*****CRĂCIUN FERICIT ! LA MULȚI ANI 2019 !*****

vineri, iulie 31, 2015

OMECS NR. 4496/13.07.2015

Ordinul MECS nr. 4496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016
Art. 1. (1) Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016;
b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 10 iunie 2016;
c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
d) pentru clasele din învăţământul profesional, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
e) pentru învăţământul special - clasele a IX-a-a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 181 de zile;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăşoară în perioada propusă de unitatea de învăţământ organizatoare şi aprobată de inspectoratul şcolar, conform structurii anului şcolar, cu respectarea vacanţelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile- cadru de învăţământ în vigoare.
Art. 2. Anul şcolar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri - luni, 14 septembrie 2015-vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 19 decembrie 2015duminică, 3 ianuarie 2016
Cursuri - luni, 4 ianuarie 2016-vineri, 29 ianuarie 2016
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2016- duminică, 7 februarie 2016
Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 8 februarie 2016-vineri, 22 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 23 aprilie 2016-marţi, 3 mai 2016
Cursuri - miercuri, 4 mai 2016-vineri, 17 iunie 2016
Vacanţa de vară - sâmbătă, 18 iunie 2016-duminică, 4 septembrie 2016
Art. 3. (1) În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.
(2) Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, ziua de 5 octombrie - Ziua internaţională a educaţiei şi ziua de 5 iunie - Ziua învăţătorului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.
Art. 4. (1) Săptămâna 18-22 aprilie 2016 din semestrul al II-lea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului numit "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!", având un orar specific.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la clasele de învăţământ preşcolar şi primar, programul "Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!" poate fi organizat în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de data de 27 mai 2016, la decizia consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, după consultarea cadrelor didactice şi a beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei.
(3) Tipurile de activităţi care se organizează în săptămâna menţionată la alin. (1), modalităţile de organizare şi responsabilităţile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 11 decembrie 2015.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.
Art. 6. (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor din unitatea/unităţile de învăţământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puţin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele şi evaluările naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a calificării profesionale, examenele de atestare a competenţelor, examenele de absolvire.
Art. 7. Calendarul examenelor/evaluărilor naţionale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competenţelor, precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
Art. 8. Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia pentru învăţământ în limbile minorităţilor, Direcţia generală management şi reţea şcolară, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.