*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, iunie 20, 2013

PREVEDERI LEGALE CONCEDIUL DE ODIHNĂ

Ordinul 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din învățământ

  Art. 1.Se aprobă Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.251/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 și a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 20 iulie 1998.
Art. 3.Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de  învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4.Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Bucuresti, 7 octombrie 2011. Nr. 5.559.
Norma metodologică din 7 octombrie 2011 privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din  învățământ
Art. 1. (1) Cadrele didactice din învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul la concediul de odihnă anual cu plată, cu o durata de 62 de zile lucrătoare, în perioada vacanțelor școlare.
(2) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză, dar cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfășurarea examenelor naționale.
(3) Cadrele didactice din învățământul universitar beneficiază de concediul anual de odihnă cu plată, în perioada vacanțelor universitare, cu o durată de cel puțin 40 de zile lucrătoare.
(4) Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către senatul universitar, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză.
(5) În cazuri justificate, conducerea unității/instituției de învățământ poate întrerupe concediul legal de odihnă, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă.
(6) Neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în vacanțele anului școlar următor.
(7) Personalul de conducere, de îndrumare și de control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic beneficiază de concediu de odihnă, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată.
Art. 2.(1) Cadrele didactice beneficiază de concediu de odihnă cu durata integrală dacă au prestat activitatea în baza unui contract individual de muncă, cu durata nedeterminată ori determinată, în tot cursul anului școlar sau universitar.
(2) Cadrul didactic care a desfășurat activitate la catedră o parte din anul școlar/universitar are dreptul la un concediu de odihnă cu o durată calculată proporțional cu numărul lunilor lucrate în anul școlar/universitar respectiv.
(3) În cazul în care angajarea s-a făcut după începerea anului școlar sau universitar, durata concediului de odihna este proporțională cu perioada lucrată.
(4) Cadrelor didactice care au lucrat în diferite perioade ale anului școlar/universitar un anumit număr de zile li se consideră luna integral lucrată în învățământ dacă din însumarea zilelor respective rezulta 30 de zile calendaristice.
(5) Personalul didactic încadrat pe fracțiuni de normă beneficiază de concediu de odihnă proporțional cu timpul efectiv lucrat, calculat conform prevederilor alin. (2) și (3).
Art. 3.Cadrelor didactice care, pe parcursul unui an școlar/universitar, își desfășoară activitatea succesiv în mai multe unități/instituții de învățământ li se acordă concediul de odihnă de către unitatea/instituția la care funcționează în momentul începerii vacanței. În aceste situații, îndemnizația de concediu va fi suportată de toate unitățile/instituțiile de învățământ la care au fost încadrate, proporțional cu perioada lucrată la fiecare dintre acestea în cursul anului școlar/universitar respectiv.
Art. 4.Specialiștii din alte sectoare de activitate, care au fost angajați prin concurs în învățământ ca personal didactic cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată, beneficiază de concediul de odihnă prevăzut pentru cadrele didactice, proporțional cu perioada efectiv lucrată în învățământ în anul școlar/universitar respectiv.
Art. 5.Cadrele didactice în activitate care desfășoară și activitate în regim de plata cu ora au dreptul la concediul de odihnă plătit numai pentru funcția de bază, pentru care s-a încheiat contractul de muncă.
Art. 6.(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite cu consultarea reprezentantului/reprezentanților organizației/organizațiilor sindicale din unitatea/instituția de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative, sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale.
(2) Programarea concediilor de odihnă se face în primele două luni ale anului școlar ori universitar de către consiliul de administrație sau de către senatul universității. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de consiliul de administrație sau de senatul universității, în funcție de interesul învățământului și al celui în cauză.
(3) La programarea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice conducerea unității/instituției are în vedere, în măsura în care este posibil, și specificul activității soțului/soției.
(4) Programarea concediului de odihnă se dispune prin decizie a directorului/rectorului unității/instituției de învățământ.
(5) Pentru fiecare cadru didactic încadrat după aprobarea programării concediilor de odihnă conform alin. (1)-(3), perioada de concediu se stabilește, în scris, odată cu semnarea contractului individual de muncă.
Art. 7.Cadrul didactic care a fost în incapacitate temporară de muncă sau în concediu fără plată întregul an școlar/universitar nu are dreptul la concediu de odihnă pentru anul școlar/universitar respectiv.
Art. 8.În cazul în care perioadele de concedii pentru incapacitate temporară de muncă și de concedii fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari și s-au extins pe 2 ori mai mulți ani școlari/universitari consecutivi, cadrul didactic are dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat pentru anul școlar/universitar în care a reînceput activitatea, proporțional cu lunile lucrate, în măsura în care acesta nu a fost efectuat în anul în care a absentat de la serviciu pentru motivele mai sus menționate.
Art. 9.Orice convenție prin care se renunță, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă este nulă de drept.
Art. 10.(1) Pe durata concediului de odihnă cadrele didactice au dreptul la o îndemnizație calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmulțite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului de vechime și, după caz, a îndemnizației de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media veniturilor se calculează distinct pentru fiecare lună în parte.
(2) Media zilnica a veniturilor se stabileste in raport cu numarul zilelor lucratoare din fiecare luna in care se efectueaza zilele de concediu de odihna.
(3) In calculul indemnizatiei concediului de odihna acordat cadrelor didactice se iau in considerare si drepturile salariale care se acorda cu caracter permanent.
(4) Pentru cadrele didactice incadrate cu fractiuni de norma indemnizatia de concediu se calculeaza avandu-se in vedere drepturile salariale corespunzatoare, cuvenite pentru fractiunea de norma sau fractiunile de norma care se iau in calcul.
(5) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste cu cel putin 5 zile inaintea plecarii in concediu.
Art. 11.(1) Efectuarea concediului de odihna este intrerupta in urmatoarele situatii:
a) cadrul didactic se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca;
b) cadrul didactic se afla in concediu de maternitate;
c) cadrul didactic este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;
d) cadrul didactic este rechemat, prin dispozitie scrisa a conducerii unitatii, numai pentru interese de serviciu urgente sau neprevazute care fac necesara prezenta sa in unitate/institutie.
(2) In situatia rechemarii, unitatea/institutia are obligatia de a suporta toate cheltuielile cadrului didactic si ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna. Cadrul didactic beneficiaza, in acest caz, cel putin de rambursarea cheltuielilor de transport si a cheltuielilor legate de efectuarea concediului de odihna in alta localitate, echivalenta cu sumele cheltuite pentru prestatia de care nu au mai putut beneficia din cauza rechemarii.
(3) Pentru cazurile de intrerupere a concediului de odihna prevazute la alin. (1), cadrele didactice au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand aceasta nu este posibil, la o data stabilita printr-o noua programare.
Art. 12.(1) In cazul in care concediul inceput la o anumita data este intrerupt conform art. 11, se procedeaza la regularizarea platilor in raport cu indemnizatia de concediu aferenta zilelor de concediu neefectuat si cu salariul cuvenit cadrului didactic pentru perioada lucrata dupa intreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pentru aceasta perioada, dupa caz, potrivit legii.
(2) La data reprogramata pentru efectuarea partii restante a concediului de odihna, cadrului didactic i se acorda indemnizatia de concediu cuvenita pentru aceasta perioada.
Art. 13.In cazul in care, dupa ce personalul didactic a efectuat concediul de odihna, contractul individual de munca a incetat, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
Art. 14.Prezentele norme metodologice se aplica functiilor didactice de predare si instruire practica din invatamantul preuniversitar si functiilor didactice si de cercetare din invatamantul universitar.