***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

vineri, octombrie 16, 2009

21 DIN CELE 23 PROPUNERI ALE FSLI AU FOST ACCEPTATE

Propunerile Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ pentru modificarea şi completarea proiectului O.M.E.C.I. privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prezentate în şedinţa Comisiei de Dialog Social din data de 15.10.2009 au fost acceptate aproape in totalitate. Astfel:
1.Modificarea prevederilor art.19, alin (2) lit.b), după cum urmează:
„Cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar particular beneficiază de recunoaşterea vechimii la catedră, necesare pentru obţinerea definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie de către unitatea şcolară respectivă, conform legislaţiei în
vigoare;”
2.Eliminarea lit. f) din art.19, alin.(2), deoarece inspectorul şcolar general nu poate dispune de derogări faţă de prevederile Legii nr. 128/1997.
3.Art.21, alin.(3) şi (6), se completează şi vor avea următorul conţinut:
(3)Personalului didactic de predare cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată, precum şi educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor şi maiştrilor instructori care, ulterior obţinerii gradelor didactice, au absolvit studii universitare cu diplomă de licenţă, respectiv de master, li se recunosc gradele didactice obţinute, inclusiv în cazul în care au trecut prin concurs în învăţământul liceal sau postliceal sau ca urmare a pretransferării la cerere şi transferării personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare.
(6)Aprecierea anuală şi calificativul acordate pentru activitatea managerială nu reprezintă o condiţie pentru înscrierea şi susţinerea examenelor de acordare a definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice II şi I, pentru personalul didactic care îndeplineşte funcţii de conducere, îndrumare şi control în sistemul de învăţământ preuniversitar sau funcţii publice. În acest caz vor fi luate în considerare calificativele acordate pentru funcţia didactică de predare.
4.Art. 25. alin.(3), lit.b), se completează şi va avea următorul conţinut:
„Copiile autentificate de conducerea unității de învățământ ce deţine registrul de inspecţii care conţine originalul după procesele verbale de inspecţie specială pentru definitivarea în învăţământ şi gradul didactic II şi după rapoartele scrise întocmite la inspecţia specială şi susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I;”
5.Modificarea şi completarea prevederilor art.28, alin.(2) şi (3), după cum urmează:
(2)Personalul didactic titular care nu obţine, în maximum 7 ani de la finalizarea studiilor definitivarea în învăţământ, pierde calitatea de titular şi, ca urmare, contractul de muncă individual al acestuia se desface, potrivit legii. Personalul didactic căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă urmare a neobţinerii definitivării în învăţământ în termenele prevăzute de lege, după obţinerea unei noi titularizări se poate înscrie la examenul de definitivare cu condiţia de a efectua un nou stagiu la catedră de 2 ani.
(3) Personalul didactic încadrat pe o perioadă determinată, care nu a obţinut definitivarea în învăţământ în maxim 7 ani de la finalizarea studiilor, se poate înscrie la acest examen, după titularizare, cu condiţia de a efectua un nou stagiu la catedră de 2 ani.
6.Art.29, alin (1), lit.(g) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„dovada privind calificativele acordate în ultimii 2 ani şcolari;”
7.Modificarea prevederilor art. 35 alin (1), după cum urmează:
„Subiectele pentru probele scrise se stabilesc în plenul comisiei sau comisiilor de examinare, după caz, pe baza programelor apro­bate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În acest scop, membrii comisiei/comisiilor de examinare se întrunesc cu cel puţin o oră înaintea desfăşurării fiecărei probe scrise şi propun minimum trei variante de subiecte. Pentru probele scrise care cuprind atât disciplina de specialitate cât şi didactica acesteia, fiecare variantă va conţine 1/2 subiecte de specialitate şi 1/2 subiecte de didactica specialităţii.
8.Modificarea prevederilor art.38, alin.(4), după cum urmează:
„Examenul oral se desfăşoară pe baza unui program stabilit de comisie, astfel încât un candidat să nu susţină mai mult de o probă de examen pe zi. Examinarea candidaţilor se desfăşoară între orele 8,00 şi 20,00.”
9.Modificarea prevederilor art.39, alin.(5), după cum urmează:
„Soluţionarea fiecărei contestaţii se decide şi se comunică prin calificativul “admisă” sau “respinsă”. Contestaţia este admisă în cazul în care nota acordată, după contestaţie, este mai mare sau mai mică cu mai mult de 1 punct decât nota acordată la prima evaluare. În caz contrar, contestaţia este respinsă şi rămâne valabilă nota iniţială.
10.Modificarea prevederilor art.44, alin. (2), după cum urmează:
(2) Pentru acordarea gradului didactic II personalului didactic cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut definitivatul cu media 10.
11.Modificarea prevederilor art.46, alin.(3), după cum urmează:
„Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţiile curente se efectuează de către inspectori şcolari de specialitate de la inspectoratele şcolare sau cadre didactice din corpul de metodişti al inspectoratului şcolar, repartizaţi cu delegaţie. Cadrele didactice care efectuează inspecţiile curente trebuie să aibă cel puţin gradul didactic II şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.”
12.Modificarea prevederilor art.47, alin (1) și (3), după cum urmează:
(1) Înscrierea pentru acordarea gradului didactic II în învăţământ se face pe bază de cerere, însoţită de dosarul de înscriere, în fiecare an, în perioada 1- 31 octombrie, pentru sesiunea din anul şcolar următor, la conducerile unităţilor de învăţământ. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
h) dovada privind calificativele acordate în ultimii doi ani şcolari;
i) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii patru ani şcolari;
(3) Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.
13.Completarea prevederilor art.48, după cum urmează
(1) Procedura de finalizare a înscrierii candidaţilor din seria curentă, corespunzătoare anului şcolar în care se desfăşoară probele scrise şi orale, cuprinde următoarele acţiuni şi termene:
a) inspectorul şcolar pentru perfecţionare şi formare continuă trimite în fiecare an, până la data de 12 decembrie, instituţiilor de învăţământ centre de perfecţionare, listele candidaţilor care vor susţine examenul pentru acordarea gradului didactic II în anul şcolar respectiv;
b) directorii unităţilor de învăţământ vor transmite inspectoratelor şcolare, în perioada 7-14 iunie a fiecărui an, procesele verbale de inspecţii curente şi speciale derulate în anul şcolar respectiv, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia; fiecare proces verbal va fi însoţit de un document din care să rezulte vechimea la catedră a cadrului didactic.
(2) Pentru finalizarea demersurilor premergătoare obligatorii pentru admiterea candidaţilor la susţinerea probelor scrise şi orale din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, prin inspectorul şcolar pentru perfecţionare şi formare continuă, vor transmite instituţiilor de învăţământ centre de perfecţionare, până la data de 1 iulie, următoarele documente:
a) fişele sintetice cu datele candidaţilor admişi spre a participa la susţinerea probelor scrise şi orale, potrivit specializării pentru care a optat fiecare candidat;
b) dosarele candidaţilor, inclusiv procesele verbale ale inspecţiilor curente şi ale inspecţiei speciale, în copie autentificată prin ştampila şi semnătura conducătorului unităţii şcolare în care s-a efectuat inspecţia;
c) un document cu informaţii privind vechimea la catedră în ani, luni şi zile, pentru candidaţii care au beneficiat de concediu fără plată sau pentru îngrijirea copilului, ori pentru orice alte situaţii care ridică probleme privind vechimea la catedră a candidaţilor.
14.Modificarea prevederilor art.51, alin.(5), după cum urmează:
„Pentru toate categoriile de personal didactic, inspecţia specială este efectuată de un inspector de specialitate de la inspectoratele şcolare sau de la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau un cadru didactic metodist repartizat cu delegaţie. Cadrul didactic care efectuează inspecţia specială trebuie să aibă cel puţin gradul didactic I şi aceeaşi specializare cu aceea în care candidatul îşi susţine inspecţia specială sau să poată preda specializarea celui inspectat, potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.”
15.Modificarea prevederilor art.52, în conformitate cu prevederile art. 35 alin.(2) lit.b) și c) din Legea nr.128/1997cu privire la probele pentru obținerea gradului didactic II, după cum urmează:
-un test de specialitate și metodica specialtății;
-probă orală de pedagogie.
16.Modificarea prevederilor art.59, alin.(2), după cum urmează:
Pentru acordarea gradului didactic I personalului didactic cu funcţia de bază în învăţământ şi cu normă întreagă, se cere o vechime la catedră de cel puţin 4 ani de la obţinerea gradului didactic II sau de cel puţin 3 ani pentru personalul didactic care a obţinut gradul didactic II cu media 10.
17.Modificarea prevederilor art.61, alin.(5), după cum urmează:
„Calificativul de promovare la inspecţia curentă este foarte bine. Inspecţiile curente promovate sunt valabile patru ani.”
18.Modificarea prevederilor art.62, alin.(3), după cum urmrează:
„Dosarele cadrelor didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, care îndeplinesc condiţiile legale, vor fi înaintate de către conducerile unităţilor de învăţământ inspectoratelor şcolare, unde vor fi înregistrate.”
19.Modificarea prevederilor art.64, alin.(1), după cum urmează:
„Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, până la obţinerea acestui grad, nu obţin calificativul foarte bine la aprecierile anuale şi la a doua inspecţie şcolară curentă, precum şi cadrele didactice care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic I.”
20.Completarea Anexei 7-Fişa de evaluare a activităţii didactice în cadrul inspecţiilor curente cu ponderea fiecărui aspect în calificativul acordat, astfel:
A. Proiectarea lecţiei -10%;
B. Desfăşurarea lecţiei (activităţii)-25%;
C. Activizarea elevilor-25%;
D. Evaluarea permanentă -20%;
E. Comportamentul -10% ;
F. Autoevaluarea -10%
21.Completarea Anexelor cu următoarele modele de documente:
-Proces verbal/rapoart scris la inspecţia curentă;
-Raport scris la inspecţia specială pentru acordarea gradului didactic II;
-Raport scris la inspecţia specială pentru acordarea definitivării în invăţământ;
Notă:
Proiectul Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar nu reglementează următoarele aspecte:
1.echivalarea creditelor în cazul studiilor universitare finalizate pentru care nu sunt menționate nr. de credite;
2.nr.minim de ore necesare suplinitorilor/cadrelor didactice asociate în anul în care li se efectuează inspecțile speciale pentru definitivarea în învățământ și de acordare a gradelor didactice.
Sursa: Liviu Marian Pop - secretar general FSLI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu