***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

luni, iulie 20, 2009

NOTA MECI - REPARTIZARE 2009

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică
Nr. ______ /_________ 2009
Se aprobă
SECRETAR DE STAT,
ADRIANA DOINA PANĂ

Către
Inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti
În atenţia doamnei/domnului Inspector Şcolar General
I. În vederea desfăşurării în bune condiţii a repartizării candidaţilor participanţi la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, este necesar ca la nivelul centrelor de concurs să se asigure:
- utilităţi: alimentare cu energie electrică, conexiune la Internet, cel puţin două calculatoare performante conectate la Internet cu acces la aplicaţia „TITULARIZARE 2009” (acces la serverul https://tit.edu.ro), la care să fie instalate imprimante laser compatibile, telefon, fax, videoproiector, ecran de proiecţie;
- permanenţa în fiecare centru de concurs a cel puţin unuia din membrii comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului, zilnic în intervalul orar 8-18, pe toată perioada 22-29 iulie 2009 în care se desfăşoară etapele de repartizare a candidaţilor care au participat la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
- prezenţa în fiecare centru de concurs a informaticienilor cu acces la aplicaţia „TITULARIZARE 2009”;
- urmărirea permanentă a mesajelor transmise pe FORUM (Comunicare ISJ – Titularizare 2009).
II. Repartizarea candidaţilor se realizează cu respectarea prevederilor art. 24 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în O.M.E.C.T. nr. 5573/2008, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare. În fiecare centru de concurs, ordinea ocupării posturilor didactice/catedrelor, este următoarea:
(1) Ocuparea cu statut de cadru didactic titular de către candidaţii care au obţinut la concurs cel puţin nota 7 (şapte) a posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile, în ordinea descrescătoare a notelor. Posturile didactice/catedrele vacante titularizabile din mediul rural publicate cu menţiunea „contract M.E.C.I.” se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. În cazul notelor egale obţinute la concurs se aplică prevederile art. 3 din Metodologie.
(2) Posturile didactice/catedrele titularizabile rămase vacante devin netitularizabile şi se ocupă, împreună cu celelalte posturi didactice/catedre netitularizabile, prin detaşare la cerere, de către cadrele didactice titulare în învăţământ care îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi detaşate la cerere, conform art. 15 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) de către cadrele didactice titulare în învăţământ care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere, conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
b) de către cadrele didactice titulare în învăţământ care au obţinut la concurs cel puţin nota 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor;
c) de către cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut prin evaluarea activităţii profesionale, didactice şi ştiinţifice, în urma aplicării criteriilor şi punctajelor prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă a Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante netitularizabile din mediul rural publicate cu menţiunea „contract M.E.C.I.” se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract pentru mediul rural încheiat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
(4) În cazul notelor sau punctajelor egale are prioritate la încadrarea prin detaşare la cerere, în următoarea ordine:
a) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic titular în localitatea în care se solicită detaşarea;
b) persoana, cadru didactic titular, care are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află postul/catedra solicitată;
c) persoana al cărei soţ/soţie este cadru didactic;
d) persoana al cărei soţ/soţie este ales/aleasă în Parlament, este numit/numită în Guvern sau îndeplineşte funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedinţiei, al Guvernului ori în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului, precum şi persoana al cărei soţ/soţie îndeplineşte funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, o funcţie de îndrumare si control în sistemul de învăţământ, de cultură, de tineret şi sport. De asemenea, au prioritate soţul/soţia persoanei care îndeplineşte funcţii de conducere şi de specialitate la Casa Corpului Didactic, precum şi soţul/soţia cadrelor didactice numite în funcţii de conducere sau de specialitate la comisiile si agenţiile din subordinea Preşedinţiei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din învăţământ, care au drept de rezervare de catedră şi ai/ale cadrelor active ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, ale Serviciului Român de Informaţii şi alte servicii speciale la nivel naţional, mutate, la ordin, în altă localitate. Toate aceste situaţii sunt cazuri de egalitate.
(5) Dacă după aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (4), se menţine egalitatea, departajarea se face luându-se în considerare, în ordinea următoarelor criterii:
a) apropierea de domiciliu;
b) media de departajare, calculată cu patru zecimale;
c) gradul didactic;
d) cuprinderea în cadrul unui program de conversie organizat de instituţii autorizate/acreditate, conform legii.
e) cuprinderea în cadrul programului de formare cofinanţat de Banca Mondială – „Proiect pentru învăţământul rural”;
f) media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat);
g) media la examenul pentru obţinerea gradului didactic;
h) vechimea în învăţământ.
(6) Posturile didactice/catedrele netitularizabile rămase vacante/rezervate se ocupă prin suplinire de către candidaţii care nu sunt titulari în învăţământ, în ordine astfel:
a) de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
b) cadrele didactice participante la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-august 2006 şi/sau iunie-iulie 2007, care au obţinut minimum media 7,00 (şapte), ale căror posturi propuse pentru continuitate au fost ocupate de către titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desfiinţate ca urmare a modificării planului de şcolarizare/planului de învăţământ/reorganizării reţelei şcolare şi candidaţii care au obţinut la concurs cel puţin nota/media 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
(7) Posturile didactice/catedrele vacante netitularizabile din mediul rural publicate cu menţiunea „contract M.E.C.I.” se ocupă cu prioritate de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care au contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru mediul rural.
(8) În cazul notelor egale, prioritate la încadrarea pe post/catedră prin suplinire, în anul şcolar 2009-2010, vor avea cadrele didactice calificate care au fost încadrate prin continuitate pe postul didactic solicitat, în perioada 2006-2008, în baza rezultatului obţinut la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din iulie 2006 sau la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele nominalizate în Hotărârea de Guvern nr. 1942/2004, sesiunea iunie-august 2006.
Pentru ceilalţi candidaţi, la note egale departajarea se face luându-se în considerare, în ordine: apropierea de domiciliu, media de departajare (calculată cu 4 zecimale), gradul didactic, media la examenul pentru obţinerea gradului didactic, media la examenul de bacalaureat/absolvire/licenţă (stat), vechimea în învăţământ.
(9) Candidatul, care nu poate participa la şedinţa publică de repartizare, are dreptul să desemneze, prin procură notarială prezentată în original, un împuternicit care să îi reprezinte interesele. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa publică de repartizare, cererea acestuia nu se poate soluţiona. Pentru candidaţii care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere/suplinire prezenţa la şedinţa publică de repartizare nu este obligatorie.
(10) Opţiunea fiecărui candidat repartizat se consemnează în procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semnătura solicitantului sau împuternicitului, acesta din urmă prezentând procura notarială în original.
III. Pentru fiecare centru de concurs, şedinţa de repartizare se realizează utilizând obligatoriu aplicaţia „TITULARIZARE 2009”, cu respectarea strictă a următoarelor etape şi condiţii:
1. Repartizarea candidaţilor pe posturi titularizabile:
Vor fi repartizaţi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 (şapte) la concursul din 15 iulie 2009.
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
Notă: După această etapă, candidatul nu mai poate renunţa la postul didactic pe care a fost repartizat şi nu se mai poate prezenta la o altă repartizare într-o altă etapă ulterioară a repartizării în cadrul aceluiaşi centru de concurs sau în alt centru, în perioada 22-29 iulie 2009.
2. Reactualizarea listei posturilor didactice vacante/rezervate cu:
-toate posturile vacante/rezervate netitularizabile apărute începând cu data de 5 iunie 2009 până la data repartizării;
-toate posturile eliberate de cadrele didactice titulare care s-au transferat în urma concursului.
Notă: Reactualizarea listei posturilor presupune adăugarea în aplicaţie a noilor posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi, dacă este cazul, ocuparea unor posturi didactice/catedre cu motivul „Revenirea titularului la post”. Sunt interzise alte modificări pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate deja publicate.
3. Ocuparea posturilor prin continuitate pentru detaşare la cerere de către cadrele didactice titulare care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de ocupare:
- nu se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului;
- nu este obligatorie existenţa în aplicaţie a datelor pentru aceste cadre didactice;
- ocuparea posturilor se face asemănător cu ocupările posturilor în etapele de pretransfer, restrângere de activitate sau detaşare în interesul învăţământului, prin personalizarea postului cu numele persoanei care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere.
Notă: În fiecare centru trebuie să fie afişată lista cadrelor didactice ce urmează să ocupe posturi din centrul respectiv, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (3) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Reactualizarea listei posturilor didactice vacante/rezervate cu:
-toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile apărute până la data repartizării;
-posturile didactice/catedrele rezervate eliberate de cadrele didactice titulare care s-au detaşat la cerere prin continuitate.
Notă: Reactualizarea listei posturilor presupune adăugarea în aplicaţie a noilor posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi, dacă este cazul, ocuparea unor posturi didactice/catedre cu motivul „Revenirea titularului la post”. Sunt interzise alte modificări pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate deja publicate.
5. a) Repartizarea pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere, a candidaţilor titulari care au participat la concursul din 2009 şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci), în ordinea descrescătoare a notelor.
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
b) Repartizarea, în baza punctajului, pe posturi netitularizabile, prin detaşare la cerere a cadrelor didactice titulare în ordinea descrescătoare a punctajului:
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în aplicaţie;
- pentru a fi repartizaţi în baza punctajului, prin detaşare la cerere, cadrele didactice titulare care au participat şi la concursul din 2009 trebuie să aibă minimum nota 5,00 (cinci) la disciplina corespunzătoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru detaşare.
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
Notă: Posturile didactice/catedrele rezervate eliberate de cadrele didactice care s-au detaşat la cerere, se includ în lista posturilor didactice vacante/rezervate şi pot fi ocupate prin detaşare la cerere de personalul didactic titular care participă la această etapă.
În cadrul acestei etape pot fi repartizate şi catedre incomplete; se pot face asocieri între datele unui candidat şi 2-3 catedre incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori şi 24 de ore pentru maiştri instructori şi catedrele de pregătire/instruire practică.
6. Reactualizarea listei posturilor didactice vacante/rezervate cu:
-toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile apărute până la data repartizării;
-posturile didactice/catedrele rezervate eliberate de cadrele didactice titulare care s-au detaşat la cerere.
Notă: Reactualizarea listei posturilor presupune adăugarea în aplicaţie a noilor posturi didactice/catedre vacante/rezervate şi dacă este cazul ocuparea unor posturi didactice/catedre cu motivul „Revenirea titularului la post”. Sunt interzise alte modificări pentru posturile didactice/catedrele vacante/rezervate deja publicate.
7. Ocuparea posturilor prin continuitate la suplinire de către cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţii de ocupare:
- nu se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului;
- nu este obligatorie introducerea în aplicaţie a datelor pentru aceste cadre didactice;
- ocuparea posturilor se face asemănător cu ocupările posturilor în etapele de pretransfer, restrângere de activitate sau detaşare în interesul învăţământului, prin marcarea postului cu numele persoanei care beneficiază de continuitate la suplinire, conform art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Notă: În fiecare centru trebuie afişată lista cadrelor didactice ce urmează să ocupe posturi din centrul respectiv şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
8. a) Completarea normelor didactice pentru candidaţii prevăzuţi la art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare, repartizaţi pe catedre incomplete.
Se completează norma didactică pentru continuitate la suplinire, până la o normă întreagă cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008, pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor care au funcţionat întregul an şcolar 2008-2009 pe catedre complete şi au fost repartizate pe aceste catedre începând cu 1 septembrie 2008.
Pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor repartizate pe catedre incomplete începând cu 1 septembrie 2008, se completează norma pentru continuitate la suplinire cu ore în specialitatea catedrei corespunzătoare disciplinei la care au participat la concurs în iulie 2007 şi/sau iulie 2008 până la numărul de ore pe care au fost repartizate începând cu 1 septembrie 2008.
De exemplu, dacă un suplinitor calificat, care a susţinut concurs la limba şi literatura română şi beneficiază de continuitate pentru suplinire, a fost repartizat la 1 septembrie 2008 pe o catedră completă de 18 ore şi i-au mai rămas în încadrare 9 ore pentru continuitate la suplinire în anul şcolar 2009-2010, i se va completa norma cu 9 ore de limba şi literatura română. Dacă un alt suplinitor calificat, care a susţinut concurs la matematică şi beneficiază de continuitate pentru suplinire, a fost repartizat la 1 septembrie 2008 pe o catedră incompletă de 14 ore şi i-au mai rămas în încadrare 9 ore pentru continuitate la suplinire în anul şcolar 2009-2010, i se va completa norma cu 5 ore de matematică etc.
Condiţii de ocupare:
- nu se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului;
- nu este obligatorie introducerea în aplicaţie a datelor pentru aceste cadre didactice;
- ocuparea posturilor se face asemănător cu ocupările posturilor în etapele de pretransfer, restrângere de activitate sau detaşare în interesul învăţământului, prin marcarea postului incomplet cu numele persoanei care beneficiază de continuitate la suplinire, conform art. 82 alin. (2) din Metodologia privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5743/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
b) Repartizarea pe posturi netitularizabile prin suplinire a candidaţilor care au participat la concursul din 2009 şi au obţinut cel puţin nota/media 5 (cinci) si a candidaţilor cu post redus (conform art. 24 alin. (9) lit. b) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în O.M.E.C.T. nr. 5573/2008, aprobată prin O.M.E.C.T. nr. 5741/2008, cu modificările şi completările ulterioare).
Condiţii de repartizare:
- datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;
- se va face corespondenţa între datele candidatului şi datele postului solicitat; repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită probă practică/orală candidaţii trebuie să aibă calificativul „admis” în urma evaluării acestor probe; pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse în dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioada 8 – 19 iunie 2009;
- este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţa publică.
Notă: În această etapă pot fi repartizate şi catedre incomplete; se pot face asocieri între datele unui candidat şi mai multe catedre incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori şi 24 de ore pentru maiştri instructori şi catedrele de pregătire/instruire practică.
IV. Posturile vacante/rezervate din palatele şi cluburile copiilor şi posturile de profesor preparator (nevăzător) se repartizează la nivelul judeţului/al municipiului Bucureşti, indiferent de centrul în care candidaţii au susţinut proba scrisă.
V. Graficul desfăşurării repartizărilor:
1. Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile.
Perioada: 22-23 iulie 2009
2. Transformarea tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile rămase neocupate în posturi/catedre netitularizabile. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate şi ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru detaşare la cerere.
Termen: 24 iulie 2009
3. Repartizarea candidaţilor prin detaşare la cerere.
Termen: 25 iulie 2009
4. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile.
Termen: 26 iulie 2009
5. Ocuparea posturilor didactice de cadrele didactice care beneficiază de continuitate pentru suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire.
Perioada: 27-29 iulie 2009
6. Emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.
Termen: 31 iulie 2009
7. Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate.
Perioada: 29 iulie - 3 august 2009
DIRECTOR ,
CORINA MARIN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu