*****PUNCTAJE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, aprilie 01, 2013

ETAPA DE PRETRANSFER5) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) afişarea la inspectoratul şcolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate: 29 martie 2013
b) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită 
pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ 
pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; verificarea şi avizarea dosarelor depuse de către comisia de 
mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar şi 
consilierul juridic al inspectoratului şcolar: 1-4 aprilie 2013
c) analiza, în consiliile de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor depuse de cadrele 
didactice titulare şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer: 5 aprilie 2013
d) depunerea acordurilor emise de unităţile de învăţământ, de către personalul didactic titular care solicită 
pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ, la comisia de mobilitate a personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar constituită la nivelul inspectoratului şcolar: 5-10 aprilie 2013
e) desfăşurarea probelor practice/orale: 11 aprilie 2013
f) soluţionarea cererilor de pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ în şedinţă publică: 12 aprilie 2013
g) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de 
pretransfer consimțit între unităţile de învăţământ: 12 şi 15 aprilie 2013
h) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar: 16 aprilie 2013
i) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare: 19 aprilie 2013