*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, martie 31, 2011

INSTRUCȚIUNI MECTS NR. 4/22 MARTIE 2011

În Monitorul Oficial al României nr. 219/30.03.2011, la pagina 3, au apărut: Instrucțiuni nr. 4 din 22 martie 2011 privind finanțarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit:www.monitoruloficial.ro Publicat în Monitorul Oficial 219 din 30 martie 2011 (M. Of. 219/2011)

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificarile și completările ulterioare, în temeiul art. 105 alin. (2) lit. (g), art. 234 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și al art. 4 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezenta instrucțiune.

Art. 1. Incadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și control sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, împreună cu Ministerul Sănătății.

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția celei care, potrivit legii, se efectuează gratuit, se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București de care aparțin unitătile de învățământ preuniversitar de stat.

Art. 3. Conducerea unității de învățământ preuniversitar de stat are obligația să își fundamenteze cheltuielile cu această destinație în bugetul propriu, pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare, aplicându-se măsuri pentru utilizarea cu maximă eficiență a fondurilor în interesul procesului de învățământ.

Art. 4. Bugetele elaborate de unitățile de învțământ preuniversitar de stat se prezintă spre aprobare autorității administrației publice locale, respectiv consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București.

Art. 5. După aprobare, bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat reprezintă documentul pe baza căruia se asigură finanțarea cheltuielilor acestora în exercițiul financiar respectiv.

Art. 6. Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, unitățile de învățământ, autoritățile administrației publice locale, consiliile județene și ale sectoarelor municipiului București duc la îndeplinire prezenta instrucțiune.

Art. 7. Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 22 martie 2011. Nr. 4.