*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

luni, martie 08, 2010

Decizia Curţii Constituţionale nr. 106/4.02. 2010 (extras)

Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 106 din 4 februarie 2010, O.U.G. 41/2009 nu mai este în vigoare.
Curtea a constatat că, ulterior sesizării instanţei de contencios constituţional, O.U.G. 15-2009 (...), aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2009, a fost abrogată în mod expres prin Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. În aceste condiţii, O.U.G. 31/2009 şi O.U.G. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale O.U.G. 15/2008, sunt şi ele abrogate (...)
Ca atare, Curtea Constituţională a respins, ca devenită inadmsibilă, excepţia de neconstituţionalitate a normelor legale criticate.
Decizia Curţii Constituţionale confirmă punctul de vedere susţinut de sindicatele din învăţământ, infirmând poziţia netemeinică şi nelegală a M.E.C.T.S., care, prin mai multe note emise în ultima perioadă, a susţinut aplicabilitatea O.U.G. 41/2009.
Decizia Curţii Constituţionale confirmă, de asemenea, temeinicia hotărârilor judecătoreşti obţinute de sindicate, prin care s-a dispus calcularea şi plată drepturilor băneşti stabilite de Legea nr. 221/2008 până la 31 decembrie 2009, dar şi punctul de vedere al Departamentului Juridic al F.S.L.I. referitor la modalitatea de calcul a salariilor din învăţământ, începând cu 01.01.2010 (vezi aici punctul de vedere)
Decizia Curţii Constituţionale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 146/05.03.2010
Decizia se referă la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr.
47/1992, reţine următoarele:
Curtea Constituţională este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din
Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 211 din 1 aprilie 2009, precum şi cele ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 3 aprilie 2009.
Prevederile legale criticate au următorul cuprins:
- Art. 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
31/2009:
Art. 2
"Alineatul (1) al articolului V din Ordonanţa Guvernului nr.
15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
«a1) pentru perioada 1-30 aprilie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;».
2. Litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«b) pentru perioada 1 mai - 31 august 2009 se va acorda o treime din creşterea salariilor de bază obţinute prin aplicarea coeficienţilor de multiplicare şi a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b;»".
Art. 3
"Valorile coeficientului de multiplicare 1,000 prevăzute în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a, 3a, 1.1b, 1.2b, 2b şi 3b la Ordonanţa Guvernului nr.
15/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică corespunzător perioadelor stabilite la art. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă."
- Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
41/2009:
"Ordonanţa Guvernului nr.
15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 11 alineatul (1), litera a1) va avea următorul cuprins:
«a1) pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2009, coeficienţii de multiplicare şi valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevăzuţi pentru toate funcţiile didactice şi didactice auxiliare în anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a şi 3a;».
2. La articolul V alineatul (1), literele b) şi c) se abrogă.
3. Anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b şi3b se abrogă."
Autorul excepţiei susţine că prevederile legale criticate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) referitoare la statul român, art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 41 alin. (2) privind munca şi protecţia socială a muncii, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 111 alin. (1) privind informarea Parlamentului, ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă, precum şi pe cele ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, ulterior sesizării instanţei de contencios constituţional, Ordonanţa Guvernului nr.
15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 şi în anul 2009 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată în mod expres prin art. 48 pct. 16 al cap. VI - Dispoziţii finale din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
În aceste condiţii, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
31/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, ca acte normative modificatoare ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008, sunt şi ele abrogate.
Faţă de această situaţie, având în vedere că abrogarea prevederilor legale ce constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit ulterior sesizării Curţii Constituţionale, devin aplicabile dispoziţiile art. 29 alin. (1) din Legea nr.
47/1992 potrivit cărora instanţa de contencios constituţional se pronunţă asupra "unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dint-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare".
Ca atare, Curtea urmează să respingă, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a normelor legale criticate.
Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din
Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar şi a celor ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, excepţie ridicată de Sindicatul învăţământului Preuniversitar Tulcea în Dosarul nr. 558/88/2009 al Tribunalului Tulcea - Secţia civilă, comercială şi contencios administrativ.
Definitivă şi general obligatorie.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 4 februarie 2010
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 146 din data de 5 martie 2
Preluare de la: Sinvlex

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu