașare la cerere prin concurs specific-Centru LER
Anunț validări fișe de înscriere
Anunț contestații validare fișe
Fișa de evaluare pentru detașare le cerere
Fișa de înscriere
Precizări depunere dosare 14-25 iunie
Precizări privind înscrierea dosarelor
Precizări privind repartizarea candidaților
Programare depunere dosare pe discipline
Repartizare posturi și catedre pe centre de concurs
Probe și programe de concurs
Centralizatoare
H.G. acreditări și forme de învățământ
Programe
Anunț depunere dosare suplinitori necalificați
Cerere cumul plata cu ora
Cerere detașare la cerere prin concurs specific
Cerere detașare la cerere prin continuitate
Cerere înscriere concurs titularizare suplinire detașare concurs
Cerere suplinitor calificat
Cerere suplinitor calificat post redus
Cerere suplinire prin continuitate
Cerere suplinitor necalificat
Sursa: ISJ VASLUI

miercuri, iulie 07, 2010

PROBE PRACTICE TITULARIZARE

Proba practică/orală pentru concursul de ocupare a posturilor/catedrelor din învăţământul preuniversitar va avea loc vineri 9 iulie 2010 după următorul program:
Probe practice concurs de Titularizare

marți, iulie 06, 2010

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A UNIVERSITĂȚILOR DIN ROMÂNIA 2010

Puteți vedea ofertele universităților din țară AICI: www.edumanager.ro/oe_universitati.php


luni, iulie 05, 2010

CALCUL ÎNDEMNIZAȚIE DE CONCEDIU

Nu se poate reduce cu 25% indemnizaţia de concediu de odihnă a cadrelor didactice
A)Art. 145 din Codul muncii
(1) Pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiaza de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevazute în contractul individual de muncă.
(2) Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei în care este efectuat concediul, multiplicată cu numarul de zile de concediu.
(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.
Aşadar, concediul de odihnă şi indemnizaţia corespunzătoare sunt acordate pentru munca prestată de salariat anterior intrării în concediu.
Cum legea dispune numai pentru viitor (potrivit principiului constituţional), ea nu se poate aplica unor situaţii de fapt ivite înaintea intrării ei în vigoare.
În cazul nostru, dreptul la concediu de odihnă s-a născut anterior intrării în vigoare a
legii privind diminuare veniturilor cu 25%. Pe cale de consecinţă, nu se poate opera o diminuare cu 25% a indemnizaţiei de concediu de odihnă corespunzătoare lunilor iulie şi august pentru că astfel s-ar încălca principiul neretroactivităţii legii. Indemnizaţia pentru concediul de odihnă nu se acordă pentru lunile iulie şi august ci pentru toate lunile lucrate de salariat anterior, perioadă în care nu a intervenit nicio diminuare salarială. Tocmai de aceea legea stabileşte drept criteriu de calcul al indemnizaţiei ultimele trei luni anterioare celei în care este efectuat concediul. Pe baza aceluiaşi raţionament legea mai stabileşte că indemnizatia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
B) În măsura în care contravin dispoziţiilor Codului muncii, prevederile H.G. nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare (în special art. 7)*** nu-şi mai produc efectele întrucât:
a) Hotărârile Guvernului sunt acte normative cu forţă juridică inferioară legilor. Fiind dată în aplicarea legii, o hotărâre de guvern nu poate schimba condiţiile prevăzute de aceasta. Este, de asemenea, de principiu, că, acolo unde legea nu distinge, nici interpretul nu poate face distincţie.
b) Potrivit art. 1, Codul muncii reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii. Codul muncii se aplică si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale, numai în masura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.
În condiţiile în care Codul muncii nu face trimitere la posibilitatea ca aspectele legate de concediul de odihnă al salariaţilor din sistemul bugetar să fie reglementate printr-o lege specială sau prin hotărâre de guvern şi în condiţiile în care nu există o lege privind concediul de odihnă al bugetarilor, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (care a intrat în vigoare ulterior H.G. nr. 250/1992) devine normă generală în materia concediului de odihnă, aplicabilă tuturor situaţiilor care nu primesc o reglementare specială. Raţionamentul este valabil şi în cazul cadrelor didactice, pentru că Legea nr. 128/1997 - nu conţine dispoziţii speciale cu privire la modul de calcul al indemnizaţiei de concediu, ci doar căteva prevederi de principiu: cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel: a) concediul anual cu plata, in perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale; in cazuri bine justificate, conducerea institutiei de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul invatamantului impreuna cu sindicatele recunoscute pe plan national;
b) perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de catre consiliul de administratie sau senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza;
c) În acest context, chiar dacă nu este abrogat expres de Codul muncii sau o altă lege/reglementare ulterioar, apreciez că art. 7 din H.G. nr. 250/1992 a căzut în desuetudine (în acest sens, art. 17 şi 64 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative: în vederea asanarii legislatiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmari abrogarea expresa a dispozitiilor legale cazute în desuetudine sau care înregistreaza aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizata. Prevederile cuprinse într-un act normativ, contrare unei noi reglementari de acelasi nivel sau de nivel superior, trebuie abrogate. Abrogarea poate fi totala sau partiala. Daca o norma de nivel inferior, cu acelasi obiect, nu a fost abrogata expres de actul normativ de nivel superior, aceasta obligatie îi revine autoritatii care a emis prima actul).
C) Conform punctului 6 din nota la anexa nr. II a Legii nr. 330/2009 „personalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv al instituţiei de nivel superior, şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de 5 ani”.
Prin urmare, atribuindu-se pe o perioadă de 5 ani, gradaţia de merit are caracter permanent şi intră în calculul indemnizaţiei de concediu. Astfel, dacă în cele trei luni anterioare plecării în concediu, care se iau în calculul indemnizaţiei de concediu, unei persoane i s-a acordat gradaţia de merit, şi aceasta va intra în calculul indemnizaţiei ce se acordă cu ocazia concediului de odihnă.
Sursa: Sinvlex

ADRESA FSLI - MECTS ÎNDEMNIZAȚII CONCEDIU


Adresa FSLI - MMFPS îndemnizație concediu


LEGEA NR. 118/30 IUNIE 2010