***** 5 OCTOMBRIE 2020 - ZIUA MONDIALA A PROFESORILOR*****

marți, februarie 17, 2009

CONCURS DIRECTORI APRILIE 2009

Ministerul Educaţiei , Cercetării si Inovării
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Str. Donici nr.2
Tel. 0235/311928, Fax 0235/311715, 0235/319234
E-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro


A N U N Ţ


În perioada 18 martie – 03 aprilie 2009, se va desfăşura la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de director/director adjunct la unităţile de învăţământ din judeţ, conform listei alăturate.

Candidaţii vor depune dosarele la Compartimentul personal al I.S.J Vaslui, în perioada: 16 februarie – 06 martie 2009.

Tematica, bibliografia, criteriile de evaluare a P.D.I. şi lista cu documentele necesare înscrierii se afişează la sediile I.S.J., C.C.D, la sediile sindicatelor din învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui.
Inspector Şcolar General, Inspector Şcolar management,
prof. Florin Ciurariu prof. Melu Iacob


Ministerul Educaţiei , Cercetării si Inovării
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui
Str. Donici nr.2
Tel. 0235/311928, Fax 0235/311715, 0235/319234
E-mail: isjvaslui@isj.vs.edu.ro

LISTA

posturilor vacante de directori/directori adjuncţi pentru concursul din martie - aprilie 2009


Nr. crt. Unitatea de învăţământ Funcţia Motivul vacantării Observaţii

1. S.A.M. Pungeşti Director Expiră mandatul

2. S.A.M.Todireşti Director Expiră mandatul

3. S.A.M. Zăpodeni Director Expiră mandatul

4. Seminarul Teologic Ortodox Huşi Director Vacant anterior

5. S.A.M. Al. Vlahuţă Director Vacant anterior

6. S.A.M. Bogdăneşti Director Vacant anterior

7. S.A.M. Costeşti Director Vacant anterior

8. S.A.M. Fâstâci Director Vacant anterior

9. S.A.M. Lunca-Banului Director Vacant anterior

10. S.A.M. Oşeşti Director Vacant anterior

11. S.A.M. Protopopeşti Director Vacant anterior

12. S.A.M. Văleni Director Vacant anterior

13. S.A.M. Viişoara Director Vacant anterior

14. S.A.M. Vinderei Director Vacant anterior

15. Clubul Sportiv Şcolar Bârlad Director Vacant anterior

16. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5 Huşi Director Vacant anterior

17. Şcoala cu clasele I-VIII Arsura Director Vacant anterior

18. Şcoala cu clasele I-VIII Banca - Sat Director Vacant anterior

19. Şcoala cu clasele I-VIII Bogdana Director Vacant anterior

20. Şcoala cu clasele I-VIII Avereşti Director Vacant anterior

21.Şcoala cu clasele I-VIII Coroieşti-Bogdăniţa Director Vacant anterior

22. Şcoala cu clasele I-VIII Dodeşti Director Vacant anterior

23.Şcoala cu clasele I-VIII Hârsova - Deleşti Director Vacant anterior

24. Şcoala cu clasele I-VIII Ibăneşti Director Vacant anterior

25. Şcoala cu clasele I-VIII Buda - Oşeşti Director Vacant anterior

26.Şcoala cu clasele I-VIII Tomeşti - Pogana Director Vacant anterior

27. Şcoala cu clasele I-VIII Puşcaşi Director Vacant anterior

28. Şcoala cu clasele I-VIII Rafaila Director Vacant anterior

29. Şcoala cu clasele I-VIII Rânzeşti Director Vacant anterior

30. Şcoala cu clasele I-VIII Ştefan cel Mare Director Vacant anterior

31. Şcoala cu clasele I-VIII Tanacu Director Vacant anterior

32. Şcoala cu clasele I-VIII Tătărăni Director Vacant anterior

33. Şcoala cu clasele I-VIII Târzii - Olteneşti Director Vacant anterior

34. Şcoala cu clasele I-VIII Vutcani Director Vacant anterior

35. Şcoala Postliceală Sanitară Vaslui Director Vacant anterior

36. Şcoala cu clasele I-VIII Parpaniţa Director Vacant anterior

37. Şcoala cu clasele I-VIII Pribeşti Director Vacant anterior

38. Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui Director adjunct Vacant anterior

39. Colegiul Agricol “D. Cantemir” Huşi Director adjunct Vacant anterior

40. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 10
“M. Sadoveanu” Vaslui Director adjunct Vacant anterior

41. Şcoala cu clasele I-VIII
“M. David” Negreşti Director adjunct Vacant anterior

42.Grupul Şcolar Industrial “Ion Mincu” Director adjunct Vacant anterior

43. Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11
“George Tutoveanu” Bârlad Director adjunct Vacant anterior

44. Grupul Şcolar Agricol Puieşti Director adjunct Vacant anteriorInspectori management,
prof. Melu Iacob
prof. Crăiţa Doniga

Inspector Şcolar General
prof. Florin Ciurariu


CRITERIILE DE EVALUARE

A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ


- Calitatea diagnozei mediului extern……………………………= 0,30
- Calitatea diagnozei mediului intern…………………………….= 0,50
- Complexitatea analizelor de nevoi………………………………= 0,40
- Concordanţa misiunii cu tipul şi nivelurile de învăţământ
din unitate………………………………………………………..= 0,40
- Claritatea viziunii şi concordanţa acesteia cu misiunea……….= 0,60
- Gradul de acoperire a dezvoltării sectoarelor din unitate prin
ţintele (obiectivele) strategice……………………………………= 0,60
- Operaţionalizarea obiectivelor strategice prin acţiuni
(activităţi)………………………………………………………...= 1,00
- Stabilirea resurselor, pe tipuri…………………………………..= 0,20
- Folosirea indicatorilor de performanţă măsurabili……………= 0,50
- Modul de prezentare a P.D.I. (argumentare, claritate, putere
de convingere, motivare etc)…………………………………….= 1,50

Total: = 6,00 puncte


Inspector Şcolar General Adjunt Inspector Şcolar cu managementul educaţional
Profesor, DOREL JUVERDEANU Profesor, MELU IACOB
D O C U M E N T E L E
necesare pentru dosarul de înscriere la concursul de
ocupare a postului de director sau director adjunct


1. Cerere de înscriere (inclusiv limba modernă pentru care optează);
2. Curriculum Vitae - redactat după modelul european (H.G. 1021/2004, anexa 1);
3. Adeverinţă cu calificativul din ultimii 3 ani şcolari („foarte bine” sau „bine” şi
punctajul obţinut);
4. Copie de pe actul de naştere şi de pe actul de căsătorie (dacă este cazul),
legalizate de şcoală;
5. Copie de pe actele de studii (diplomă, diplomă de licenţă, foaie matricolă),
legalizate la notarul public;
6. Copie de pe adeverinţele de grade didactice şi certificate/adeverinţe de
perfecţionare/titlul de doctorat;
7. Copie de pe Carnetul de muncă;
8. Adeverinţă de vechime în învăţământ şi în specialitate;
9. Proiect de dezvoltare instituţională a unităţii , care va fi depus în plic şi sigilat;
10. Copie după actul de titularizare în învăţământ;
11. Adeverinţă medicală, din care să reiasă „apt pentru funcţii de conducere”
de la Cabinetul de medicină a muncii;
12. Cazierul judiciar (în original);
13. Declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă, în original, care să ateste că
nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
14. Opisul dosarului, în două exemplare; un exemplar se restituie, cu semnătura
persoanei care a înregistrat înscrierea. Dosarul se numerotează pe fiecare filă,
iar numărul total al filelor se consemnează în opis.Inspector Şcolar General
Profesor, Florin Ciurariu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu