*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, iunie 07, 2011

BILETE DE ODIHNĂ 2011

PRECIZĂRI PRIVIND BILETELE DE ODIHNĂ 2011

Pentru vara anului 2011, Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale va contracta un număr de 66.000 bilete de odihnă pentru personalul bugetar.

Biletele vor fi în stațiuni de pe litoral și la munte și se vor acorda conform Hotărârii de Guvern nr. 83/2011:

Reguli şi criterii pe baza cărora se acordă biletele de odihnă:
Art. 1
(1) Locurile aferente biletelor de odihnă finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, contractate de Casa Naţională de Pensii Publice conform legii, se repartizează caselor teritoriale de pensii proporţional cu numărul potenţialilor beneficiari pentru a fi distribuite pe baza solicitărilor acestora.
(2) Biletele de odihnă în limita numărului de locuri contractate şi distribuite caselor teritoriale de pensii potrivit alin. (1) se acordă pe baza următoarelor criterii:
a) calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social cu această destinaţie;
b) calitatea de soţ/soţie a persoanei îndreptăţite;
c) calitatea de copil/copii al/ai persoanei îndreptăţite, dacă are/au vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani la data eliberării biletului şi urmează cursurile unei unităţi de învăţământ preuniversitar, acreditată conform legii.
Art. 2
(1) Acordarea biletelor de odihnă către beneficiarii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) se realizează pe baza următoarelor documente:
a) cerere, cuprinzând solicitarea de acordare a biletului de odihnă;
b) adeverinţă prin care angajatorul atestă că, pe de o parte, nu este reglementată, potrivit legii, constituirea fondului social la care face referire art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, iar pe de altă parte atestă calitatea de asigurat a solicitantului, precum şi cuantumul câştigului salarial brut lunar, pentru care se datorează contribuţia individuală de asigurări sociale;
c) certificat de căsătorie, respectiv certificat de naştere, în copie, şi adeverinţă eliberată de unitatea şcolară.
(2) Primirea şi înregistrarea cererilor se fac de către casele teritoriale de pensii.
(3) Cererile sunt soluţionate de conducerea caselor teritoriale de pensii în ordinea cronologică a înregistrării, în limita numărului de bilete de odihnă primite, potrivit prevederilor art. 1 alin. (1).
(4) Pentru cererile nesoluţionate, casele teritoriale de pensii pot solicita Casei Naţionale de Pensii Publice suplimentarea numărului de bilete repartizate.
(5) La nivelul Casei Naţionale de Pensii Publice, precum şi al caselor teritoriale de pensii se soluţionează cererile individuale, precum şi cele primite din partea organizaţiilor beneficiarilor sau a altor persoane juridice care au calitatea de angajatori.
Art. 3
(1) Cuantumul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor la costul biletului de odihnă se stabileşte după cum urmează:
a) 50% din preţul biletului de odihnă, în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) 50% din contribuţia părintelui, în cazul copiilor.
(2) Preţul biletului de odihnă este suportat integral, după cum urmează:
a) în situaţia în care câştigul salarial brut al asiguratului este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) în cazul soţului/soţiei care nu face parte din categoria persoanelor prevăzute la art. 123 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Contribuţia bănească individuală plătită se poate restitui, la cererea asiguratului, pentru motive ce privesc următoarele situaţii:
a) deces al unui membru de familie, internare în unităţi sanitare, atestate cu documente oficiale;
b) renunţarea la biletul de odihnă, titularul având obligaţia notificării acestei situaţii la casa teritorială sau sectorială de pensii care a eliberat biletul de odihnă cu cel puţin 5 zile înainte de data înscrisă pe bilet pentru prezentarea în staţiune;
c) în situaţia în care, în baza motivaţiei scrise a unităţii prestatoare de servicii, nu s-a putut realiza cazarea beneficiarului, deşi acesta s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet.


VEZI ȘI: www.pensiivs.ro

Informații suplimentare și primiri cereri la sediul sindicatului, după următorul program: Joi și vineri: 10.00 - 14.00 sau la telefon 0722468227 (domnul Ivan Vasile).