*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

vineri, iunie 19, 2009

PROIECTE DE ORDIN PLATA EXAMENE 2009

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU
PROIECT ORDIN privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru examenul naţional de bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional, liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământul postliceal – sesiunile anului 2009
În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare este plătit după cum urmează:
Comisii din centre de examen
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician):
· la o comisie de până la 400 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 400 lei;
· la o comisie de peste 400 de candidaţi este plătit cu 400 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 400, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor examinator (oral/probă practică): 2 lei/candidat;
- cadrele didactice – asistenţi: 25 lei/zi.
Comisii din centre zonale de evaluare
- preşedintele comisiei:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 800 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 800 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- vicepreşedinte:
· la o comisie de până la 1000 de candidaţi (inclusiv) este plătit cu 500 lei;
· la o comisie de peste 1000 de candidaţi este plătit cu 500 lei + 1,50 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 1000, dar nu mai mult de un salariu de bază al funcţiei didactice în care este încadrat (grilă);
- secretarul (cadru didactic cu abilităţi în operare pe calculator/informatician): 0,70 lei/candidat;
- membrii comisiilor: 400 lei/persoană;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/regionale de contestaţii pentru examenul bacalaureat este plătit după cum urmează:
- profesori evaluatori: 4 lei/lucrare corectată.
Art.3.
(1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/atestatului profesional, liceu – filiera vocaţională, este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori: 1,5 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic;
- profesor evaluator: 4 lei/lucrare corectată.
(2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiţi după cum urmează:
- 5 lei/proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere.
(3) Prevederile alin.(1) şi (2) se aplică şi pentru personalul didactic care face parte din comisiile de examen pentru obţinerea atestatului profesional de către absolvenţii claselor de matematică-informatică, matematică-informatică – intensiv informatică, precum şi pentru obţinerea competenţelor lingvistice pentru clasele cu studiu intensiv şi bilingv al limbilor străine, ori pentru clasele cu predare în limbile minorităţilor.”
Art.4. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului de calificare profesională de nivel 1,2 sau 3 şi personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- secretar/persoană: 200 lei;
- membrii evaluatori:
· 3,5 lei/lucrare scrisă corectată;
· 3,5 lei/lucrare practică evaluată;
· 2,5 lei/candidat pentru susţinerea proiectului;
- îndrumător/coordonator:
· 5 lei/proiect coordonat si avizat favorabil (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/şcoala profesională, liceu-filiera tehnologică, şcoala postliceală şi şcoala de maiştri);
- cadre didactice – supraveghetori: 25 lei/zi
Art.5. Personalul didactic care face parte din comisiile judeţene/a municipiului Bucureşti de evaluare şi certificare pentru absolvirea învăţământului profesional, învăţământului liceal-filiera tehnologică şi vocaţională şi învăţământului postliceal este plătit după cum urmează:
- membrii corectori: 3,5 lei/lucrare scrisă corectată.
Art.6.
(1) Unităţile de învăţământ în care se organizează centre de examen şi centre zonale de evaluare, pentru fiecare membru al comisiilor de bacalaureat, al comisiilor de examinare din centrele de examen pentru obţinerea certificatului profesional de nivel 1, 2 sau 3, sau al comisiilor din centrele de examen pentru absolvirea învăţământului postliceal, care nu fac parte din unitatea de învăţământ respectivă, vor elibera o adeverinţă care cuprinde informaţiile necesare pentru plata activităţii depuse. Adeverinţa va fi semnată de directorul unităţii de învăţământ, pe baza listei alcătuite şi semnate de preşedintele comisiei respective. Pentru personalul didactic care face parte din comisia judeţeană/regională de contestaţii, adeverinţele sunt eliberate de inspectoratul şcolar.
(2) Drepturile prevăzute la art.1-5 vor fi achitate de unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă. Pentru preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art.1 se achită de către unităţile de învăţământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.
Art.7. Cheltuielile de deplasare în afara localităţii, ocazionate de participarea personalului didactic la comisiile prevăzute la art.1-5, vor fi suportate de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.543/1995 privind drepturile băneşti ale salariaţilor instituţiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detaşării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările ulterioare (pct.44 al cap. VII din anexă).
Art.8. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU
Bucureşti
Nr____din______2009

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
CABINET MINISTRU


PROIECT ORDIN privind modul de plată a personalului didactic
care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea
admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010
În baza prevederilor Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.5166/2008 privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a calendarului admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2009-2010, modificat şi completat prin ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr.3765/2009,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr.51/2009, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,
MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
emite prezentul ordin:
Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti este plătit după cum urmează:
- membri (informaticieni, operatori PC, secretare): 235 lei/persoană.
Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale/speciale de înscriere este plătit după cum urmează:
- preşedinte, vicepreşedinte, secretari:
· 480 lei/persoană (până la 1000 candidaţi şi cu 1000 candidaţi);
· 580 lei/persoană (peste 1000 candidaţi);
- membri (operatori pe calculator): 1,70 lei pentru fiecare fişă de înscriere introdusă în calculator.
Art.3. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unităţile de învăţământ liceal şi profesional este plătit după cum urmează:
- membri (evaluatori): 1,85 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare evaluată;
- asistenţi/supraveghetori: 34 lei/persoană.
Art.4. (1)Pentru personalul didactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, plata se face de către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(2)Pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic care efectuează activităţile menţionate la art.1-3, se plătesc ore suplimentare, conform prevederilor legale, către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.
(3) În cazul în care inspectoratele şcolare utilizează specialişti din afara sistemului de învăţământ preuniversitar, aceştia beneficiază de drepturi băneşti calculate conform Art.3, în baza deciziei inspectorului general, emisă în conformitate cu Ordonanţa nr. 114/30.08.1999.
(4) Plata drepturilor menţionate la alin (3)se face de către inspectoratul şcolar.
Art.5. (1) Cheltuielile de transport - transportul fişelor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judeţean de admitere, transportul listelor cu elevii declaraţi admişi la licee vocaţionale pentru validare şi alte cheltuieli - pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional sunt achitate din bugetul unităţii şcolare/inspectoratului şcolar, prevăzut pentru deplasări.
(2) Plata cheltuielilor menţionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este încadrată persoana respectivă.
Art.6. Direcţia Generală Educaţie Timpurie, Școli, Performanţă şi Programe, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Patrimoniu şi Investiţii, Direcţia Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Ministru,
Ecaterina ANDRONESCU
Bucureşti
Nr. ______ data __________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu