*****GRADATII DE MERIT*****VOUCHERE DE VACANTA*****NOUL CCM*****

marți, august 21, 2012

CALENDAR MIȘCAREA PERSONALULUI DIDACTIC


CALENDARUL MIȘCĂRII PERSONALULUI DIDACTIC (EXTRAS)
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului şcolar, prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ: 

a) depunerea cererilor, însoţite de documentele cerute în acestea, de către cadrele didactice care solicită pretransfer prin consimţământul unităţilor de învăţământ la inspectoratele şcolare, precum şi la unităţile de învăţământ pentru obţinerea acordului pentru pretransfer; verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; 
Perioada: 16-20 august 2012 29 
b) desfăşurarea probelor practice/orale; 
Termen: 21 august 2012 
c) analiza, în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ, a solicitărilor şi comunicarea hotărârii cu privire la acordarea/neacordarea acordului pentru pretransfer; 
Termen: 22 august 2012 
d) depunerea acordurilor emise unităţile de învăţământ, de către personalul didactic care solicită pretransfer prin consimţământul unităţilor de învăţământ, la comisia de mobilitate a inspectoratului şcolar; 
Perioada: 22-23 august 2012 
e) soluţionarea cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ în şedinţă publică; 
Termen: 24 august 2012 
f) înregistrarea contestaţiilor la inspectoratul şcolar cu privire la modul de soluţionare a cererilor de pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ; 
Zilele: 24 şi 27 august 2012 
g) soluţionarea contestaţiilor în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; 
Termen: 28 august 2012 
h) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. 
Termen: 31 august 2012 
Detaşarea în interesul învăţământului: 
a) numirea, prin detaşare în interesul învăţământului, în funcţiile de conducere, îndrumare şi control neocupate prin concurs; 
Termen: 16 august 2012 
b) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unităţilor de învăţământ; înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, la inspectoratele şcolare; 
Perioada: 17-21 august 2012 
c) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 
Termen: 22 august 2012 
d) discutarea şi soluţionarea propunerilor făcute de inspectorii şcolari de specialitate în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listei cadrelor didactice detaşate în interesul învăţământului la inspectoratele şcolare; 
Termen: 28 august 2012 
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a modificării duratei contractelor de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată şi aprobării detaşărilor în interesul învăţământului; 
f) soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare, a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer sau repartizare, în şedinţă publică, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate; 
Termen: 29 august 2012 
g) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului. 
Termen: 31 august 2012 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul inspectoratului şcolar de cadrele didactice titulare care solicită detaşare la cerere, de candidaţii rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi de candidaţii care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2011 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2010: 
a) înregistrarea, la unităţile de învăţământ, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere; 
Termen: 16 august 2012 
b) comunicarea la inspectoratele şcolare a acordului/refuzului consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ pentru continuitate prin detaşare la cerere şi cadrelor didactice solicitante; 
Termen: 20 august 2012 30 
c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare, a cererilor de înscriere, însoţite de documentele solicitate în acestea, pentru cadrele didactice care solicită continuitate pentru detaşare la cerere, respectiv detaşare la cerere prin concurs sau concurs specific, verificarea şi avizarea dosarelor de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi consilierul juridic al inspectoratului şcolar; 
Perioada: 17-21 august 2012 
d) organizarea şi desfăşurarea probelor practice/orale în profilul postului; 
Termen: 22 august 2012 
e) afişarea punctajelor la inspectoratele şcolare; 
Termen: 22 august 2012 
f) depunerea contestaţiilor la punctaje la inspectoratele şcolare; 
Perioada: 22-23 august 2012 
g) soluţionarea contestaţiilor şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare; 
Termen: 24 august 2012 
h) soluţionarea, în şedinţă publică, a cererilor de continuitate pentru detaşare la cerere; 
i) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar; 
j) repartizarea, în şedinţă publică, a cadrelor didactice titulare prin detaşare la cerere în ordinea descrescătoare a punctajelor; 
k) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării detaşărilor la cerere şi ca urmare a acordării prelungirii contractelor pe perioadă determinată pentru anul şcolar următor; 
Termen: 29 august 2012 
l) repartizarea candidaţilor rămaşi nerepartizaţi după concursul din sesiunea 2012, precum şi a candidaţilor care solicită angajare în baza notelor de la concursul din sesiunea iulie 2010 şi/sau la concursul din sesiunea iulie 2011; 
Perioada: 30-31 august 2012 
m) emiterea şi comunicarea deciziilor de detaşare în interesul învăţământului. 
Termen: 31 august 2012 
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate în regim de plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ: 
a) depunerea dosarelor pentru încadrare în regim de plată cu ora la unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare; 
Perioadele: 2-12 aprilie 2012; 
16-17 august 2012 
b) atribuirea orelor în regim de plata cu ora la nivelul unităţilor de învăţământ; 
Termen: 3 septembrie 2012 
c) transmiterea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete rămase neocupate, a listei posturilor ocupate în regim de plata cu ora şi a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete ramase neocupate datorită neprezentării la post a candidaţilor repartizaţi în etapele anterioare; 
Termen: 4 septembrie 2012 
d) afişarea listei posturilor didactice vacante/rezervate la inspectoratele şcolare; 
Termen: 5 septembrie 2012 
e) repartizarea candidaţilor conform art. 158 din prezenta Metodologie; 
Perioada: 6-7 septembrie 2012 
f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. 
Termen: 10 septembrie 2012