***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

joi, iunie 11, 2009

PROIECT DE ORDIN PRIVIND STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2009-2010

În temeiul Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul şcolar 2009-2010 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 173 de zile lucrătoare.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileşte:
a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învăţământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 săptâmâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
b) Pentru clasa a X-a de la şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a XII-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XIII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare durata cursurilor este de 36 de săptămâni, însumând 178 de zile lucrătoare. A 36-a săptămână prevăzută de planul-cadru va fi alocată instruirii practice/ stagiului de pregătire practică pentru dobândirea experienţei în condiţii reale de muncă. Orele prevăzute pentru această săptămână vor fi planificate de fiecare unitate de învăţământ în parte, în funcţie de prevederile contractului/convenţiei de colaborare cu partenerii sociali.c) Pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile. Ultimele două săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică. d) Pentru clasa a XI-a de liceu – filiera tehnologică, ruta directă de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile. Ultimele două, respectiv trei săptămâni de cursuri pentru aceste clase, 14-25 iunie 2010, respectiv 14 iunie-2 iulie 2010, sunt săptămâni de stagii de pregătire practică. e) Pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învăţământ în vigoare.
Art.2 Anul şcolar 2009-2010 începe pe data de 1 septembrie 2009, se încheie pe data de 31 august 2010 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 14 septembrie 2009 – vineri, 18 decembrie 2009.
În perioada 2 - 8 noiembrie 2009, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă – sâmbătă, 19 decembrie 2009 – duminică, 3 ianuarie 2010
Cursuri – luni, 4 ianuarie 2010 – vineri, 29 ianuarie 2010
Vacanţă intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2010 – duminică, 7 februarie 2010
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 8 februarie 2010 –vineri, 2 aprilie 2010
Vacanţă – sâmbătă, 3 aprilie 2010 – duminică 11 aprilie 2010
Cursuri - luni, 12 aprilie 2010 – vineri, 11 iunie 2010
Vacanţa de vară – sâmbătă, 12 iunie 2010– duminică, 12 septembrie 2010
Art.3 În anul şcolar 2009-2010, se vor acorda zilele libere prevăzute de lege şi de contractele de muncă aplicabile.
Art.4 (1) Tezele de pe semestrul I al anului şcolar 2009-2010 se susţin, de regulă, până la data de 18 decembrie 2009.
(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului şcolar 2009-2010 se susţin, de regulă, până la data de 14 mai 2010.
Art.5 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la Art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele de bacalaureat şi de absolvire.
Art.6 Calendarul examenului naţional de bacalaureat, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
Art.7 Secretariatul de Stat pentru Învăţământul Preuniversitar, Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Şcoli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, Direcţia Acreditarea, Evaluarea şi Performanţa în Cariera Didactică, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.8 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
Ecaterina Andronescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu