*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

joi, iulie 29, 2010

DOCUMENT DE LUCRU GRADAȚIE DE MERIT 2013 - 2014

DOCUMENT DE LUCRU
Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului și sportului nr.

NORME METODOLOGICE PRIVIND MODUL DE REALIZARE A RAPORTULUI DE ACTIVITATE ÎN VEDEREA OBŢINERII GRADAŢIEI DE MERIT
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art. 1.
(1) Prezentele Norme metodologice reglementează modul de realizare a raportului de activitate / portofoliului personal de către personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vederea participării la concursul de acordare a gradaţiei de merit organizat începând cu anul şcolar 2013 -2014.
(2) Raportul de activitate / portofoliului personal se realizează în baza proiectului propus şi implementat de cadrul didactic pentru ultimii patru ani școlari.
Art. 2.
(1) Proiectul se va depune la conducerea unității/ unităților de învățământ în care se implementează proiectul, pînă la data de 1 octombrie a anului școlar curent.
(2) Consiliul de administrație al unității/unităților de învățământ va evalua eligibilitatea candidaților și a proiectelor în conformitate cu condițiile de eligibilitate prezentate în capitolele II și III din prezentele Norme metodologice.
(3) Consiliul de administraţie propune consiliului profesoral, spre avizare, lista proiectelor eligibile, în vederea implementării acestora.
(3) Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse în vederea obținerii gradației de merit revine conducerii /conducerilor unității/unităților de învățământ și șefului de catedră/responsabilului de comisie metodică
Art. 3.
(1) În sensul prezentelor Norme metodologice, prin colectiv de elevi se înţelege o clasă de elevi, mai multe clase de elevi sau un grup alcătuit din minimum 15 elevi, constituit la nivelul unităţii de învăţământ/unității conexe.
(2) Colectivul de elevi poate reprezenta grupul țintă al proiectului sau resursa umană utilizată în proiect
Art. 4.
(1) Proiectul propus de cadrul didactic poate fi reactualizat la începutul fiecărui an școlar, în funcție de situația încadrării cadrului didactic în unitatea de învățământ repectivă sau în altă unitate de învățământ.
Art. 5
(1). Evaluarea proiectelor se face de către o comisie numită de inspectorul şcolar general.
(2) Evaluarea proiectului se face pe baza fișei de evaluare prezentată în anexa 1 și reprezintă cel mult 80% din punctajul maxim de 100 de puncte care se acordă în vederea obținerii gradației de merit.
(3) 20 de puncte pot fi acordate, conform fişei de evaluare prezentată în anexa 2, pentru performanţe deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă aceste activități nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării.
Art. 6.
Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, prin aplicarea fişei de evaluare prezentate în anexa 2, detaliază criteriile şi stabileşte punctajul, prin câte o grilă specifică fiecărei categorii de cadre didactice: educatoare / institutori / profesori pentru învăţământul preşcolar; învăţători /institutori /profesori pentru învăţământul primar; profesori; maiştri-instructori; cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, învăţământul special; personal didactic auxiliar; personal didactic de conducere din unităţile de învăţământ, din unităţile conexe, cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor. Pentru fiecare criteriu se atribuie punctajul maxim prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezentele Norme metodologice.
Art. 7.
Pentru activităţile obligatorii cuprinse în fişa postului personalului didactic de predare şi de conducere nu se acordă punctaj.
Art. 8.
Pentru personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar care desfăşoară activitate de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Casa Corpului Didactic precum și personalul didactic auxiliar se aplică prevederile OMECI 6054 din 04.12.2009.
Capitolul II
Condiții de eligibilitate pentru candidații la concursul de acordare a gradației de merit
Art. 9.
(1) La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate depune proiect:
a) personalul didactic de predare care a obținut cel puțin definitivarea în învățământ, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, precum şi suplinitorii calificaţi, cu calificativul "Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului
b) personalul didactic de predare de la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică şi mediatorii şcolari, cu calificativul "Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului;
c) personalul didactic de predare şi de conducere de la cluburile sportive şcolare, cluburile şi palatele copiilor cu statut de unităţi de învăţământ subordonate inspectoratului şcolar, precum şi cel de la Palatul Naţional al Copiilor cu calificativul "Foarte bine” în anul școlar anterior depunerii proiectului;
Art. 10.
Pentru participarea la evaluarea raportului de activitate în vederea acordării gradației de merit candidații care au depus proiecte trebuie să obțină calificativul "Foarte bine" în fiecare din cei 4 ani școlari din perioada evaluată.
Capitolul III
Criterii de eligibilitate pentru proiectele depuse la concursul de acordare a gradației de merit
Art. 11.
Obiectivul general al proiectul este relevant pentru realizarea obiectivelor din Planul de dezvoltare instituțională al școlii
Art. 12
(1) Tema proiectului vizează, în exclusivitate, îmbunătăţirea activității la clasă, în specialitatea/specialitățile predată/predate.
(2) Sunt eligibile proiectele care contribuie la:
· îmbunătățirea activității proprii prin utilizarea metodelor interactive de învățare-predare și TIC, prin programe de cercetare științifică realizate în țară sau prin cooperare internațională, prin inovare educațională, creație științifică, tehnică și artistică,
· dezvoltarea competențelor cheie și profesionale ale colectivului de elevi,
· obținerea performanței școlare,
· prevenirea eșecului școlar;
· dezvoltarea școlii ca centru de resurse pentru comunitate
Art. 13.
Proiectul respectă structura următoare:
· Tema/titlul proiectului, date privind aplicantul
· Diagnoză relevantă pentru obiectivele proiectului, la depunerea proiectului/ analiza SWOT
· Obiectivul general (in acord cu PDI), obiectivele specifice (în acord cu art. 11)
· Descrierea colectivului de elevi (grupul țintă din proiect).
· Relevanța proiectului în acord cu nevoile colectivului de elevi din proiect
· Descrierea activităților propuse în proiect şi a rezultatelor anticipate (se vor avea în vedere obiectivul la care răspunde activitatea, resursele necesare, orizontul de timp)
· Precizarea indicatorilor de realizare imediată (output)
[1], a indicatorilor de rezultat (result)[2] şi a indicatorilor de impact[3]
· Utilizarea TIC
· Procedura de autoevaluare a proiectului (periodicitate, instrumente, feed-back de la elevi, părinți, colegi etc.)
· Alte informatii relevante despre proiect (legătura/ complementaritatea cu alte proiecte – Scoala incluzivă, „A doua sansă” etc, modul în care contribuie la dezvoltarea competențelor transversale, cursuri de formare absolvite în vederea perfectionării proprii pentru realizarea proiectului)
Capitolul IV
Monitorizarea
Art. 14.
Responsabilitatea monitorizării proiectelor propuse, în vederea obţinerii gradaţiei de merit, revine conducerii/conducerilor unităţii/unităţilor de învăţământ şi şefului de catedră sau responsabilului/responsabililor comisiei/comisiilor metodice.
Art. 15.
Monitorizarea se realizează o dată pe an şi urmăreşte progresul proiectului prin examinarea conformităţii implementării cu obiectivele, indicatorii şi calendarul activităţilor.
Art. 16.
Raportul de monitorizare conţine aprecieri privind stadiul implementării proiectului şi recomandări de măsuri corective.
Capitolul V
Raportul de activitate în vederea participării la concursul de acordare a gradației de merit
Art 17.
Raportul de activitate are structura următoare:
· Tema / titlul proiectului. Date privind aplicantul /profilul aplicantului
· Justificarea alegerii temei de proiect şi prezentarea relevanţei obiectivul general şi a obiectivelor specifice ale proiectului față de obiectivele PDI și față de nevoile colectivului de elevi. · Criteriile de selecție, respectiv, motivația alegerii colectivului de elevi.
Demonstrarea clară a valorii adăugate a proiectului (proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului ţintă, sau noi modalităţi de utilizare a instrumentelor existente; proiectul demonstrează că nevoile grupului/grupurilor ţintă identificate nu sunt abordate în mod corespunzător sau deloc în cadrul activităţilor curente etc.)
· Activitățile realizate și rezultatele obținute prin analiza comparativă a valorilor inițiale și finale ale indicatorilor de realizare.
· Modul în care feed-backul obținut prin autoevaluarea şi monitorizarea proiectului a fost utilizat la îmbunătățirea/amelioararea acestuia, respectiv elementele din proiect reactualizate la inceputul fiecărui an școlar, in funcție de situația incadrării
· Performanţe deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă activitățile respective nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării.
Art. 18.
Raportul de activitate este certificat de consiliul profesoral al unității de învățământ în care este implementat proiectul.
Art. 19.
Raportul este însoțit de portofoliul personal cuprinzând:
· Proiectul supus evaluării în vederea obținerii gradației de merit cu reactualizările anuale, dacă este cazul.
· Acte doveditoare privind rezultatele proiectului și complementaritatea cu alte proiecte derulate de școală/ISJ.
· Documente doveditoare privind realizarea indicatorilor prevăzuți în proiect.
· Rapoartele de monitorizare realizate de conducerea/conducerile unităţii/unităţilor de învăţământ şi de şeful de catedră sau responsabilul/responsabilii comisiei/comisiilor metodice
· Documente doveditoare privind realizarea activităţilor/performanţelor deosebite în inovarea didactică, în activitatea metodică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, dacă activitățile respective nu sunt desfășurate în cadrul proiectului supus evaluării, prevăzute la art. 16.
· Recomandarea consiliului profesoral, calificativele anuale
Art. 20.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice.
[1] măsoară produsele şi serviciile realizate în cadrul proiectului. Vor fi corelaţi cu activităţile şi obiectivele specific ale proiectului
[2] reprezintă modalitatea de măsurare a efectelor, beneficiilor şi avantajelor imediate şi directe ale proiectului pentru grupul ţintă şi sunt în relaţie cu obiectivul proiectului.
[3] reprezintă consecinţele indirecte şi pe termen lung ale proiectului.