***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, iulie 20, 2009

PROIECT ORDIN PRIVIND PLATA COMISIILOR TITULARIZARE

PROIECT
Anexa la Ordinul ministrului educatiei,
cercetarii si inovarii nr. __________ /_________2009
N O R M E
privind plata comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învatamântul preuniversitar
În toate judetele si municipiul Bucuresti concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din 15 iulie 2009 se organizeaza cu respectarea prevederilor Metodologiei de
organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5741/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
La nivelul fiecarui centru de concurs se constituie o comisie, numita prin decizia inspectorului
scolar general, cu atributii în organizarea si desfasurarea probelor practice/orale, eliminatorii, în
profilul postului didactic.
Pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului, la nivelul centrelor de concurs se
constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisii de concurs si comisii de elaborare a
subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise.
La nivelul fiecarui inspectorat scolar, se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general,
comisia de monitorizare a concursului, comisia de evaluarea probei orale pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în alta limba decât aceea în care candidatii si-au facut studiile si comisia de rezolvare a contestatiilor.
În conformitate cu prevederile Metodologiei privind miscarea personalului didactic din
învatamântul preuniversitar, aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului
nr. 5743/2008, cu modificarile si completarile ulterioare organizarea si desfasurarea concursului pentru suplinire se realizeaza de catre inspectoratele scolare.
La nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean/al municipiului Bucuresti, pentru concursul de
suplinire, se constituie, prin decizie a inspectorului scolar general, urmatoarele comisii:
- comisia de organizare si desfasurare a concursului pentru suplinire;
- comisia pentru organizarea si desfasurarea probelor practice/orale eliminatorii în profilul
postului didactic;
- comisiile pentru elaborarea subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a candidatilor la
probele orale din cadrul concursului pentru suplinire, pentru fiecare disciplina de concurs.
1. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de monitorizare a concursului de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate
În baza deciziei inspectorului scolar general, se constituie comisia judeteana de monitorizare a
concursului, în urmatoarea componenta:
a) Presedinte - inspector scolar general adjunct;
b) 2 (doi) membri - inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate;
c) Secretar comisie - inspector scolar cu managementul resurselor umane;
d) Consilierul juridic al inspectoratului scolar;
e) Informatician/analist programator/ajutor analist programator - salarizat cu 150 lei.
2. Comisia pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului
Pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea concursului, la nivelul fiecarui centru de concurs
se constituie comisia de concurs, prin decizie a inspectorului scolar general, în urmatoarea
componenta:
a) Presedinte - directorul uneia dintre unitatile de învatamânt care organizeaza concurs;
b) 2 (doi) membri alesi dintre directorii unitatilor de învatamânt care organizeaza concurs;
c) Secretar - salarizat cu 75 lei;
d) Supraveghetori - 6 ore/zi, fiecare salarizat cu un tarif 25 lei/zi;
e) Profesori traducatori - salarizat cu 30 lei/profesor;
f) Informaticieni/analisti programatori/ajutori analisti programatori – fiecare salarizat cu un tarif de 1,20 lei/fisa candidat operata.
3. Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise
Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise se
constituie la nivelul fiecarui grup de unitati de învatamânt (centru), prin decizie a inspectorului scolar general, în urmatoarea componenta:
a) Presedinte – inspector scolar general adjunct;
b) Profesori evaluatori:
• câte doi profesori din învatamântul preuniversitar având gradul didactic I sau II, pentru
fiecare specialitate/100 candidati – fiecare salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
• al treilea profesor evaluator, dupa caz, conform art. 17 alin. (7) din Metodologia de
organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele
nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5741/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare – salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
c) Secretar comisie - cadru didactic din învatamântul preuniversitar – salarizat cu 50 lei.
d) Pentru elaborarea subiectelor si a baremelor de evaluare - 50 lei /disciplina de concurs
(3 variante).
4. Comisia de contestatii
Pentru contestarea lucrarilor corectate de comisia de evaluare de la punctul 3 se constituie, prin
decizie a inspectorului scolar general, comisia de contestatii formata în totalitate din alte persoane decât cele din comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor scrise:
• Presedinte - inspector scolar general adjunct sau inspector scolar general;
• Profesori evaluatori:
- doua cadre didactice din învatamântul preuniversitar având gradul didactic I sau II, pentru
fiecare specialitate – fiecare salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
- al treilea profesor evaluator, dupa caz, conform art. 17 alin. (7) din Metodologia de
organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante în unitatile de învatamânt preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele
nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5573/2008,
aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 5741/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare – salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectata;
• Secretar comisie - cadru didactic din învatamântul preuniversitar – salarizat cu 50 lei.
5. Comisia de concurs pentru proba practica/orala în profilul postului
Comisia de concurs pentru proba orala la limba de predare, numita prin decizie a inspectorului
scolar general, va fi formata din:
a) presedinte - inspector scolar de specialitate;
b) 2 (doi) membri - profesori de specialitate din învatamântul preuniversitar cu gradul didactic I
sau II – fiecare salarizat cu un tarif de 3,50 lei/candidat.
Comisia de concurs pentru proba practica/orala în profilul postului, numita prin decizie a
inspectorului scolar general, va fi formata din:
a) presedinte - directorul unitatii de învatamânt la care se desfasoara proba;
b) 2 (doi) membri - profesori de specialitate din învatamântul preuniversitar cu gradul didactic I
sau II – fiecare salarizat cu un tarif de 3,50 lei/candidat.
6. Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti pentru organizarea si desfasurarea concursului pentru suplinire
Comisia judeteana/a municipiului Bucuresti pentru organizarea si desfasurarea concursului va fi
formata din:
a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
b) 3 (trei) membri – inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari;
c) consilierul juridic al inspectoratului scolar;
d) secretar – inspector scolar cu managementul resurselor umane;
e) informaticieni/analisti programatori – fiecare salarizat cu un tarif de 1,20 lei/fisa candidat
operata.
7. Comisiile de concurs pentru evaluarea probei orale în cadrul concursului pentru suplinire:
Comisiile pentru evaluarea candidatilor la proba orala în cadrul concursului de suplinire se
constituie pentru fiecare disciplina de concurs, prin decizie a inspectorului scolar general, în
urmatoarea componenta:
a) presedinte – inspector scolar/inspector scolar de specialitate;
b) câte doi profesori evaluatori, având cel putin gradul didactic II, în specialitatea
probei/100 de candidati, pentru fiecare disciplina de concurs - fiecare salarizat cu un tarif de 3,50 lei/candidat.
8. Modalitatea de plata
Plata salariilor se face de catre unitatea la care este încadrata persoana respectiva, pe baza
adeverintei eliberate de presedintele comisiei.
Fondurile vor fi asigurate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii prin inspectoratele
scolare/al municipiului Bucuresti.
Persoanele care fac parte din comisiile prevazute de prezentul ordin beneficiaza de decontarea
cheltuielilor de cazare, transport si diurna, dupa caz, conform legii.
Nota:
Pentru personalul salarizat aflat în activitate în perioada desfasurarii concursului, participarea la
aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada respectiva.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu