*****METODOLOGIE GRADAȚIE DE MERIT 2018*****OMEN 3560/2018 - TICHETE DE VACANȚĂ*****

marți, aprilie 07, 2009

MODIFICARI LA MISCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

R O M Â N I A
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII
C A B I N E T M I N I S T R U
O R D I N
privind prorogarea unor termene si perioade prevăzute în Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008, cu modificările si completările ulterioare, în Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008 si în Metodologia de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5741/2008
În baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările
si completările ulterioare,
Având în vedere intentiile de modificare a legislatiei în domeniul învătământului preuniversitar,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, Ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin:
Art. I. Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul
scolar 2009 - 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5742/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 10 noiembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Termenele si perioadele prevăzute la literele b)-j) de la subpunctul 4, literele a)-d) de la
subpunctul 5, litera a) de la subpunctul 6 si la litera a) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă cu 14 zile calendaristice.
2. Termenele si perioadele prevăzute la literele b) si c) de la subpunctul 6, literele b) si c) de la
subpunctul 7, ale punctului II, precum si data de 1 iunie 2009 prevăzută la litera d) subpunctul 6, respectiv la litera d) de la subpunctul 7, ale punctului II, se prorogă cu 7 zile calendaristice.
Art. II. La litera a) a alineatului (6) de la articolul 82 si în anexele nr. 11 si 12 din Metodologia
privind miscarea personalului din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5743/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 bis din 11 noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.
2 Art. III. La alineatul (6) al articolului 1 si în anexa nr. 9 din Metodologia de organizare si
desfăsurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5573/2008, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5741/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 20 noiembrie 2008, datele de 29 mai 2009 si 1 iunie se prorogă cu 7 zile calendaristice.
Art. IV. Directia Acreditarea, Evaluarea si Performanta în Cariera didactică din cadrul
Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării si inspectoratele scolare judetene/al municipiului
Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. V. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
ECATERINA ANDRONESCU
Bucuresti,
Nr. 3607
Data: 03.04.2009

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu