*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, februarie 06, 2012

OMECTS nr. 3157 din 31 ianuarie 2012

Ordinul 3157 din 31 ianuarie 2012 (Ordinul 3157/2012)
pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.560/2011
Publicat în
Monitorul Oficial 87 din 3 februarie 2012 (M. Of. 87/2012)
În baza prevederilor art. 252-255, 262 si 263 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.
Art. I.
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 si 758 bis din 27 octombrie 2011, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(2) Consiliul de administrație al unității de învățământ stabilește modalități de ocupare și condiții specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate, conform art. 254 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Inspectoratul școlar analizează, corectează în colaborare cu unitățile de învățământ și avizează oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate, astfel încât să fie asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante corespunzătoare pentru soluționarea restrângerilor de activitate."
2. La articolul 42, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 42.
(1) Cadrele didactice titulare care se încadrează în prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în perioada soluționării restrângerilor de activitate, nu intră în restrângere de activitate decât la solicitarea sau cu acordul persoanelor în cauză."
3. La articolul 46, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
"(4) Dacă restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeași specialitate la nivelul unei unități de învățământ, nefiind soluționată prin aplicarea prevederilor alin. (1)-(3), desemnarea cadrului didactic titular aflat în restrângere de activitate se poate face prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectivă conform criteriilor din anexa nr. 2. In unitățile de învățământ în care se înregistrează restrângeri de activitate la catedrele de «Informatica», de «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor» sau de «Tehnologii asistate de calculator», iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre îndeplinesc condițiile de ocupare atât a catedrelor de «Tehnologii asistate de calculator», de «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor», cât și de «Informatica», pentru stabilirea cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, evaluarea prin concurs sau punctaj, conform criteriilor din anexa nr. 2, se realizează global la nivelul tuturor catedrelor de «Informatica», «Tehnologia informatiei si a comunicatiilor» și «Tehnologii asistate de calculator», dupa aplicarea prevederilor alin. (1) si (2)".
4. Articolul 62 se modifică și va avea următorul cuprins:
"Art. 62.
Cadrele didactice netitulare calificate, încadrate în învățământul preuniversitar prin suplinire, în anul școlar 2011-2012, care au participat la concursul național unic de titularizare în ultimii 3 ani, anteriori intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care au obținut cel puțin nota 7 (șapte) și au ocupat un post didactic/o catedră devin titulare ale unității de învățământ respective, în condițiile în care postul didactic/catedra nu a fost ocupat/ ocupată în etapa de soluționare a restrângerilor de activitate, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții generale:
a) se certifică viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administrație al unității de învățământ respective este de acord."
5. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 1651, cu următorul cuprins:
"Art. 1651.
(1) Cadrele didactice titulare ale sistemului național de învățământ care participă la etapele de mobilitate a personalului didactic: întregirea normei didactice de predare-învățare-evaluare pentru personalul didactic titular al sistemului național de învățământ în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări, transferarea personalului didactic titular al sistemului național de învățământ disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori desființarea unor unități de învățământ, repartizare pe perioadă determinată de cel mult un an școlar pentru nesoluționarea restrângerii de activitate, completarea normei didactice, la nivelul inspectoratului școlar, pentru personalul didactic titular căruia nu i se poate constitui catedra la nivelul unității de învățământ ori în unități de învățământ din aceeasi localitate sau la nivelul consorțiului școlar, încadrare prin plata cu ora sau detașare, conform prezentei metodologii-cadru, își păstrează statutul de cadre didactice ale sistemului național de învățământ, în conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Cadrele didactice titularizate în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt cadre didactice titulare la nivelul unităților de învățământ.
(3) Cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învățământ și care ocupă, prin concurs organizat în baza prezentei metodologii-cadru, posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioada nedeterminată devin cadre titulare la nivelul unităților de învățământ, indiferent de statutul lor anterior."
6. La anexa nr. 2 punctul IV, dupa subpunctul 1) se introduce un nou subpunct, subpunctul 11), cu următorul cuprins:
"11) Pentru învățători/institutori din învățământul primar/profesori pentru învățământul primar se punctează activitatea metodică și științifică desfășurată pe parcursul a 2 ani școlari din ultimii 5 ani școlari încheiați, la alegerea cadrului didactic."
Art. II.
Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,

Daniel Petru Funeriu
București, 31 ianuarie 2012.
Nr. 3.157.