*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, octombrie 27, 2009

1 NOIEMBRIE 2009 - DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CERERILOR PENTRU ACORDAREA A 100 EURO PENTRU ANUL 2010

Revenim la postarea de săptămâna trecută și vă reamintim că, până la data de 1 noiembrie 2009, trebuie depuse cererile pentru acordarea sutei de euro pentru anul 2010 (conform alin.3 (1) din Normele metodologice de mai jos). Este bine să solicitați de la secretariatul școlii număr de înregistrare pentru cererea depusă !
NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achizitionariide carti sau de programe educationale pe suport electronic,necesare imbunatatirii calitatii activitatiididactice in invatamantul preuniversitar
Art. 1. - (1) Beneficiarii ajutorului financiar prevazut de Legea
nr. 315/2006 privind stimularea achizitionarii de carti sau de programe educationale pe suport electronic, necesare imbunatatirii calitatii activitatii didactice in invatamantul preuniversitar, sunt cadrele didactice titulare si/sau suplinitoare calificate, incadrate in invatamantul preuniversitar, care sunt in activitate.
(2) Acordarea ajutorului financiar, ce reprezinta echivalentul in lei a 100 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data platii, se face pentru fiecare cadru didactic, pentru functia de baza.
Art. 2. - (1) Ajutorul financiar se acorda de unitatea de invatamant preuniversitar la care cadrul didactic isi desfasoara activitatea.
(2) In cazul in care cadrul didactic isi desfasoara activitatea in mai multe unitati de invatamant, ajutorul financiar prevazut la art. 1 alin. (2) se acorda de catre unitatea de invatamant la care se pastreaza si se completeaza carnetul de munca.
Art. 3. - (1) Ajutorul financiar se acorda anual pe baza de cerere formulata de beneficiar si inregistrata pana la data de 1 noiembrie pentru anul urmator la unitatea de invatamant la care beneficiarul exercita functia de baza, iar platile se efectueaza incepand cu luna ianuarie din anul urmator.
(2) Pentru anul 2007, cererile se inregistreaza la unitatea de invatamant la care beneficiarii exercita functia de baza, pana la data de 30 iunie 2007, iar ajutorul se acorda dupa 45 de zile de la data inregistrarii cererii.
Art. 4. - In scopul asigurarii perfectionarii activitatii cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, al cresterii calitatii pregatirii de specialitate si imbunatatirii calitatii activitatii educative a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, beneficiarii ajutorului financiar achizitioneaza programe educationale sau carti pe suport electronic, precum si carti pe suport hartie necesare imbunatatirii calitatii activitatii educative.
Art. 5. - (1) Unitatile scolare vor solicita lunar, pana la data de 10 a fiecarei luni, la inspectoratul scolar, sumele necesare pentru plata ajutorului financiar aferent lunii urmatoare.
(2) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor solicita lunar, pana la data de 20 a fiecarei luni, la Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii, necesarul de deschideri de credite bugetare pentru luna urmatoare.
(3) Sumele necesare platii ajutorului financiar prevazut la art. 1 alin. (2) se asigura din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, capitolul 65.01 "Invatamant", art. 57.02.01 "Ajutoare sociale in bani", in limita creditelor bugetare aprobate.
(4) Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului va aloca lunar catre inspectoratele scolare/al municipiului Bucuresti sumele solicitate, in limita creditelor bugetare deschise.
(5) Inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti vor aloca lunar catre unitatile scolare sumele necesare efectuarii platii ajutoarelor intr-un cont de disponibil deschis in afara bugetului local.
(6) Plata ajutorului financiar se face de catre unitatile de invatamant, integral, pe baza documentelor justificative, sau in avans, intr-o singura transa, cu incadrare in cuantumul stabilit la art. 1 alin. (2). Plata se face in lei, la cursul de schimb din data efectuarii platii. Justificarea sumelor primite ca avans se realizeaza in conditiile legii, in termen de 15 zile calendaristice.
(7) Beneficiarii ajutorului financiar prevazut la art. 1 alin. (2) au obligatia de a prezenta documentele justificative, conform reglementarilor financiar-contabile in vigoare.
Art. 6. - Responsabilitatea privind asigurarea ajutorului financiar prevazut la art. 1 alin. (2) revine directorului la nivelul institutiei de invatamant, inspectorului scolar general responsabil de curriculum la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si directiilor de specialitate la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
În cazul în care, până la data de 31 decembrie 2009, nu ni se acordă 100 euro pentru anul în curs, la începutul lunii ianuarie 2010 vom deschide acțiune în instanță pentru a recupera, pe această cale, drepturile cuvenite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu