*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, martie 30, 2012

DEMERSURI FSLI

FEDERAȚIA SINDICATELOR LIBERE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT - R O M Â N I A
Către,
Sindicatele afiliate,
În atenția liderilor de sindicat,
În urma numeroaselor memorii transmise de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, azi, 30 martie 2012, la sediul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, am discutat cu secretarul de stat Oana Badea problema modificării Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Anexa la O.M.E.C.T.S. nr. 5553/2011.
Reprezentanții M.E.C.T.S. au recunoscut faptul că prevederile art. 3 din această metodologie contravin dispozițiilor art.149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, întrucât TEXTUL DE LEGE NU PREVEDE CONDIȚIA OBȚINERII GRADULUI DIDACTIC II ȘI A GRADULUI DIDACTIC I, LA DATA SOLICITĂRII ECHIVALĂRII. Au recunoscut, totodată faptul că Legea educației naționale nu reglementează pierderea calității de cadru didactic calificat, așa cum se statuează în art. 6 alin. (2) din Metodologie. Secretarul de stat Oana Badea a promis că ministerul va emite un ordin de modificare a metodologiei mai sus menționate, conform propunerii transmise de F.S.L.I., prin adresa nr. 717/27.03.2012, înregistrată la minister sub nr.16512/28.03.2012, și va abroga art. 3 alin.(2) lite) si lit, f). art. 3 alin. (5) lit, e) si lit, f). art. 3 alin. (7) lit, f) si lit.g), art. 3 alin. (11) lit, e) si lit.f) și a art. 6 din aceasta.
Președinte, prof. Simion HANCESCU